22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегічне управління у бізнесі№ роботи: 2182
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Стратегічне управління у бізнесі
2. Стратегії розвитку компанії
3. Корпоративні стратегії диверсифікації
Висновки
Спис ок використаних джерел

Вступ
Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони бажають рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми.
Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозвязок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів.
В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це прогнозне управління, повязане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно памятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.
Завдання роботи:
- проаналізувати стратегічне управління у бізнесі;
- дослідити стратегії розвитку компанії;
- охарактеризувати корпоративні стратегії диверсифікації;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідженнян в роботі зроблено наступні висновки:
1. Встановлено, що стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони бажають рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми;
2. В ході дослідження виявлено, що існують три основні альтернативи стратегії росту: прискорений (концентрований), інтегрований і диверсифікований ріст. У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі перелічені стратегії називаються базисними (еталонними) стратегіями розвитку підприємства.
3. Встановлено, що існують шість стратегій диверсифікації:
1) Стратегії входження в нову галузь — поглинання, "з нуля", спільне підприємство.
2) Стратегії диверсифікації в спорідненігалузі.
3) Стратегії диверсифікації в неспоріднені галузі.
4) Стратегії згортання та ліквідації.
5) Стратегії реструктурування, відновленнята економії.
6) Стратегія багатонаціональної диверсифікації.
   
Список літератури

1. Божидарнік Т. В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 498 с.
2. Бутко М.П. Виробничий менеджмент: п ідручник / М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 400 с.
3. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. — К. : Т-во «Знання», 2001. — 277 с.
4. Вернер Б. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств / Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. — К., 2002. — 317 с.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб¬ник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
6. Вороніна Л. Державна підтримка малого бізнесу в системі трансформації економіки України / Л. Вороніна // Економ. Реформи сьогодні. — 2000. — № 28. — С. 31–34.
7. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприєм¬ством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
8. Кочубей Р. В. Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации : монографія / Р. В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2015. – 540 с.
9. Левицький Ю.А. Визначення місця стратегії розвитку в класифікації стратегій. / Ю.Д. Костін, Ю.А.
10. Ляшенко В. И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения : монографія / В. И. Ляшенко. — НЕН Украины. Ин-т экономики пром-сти. — Донецк, 2007.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. / Й. Шумпетер. — М. : Экономика,1982. — 412 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.