14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кредитування підприємства та оцінка кредитоспроможності позичальника№ роботи: 2178
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
1.1. Поняття кредиту та кредитоспроможності та їх роль у фінансовій діяльності підприємства
1.2. Сучасні методики оцінки кредитоспроможності позичальника
1.3. Нормативно-правове зебезпечення кредитування підприємств
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРРОМОЖНОСТІ ТОВ «МІЛКІЛЕНД Н.В.»
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Оцінка кредитоспроможності підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Рекомендації з підвищення кредитоспроможності підприємства
3.2. Розрахунок економічного ефекту запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
О тже, відповідно до мети роботи та поставлених завдань, нами зроблено ряд висновків.
1. Встановлено, що в економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення суті кредиту. Вважаємо, що кредит визначає взаємовідносини між субєктами ринку з приводу позичання грошей та їх цільового використання, повернення з певною обумовленою договором між сторонами винагородою, що є відображенням прояву його сутності і якому притаманні високий ступінь ризику і мала дохідність у процесі обігу.
2. В ході дослідження ми дійшли висновків, що ефективна господарська діяльність підприємства неможлива без періодичного використання позикового капіталу. Потреба в кредитуванні викликана наступними загальними економічними і специфічними причинами:
- лагом часу між інвестиціями і віддачею коштів від них;
- розривом у часі між рухом товарної і грошової маси;
- невідповідністю між видатками і надходженнями грошових коштів в окремі проміжки часу;
- складністю точного прогнозування потреби в оборотних коштах, відхиленням фактичної потреби в оборотних коштах від нормативу;
- характером виробничого процесу;
- сезонністю виробництва і реалізації продукції.
3. Проведене дослідження сучасних моделей оцінювання кредитоспроможності свідчить про недосконалість даних методик. З прийняттям нового положення відбулося удосконалення та доопрацювання вітчизняної методики оцінки кредитоспроможності позичальника, що дозволяє більш детально та конкретніше визначити клас позичальника, але при цьому не враховуються всі якісні показники фінансово-господарської діяльності, що впливають накредитоспроможність підприємства. Відповідно, напрямом подальших досліджень є вдосконалення єдиної рейтингової системи та розробка комплексу заходів, які зможуть суттєво покращити рівень оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників, а завдяки цьому покращити процес кредитування, принципи прийняття рішення, вдосконалити механізм управління кредитним портфелем банків, принципи кредитної політики та методи формування резервів.
4. Обєктом дослідження обрано ТОВ «Мілкіленд Н.В.». ТОВ «Мілкіленд Н.В.»- це вертикально інтегрована компанія, до структури якої входять агропідприємства, що спеціалізуються на виробництві молока і продукції рослинництва, а також зерносушильний комплекс.
5. На підставі проведеного аналізу основних показників діяльності встановлено:
- чистий дохід від реалізації продукції ми має нестабільну тенденцію. У 2014 році значення показника становило 548833 тис. грн., 2015 році відбулося зростання показника на 65,58%, а в 2016 році обсяг реалізованої продукції зменшився на 26,10% та становив 671554 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції зросла у 2015 році до 868313 тис. грн., а в 2016 році зменшилась до 625603 тис. грн.
- чистий прибуток підприємства у 2014 році склав 2742тис. грн., у 2016 році – 3792 грн., тобто підприємство протягом всього періоду є прибутковим.
7. Проведено аналіз фінансового стані підприємства. В цілому можна зробити висновок, що на даному підприємстві більшість розрахованих показників не відповідають нормативному значенню.
8. Оцінку кредитоспроможності досліджуваного підприємства здійснимо на основі аналізу грошових потоків Таким чином, досліджуване підприємство є кредитоспроможним лише у 2016 році.
9. Для підвищення кредитоспроможності підприємства нами запропоновано наступні заходи: управління фінансовою стійкістю, управління дебіторською, управління кредиторською заборгованістю та створення відділу фінансового аналізу та прогнозування.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 року : No 436-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/436-15.
2. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 року: No 435-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/435-15.
3. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07.12.2000 року: No 2121-III (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2121-14.
4. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : затверджено постановою Правління НБУ від 30.06.2016 року : No 351. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/v0351500-16/paran18#n18.
5. Базель» 1 і «Базель 2» у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків / Україна фінансова : Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_ mat/gkr/046.htm
6. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. / О. В. Васюренко. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – К. : Т-во “Знання”, 2001. – 255 с.
7. Гроші та кредит / за ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510 с.
8. Гроші та кредит / М. І. Савлук, К. Г. Зуллас, А. М. Коряк. – К., 1992. – С. 128.
9. Гроші та кредит : підручник / за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с.
10. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб‟єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики) / І. С. Гуцал. – Львів : ВАТ “БІБЛЬОС”, 2001. – 244 с.
11. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М. : ЮрайтИздат, 2005. – 620 с.
12. Дзюблюк О. В. Інтеграція банківського та промислового капіталів і кредитні відносини / О. В. Дзюблюк // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. – 11–17.
13. Дзюблюк О. В. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії / О. В. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 7–16.
14. Євтух О. Кредит як соціально-економічне явище / О. Євтух // Вісник НБУ. –2006. – № 4. – С. 44–48.
15. Лексис В. Кредит и банки / В. Лексис : пер. с нем. – М. : Перспектива, 1994. –120 с.
16. Роджер Лерой Миллер, Давид Д. Ван-Хуз Современные деньги и банковское дело : пер. с англ. – ИНФРА-М, 2000. – XXIV. – 856 c.
17. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. В. К. Сенчаа, А. И. Архипова. – М. : Проспект, 1999. – 496 с.
18. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. проф. Н. Ф. Самсонова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 448 с.
19. Чухно А. А. Капітал, кредит, процент. Їх сутність і роль в економіці / А. А. Чухно // Фінанси України. – 1997. – № 9. – С. 10.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.