27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансового стану аграрного підприємства№ роботи: 2176
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність, завдання, предмет аналізу фінансового стану підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Мілкіленд Н.В.»
3. Оцінка показників балансу та ліквідності підприємства та їх розрахунок
4. Аналіз показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства
5. Шляхи покращення фінансового стану підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Вступ
Сільське господарство є провідною галуззю економіки України, оскільки в ній створюється третина валового внутрішнього продукту країни та являється сировинною базою для харчової, легкої промисловості та інших галузей національного виробництва. У сучасних нестабільних умовах ринкової економіки сільськогосподарські підприємства схильні до впливу великої кількості внутрішніх і зовнішніх загроз, які негативно впливають на ефективність їх діяльності. Саме тому останнім часом стає важливим упровадження ефективних систем підвищення фінансової та економічної стійкості аграрних підприємств як найважливішого показника забезпечення їхньої конкурентоспроможності на національних і міжнародних ринках.
Основною проблемою агропромислового сектору є нестача власних грошових коштів для відтворення матеріально-технічних засобів, єдиним варіантом вирішення цієї проблеми є залучення кредитних ресурсів. При цьому виникає необхідність оцінки фінансового стану підприємства та проведення аналізу його діяльності.
На основі аналізу фінансового стану може бути розвинена стратегія розвитку підприємства, яка дозволить не лише контролювати діяльність у майбутньому, а й зробити її стабільною й ефективною.
Значний вплив на розвиток теорії та методології аналізу фінансів сільськогосподарських підприємств мають роботи українських та зарубіжних вчених економістів Лахтінова Л. А., Демяненко М. Я., Бланка І. А., Борисова В. А., Савицької Г. В., Воловик І. А, та ін.
Обєктом дослідження є фінансова господарська діяльність ТОВ «Мілкіленд Н.В.». Предметом дослідження є фінансовий стан аграрного підприємства.
Мета дослідження – визначення теоретичних та практичних аспектів аналізу фінансового стану аграрних підприємств та обґрунтування напрямків його вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити Сутність, завдання, предмет аналізу фінансового стану підприємства;
- навести організаційно-економічну характеристику підприємства ТОВ «Мілкіленд Н.В.»;
- здійснити оцінку показників балансу та ліквідності підприємства;
- провести аналіз показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства;
- запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
В процесі дослідження використовувалися наступні методи. Метод порівняльного аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення (для уточнення сутності процесу фінансового стану аграрних підприємств); статистичні (для групування інформації, для дослідження впливу певних факторів на ефективність управління фінансами аграрних підприємств).
Теоретичною та методологічною основою роботи послужили законодавчі та нормативні акти уряду, декрети Кабінету Міністрів, інструктивні матеріали, офіційні статистичні дані, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних питань, матеріали підручників, періодичних видань з відповідної тематики.
Інформаційну базу дослідження склали статистичні та економічні дані ТОВ «Мілкіленд Н.В.».

Висновки
Отже, відповідно до поставленої мати та завдань, в роботі зроблено наступні висновки.
1. Встановлено, що трактування поняття «фінансовий стан підприємства» було розглянуто багатьма науковцями, проте спостерігаються великі розбіжності як у трактуванні даного поняття, так і у визначенні складу показників аналізу фінансового стану, та їх критичних значень. Підтримана позиція, що фінансовий стан підприємства — це економічна категорія, що визначає реальну та потенційну фінансову спроможність підприємства забезпечувати фінансування поточної діяльності, певний рівень саморозвитку підприємства, та погашення зобовязань перед субєктами господарювання.
2. В ході дослідження проаналізовано мету оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління. Даною метою є розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень.
3. Виділено основні завданнями аналізу фінансового стану, а саме:
- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
- обєктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
- оцінка становища субєкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів[17].
4. Обєктом дослідження обрано ТОВ «Мілкіленд Н.В.». Дане підприємство належить до групи компаній «Мілкіленд» - міжнародного диверсифікованого виробника молочних продуктів, що провадить бізнес на ринках країн СНД та ЄС. «Мілкіленд Н.В.» - це вертикально інтегрована компанія, до структури якої входять агропідприємства, що спеціалізуються на виробництві молока і продукції рослинництва, а також зерносушильний комплекс.
5. Проаналізовані основні показники діяльності ТОВ «Мілкіленд Н.В.» та зроблено наступні висновки:
- аналізуючи чистий дохід від реалізації продукції ми бачимо, що даний показник має нестабільну тенденцію. У 2014 році значення показника становило 434,0 тис. грн., 2015 році відбулося зростання показника в 3,12 рази до 1784,0 тис. грн., а в 2016 році обсяг реалізованої продукції зменшився до 613,0 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції з розвитком періоду зменшилась 3 21027 тис. грн. (2014 р.) до 15305 тис. грн.. (2016 р.). Але порівнюючи даний показник з попереднім помітно, що собівартість реалізованої продукції перевищила виручку від реалізації у 2016 році в 25 разів.
- чистий збиток підприємства у 2014 році склав 14564 тис. грн., у 2016 році – 14855 грн., тобто підприємство протягом всього періоду є збитковим.
6. Провівши аналіз структури балансу ТОВ «Мілкіленд Н.В.» слід зробити висновок, що його структура є незадовільною, а підприємство неплатоспроможним. Крім того розраховані показники ефективності використання окремих груп активів мають досить низькі значення та негативні тенденцію. Також, потрібно звернути увагу на відємне значення власного капіталу, що є нетиповим для нормальної діяльності підприємства.
7. Здійснено аналіз фінансової стійкості. Проте, на нашу думку дану систему показників досить важко застосувати до даного підприємства.
Показники ділової активності на даному підприємстві, крім того, що мають в більшості випадків негативні тенденції, то вони ще й є дуже низькими або мають відємне значення.
На нашу думку, основною причиною такого стану є умисне доведення підприємства до банкрутства. Адже, при отриманні збитків витрати на оплату праці та чисельність персоналу є невиправдано великі.
8. Для оздоровлення даного підприємства ми пропонуємо здійснити його санацію. Санація — це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.