17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Взаємозвязок ситуаційних перемінних в організації№ роботи: 2183
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Взаємозвязок ситуаційних перемінних в організації
2. Методологічні підходи до ситуаційного аналізу
3. Визначте рівень використання засобів професійного управління на конкретному підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Необхідність управління ситуаціями може виникнути практично в будь-якій організації, коли надзвичайні (форс-мажорні) обставини зовнішні чи внутрішні змушують керівництво приймати негайні рішення. На думку професора В.О. Василенка управління в кризовій ситуації можна визначити як процес, що дозволяє керівникам, планувати, організовувати, спрямовувати і контролювати невідкладні операції при розвязанні невідкладних проблем, які постають перед фірмою. Тому ситуаційний менеджмент має забезпечити результати - заплановані чи випадкові за допомогою здорової організації, що досягається шляхом процесу управління уміло поставленого людьми. Для того, щоб організація домоглася успіху, керівник повинен уміти передбачати можливість виникнення тих чи інших виробничих ситуацій, бути готовим до них і діяти адекватно до сформованих обставин.
Актуальність даної теми полягає в тому, що ситуаційний підхід отримав найбільше поширення зважаючи на свою універсальності, а теорія управління в сучасній Росії повинна розвиватися саме шляхом вирішення конкретних ситуацій (універсально-конкретних моделей), а не пошук загального виходу.
В роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
досліджено взаємозвязок ситуаційних перемінних в організації;
вичено методологічні підходи до ситуаційного аналізу;
визначено рівень використання засобів професійного управління на конкретному підприємстві.

Висновки
В роботі зроблено наступні висновки:
1. Встановлено, що організація як соціотехнічна система відкритого типу складається з внутрішніх взаємоповязаних частин – внутрішніх змінних, які мають власні характеристики та забезпечують ефективне функціонування організації, на які впливає зовнішнє оточення. Під впливом зовнішнього середовища, наприклад, науково-технічного прогресу, елементи системи зазнають змін, адже підприємство має впроваджувати більш прогресивні технології та підвищувати рівень своєї конкурентоспроможності. Тому фактори внутрішнього середовища організації називають внутрішніми змінними. Основними факторами в будь-якій організації є цілі, структура, завдання, технологія, люди та ресурси.
2. Встановлено, що технології проведення ситуаційного аналізу, більшою мірою використовують спеціальні методи визначення факторів, що впливають на розвиток управлінської ситуації, і характеру їх впливу. Пропонується послідовна реалізація наступних етапів.
Етап 1. Підготовка до ситуаційного аналізу.
Етап 2. Аналіз інформації.
Етап 3. Аналіз ситуації.
Етап 4. Розробка сценаріїв можливого розвитку ситуації.
Етап 5. Оцінка ситуації.
Етап 6. Обробка даних і оцінка результатів експертизи.
Етап 7. Підготовка аналітичних матеріалів за результатами ситуаційного аналізу.
3. Ми дійшли висновку, що методи управління представляють способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства та включають в себе економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи.
   
Список літератури

1. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів. — 2- ге вид., виправл. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 372 с.
2. Виханский О. С., Наумов А. М. Ситуационное обучение менедж¬менту: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАУ, 1997. — 148 с. — Кн. 1.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
4. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник. – Л.: Вид-во нац. Унів. «Львів, політес.», 2008. – 244 с.
5. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: Каравела, 2005. – 494 с.
6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1998.
7. Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М.: КноРус, 2001.
8. Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.
9. Федулова Л. І., Фролова Г. І. Ситуаційний менеджмент: Наук.­метод. аспект. — К.: Наук. світ, 2002. — 35 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.