27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проектні відхилення: ризики, проблеми, зміни№ роботи: 2181
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Проектні відхилення: ризики, проблеми, зміни
2. Управління вартістю проекту
3. Система забезпечення якості управління проектами
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Проект – це задача з відомими початковими даними і результатами, які визначають спосіб її розвязання. Проект включає проблему (замисел), засоби реалізації проекту (способи вирішення проблеми) та результати проекту.
Проект, як і будь-яка діяльність, має ряд властивих йому рис, наявність яких допоможе підприємству здійснити ефективну реалізацію проекту.
Проектний менеджмент — це привнесення додатково до робіт проекту знань, навичок, методів і засобів для задоволення або перевищення потреб і бажань зацікавлених осіб проекту. Задоволення або перевищення бажань останніх однозначно означає забезпечення балансу конкуруючих вимог відносно:
• внутрішнього середовища (змісту), часу, вартості та якості;
• різних потреб і бажань зацікавлених осіб;
• ідентифікованих і не ідентифікованих вимог (потреб).
Управління проектом - це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсам, а також якості кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному завданні).
Завдання роботи:
- визначити проектні відхилення: ризики, проблеми, зміни;
- дослідити особливості управління вартістю проекту;
- проаналізувати систему забезпечення якості управління проектами.

Висновки
Узагальнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки:
1. Отже, для ефективного управління проектними відхиленнями необхідно розглядати та аналізувати ризики, проблеми та зміни в комплексі, враховуючи їх взаємозвязки. Тому актуальне питання розробки нових методів та засобів інтегрованого управління ризиками, змінами та проблемами, які дозволять аналізувати, описувати, планувати, контролювати ці параметри проекту системно та приймати оптимальні рішення з управління ними.
2. Функція проектного менеджменту «Управління вартістю проекту» включає три процеси, які спрямовані на забезпечення завершення проекту в рамках затвердженого бюджету:
- Вартісна оцінка.
- Розробка бюджету витрат.
- Управління вартістю.
3. Управління якістю проекту - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.
   
Список літератури

1. Верзух Е. Управління проектами: прискорений курс за програмою МВА: Пер. з англ. - М .: ООО "І.Д. Вильямс", 2006
2. Гейзлер П.С., Завялова О.В. Управління проектами. Мн .: БДЕУ, 2005. - 255 с.
3. Грей К.Ф. Управління проектами: практ. керівництво / пров. з англ. / К.Ф. Грей, Е.У. Ларсон. - М., Дело і Сервіс, 2003
4. Дітхелм, Г. Управління проектами. В 2 т. Т. 1. Основи: пров. з нім. - СПб: Видавничий дім «Біз-нес-преса», 2004. - 400 с.
5. Ілишева М.А. Моделі зрілості управління проектами в російських компаніях // Вісник УГТУ, 2009. No2
6. Керцнер Г. Стратегічне планування для управління проектами з використанням моделі зре-лости: Пер. з англ. під заг. ред. А.Д. Баженова - М .: АйТи; М .: ДМК Пресс, 2003 p
7. Кліффорд Ф. Грей, Ерік У. Ларсон Управління проектами: Практичний посібник / Пер. з англ. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2003, 528 с.
8. Ковальов А. Управління проектом по створенню інтернет-сайту. Переклад з англійської. М .: Альпі-на, 2001. - 337 с.
9. Локк Д. Основи управління проектами / Пер. з англ. М .: «HIPPO», 2004. - 253 с.
10. Мазур І.І. Управління проектами: навч. посібник. / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге. - М., Омега-Л, 2007.
11. Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управління проектами: Учеб. посібник для вузів / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге; За заг. ред. І.І. Мазура. - М .: ЗАТ "Видавництво" Еко-номика ", 2001. - 574 з.
12. Управління проектом. Основи проектного управління: підручник / кол. авт .; під ред. проф. М.Л. Ра-зу. - М .: КНОРУС, 2006. - 768 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.