18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Якість робочої сили та оцінка її конкурентоспроможності№ роботи: 2174
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм:
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ОЦІНКИ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
1.1. Підходи до визначення поняття «якість робочої сили»
1.2. Сутність конкурентоспроможності робочої сили та чинники, що її визначають
1.3. Загальна характеристика підходів до оцінювання конкурентоспроможності робочої сили
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ОЦІНКА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3
2.1. Організаційно-економічна характеристика Київської міської клінічної лікарні №3
2.2. Аналіз кадрової політики Київської міської клінічної лікарні №3
2.3. Балова оцінка якості та конкурентоспроможності персоналу
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3
3.1. Впровадження атестації для визначення якості та конкурентоспроможності персоналу
3.2. Підвищення мотивації до навчання персоналу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
В ідповідно до поставлених завдань узагальнимо основні результати проведеного дослідження, а сааме.
1. В ході дослідження встановлено, що під якістю робочої сили розуміють сукупність людських характеристик, що проявляються в процесі праці й включають в себе кваліфікацію та особисті якості працівника: стан здоровя, розумові (інтелектуальні) здібності, здатність адаптуватися, гнучкість, мобільність, мотнвованість, інноваційність, професійну придатність, моральність тощо.
2. Проведений аналіз основних підходів показав, що під конкурентоспроможністю робочої сили варто розуміти здатність працівника витримати конкуренцію з боку реальних або потенційних претендентів на його робоче місце або ж спроможність самому брати участь у такій боротьбі в ролі претендента. Конкурентоспроможність кожного працівника визначається набором певних рис, що дозволяють здобути певні конкурентні переваги.
3. Встановлено, що інструментарій системи оцінки персоналу сформувався під впливом потреб вирішення практичних завдань виробничо-управлінської діяльності на основі певних методів. Методи оцінки персоналу мають відповідати структурі підприємства, характеру діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими; включати 5-6 кількісних показників, поєднувати письмові та усні завдання. Вибір системи залежить від рівня зрілості компанії, її завдань і типу корпоративної культури
4. Обєктом дослідження обрано Київської міської клінічної лікарні №3. Лікарня нині є багатопрофільним закладом, до структури якого входять такі відділення: терапевтичне, ревматологічне, кардіологічне, гастроентерологічне, неврологічне відділення, кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда, офтальмологічне, хірургічне відділення, відділення гнійної хірургії, урологічне відділення, пульмонологічне відділення.
5. Проналізувавши кадрову політику лікарні встановлено, що для Київської міської клінічної лікарні №3 до 2016 року був характерний досить високий рівень сталості кадрів 83,6% та 85,21% відповідно у 2014 та 2015 рр. У 2016 році у звязку з збільшенням кількості працівників, які звільнилися значення показника зменшилося удвічі, - лише 41,23% працівників працювали протягом всього періоду.
6. Оцінку якості та конкуретспроможності персоналу Київської міської клінічної лікарні №3 визначено за допомогою бальної оцінки. Головна ідея оцінки – кількісно виразити за допомогою балів характеристики як самого працівника, так і роботи, що він виконує. Для характеристики працівника кількісній оцінці підлягають його професійно-кваліфікаційний рівень (Кп) і ділові якості (Дп), що створюють необхідні передумови для виконання відповідних функціональних обовязків.
8. Для вдосконалення якості та конкурентоспроможності робочої сили запропоновано алгоритм атестації та підвищенння мотивації працівників до навчання.
Атестація працівників — найважливіша складова системи роботи з кадрами, з допомогою якої керівник має змогу вдосконалювати кадровий склад підприємства, установи чи організації.
Дослідження довели, що результативність навчання на 60% залежить від грамотно проведеної підготовки (визначення потреб, чітка постановка мети, вибір актуальної програми навчання, залучення потрібного тренера або консультанта); на 20% – від професіоналізму тренера і на 20% – від "включеності, умотивованості і бажання самих учнів.
   
Список літератури

1. Андрющенко К. Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях / К. Андрющенко // АгроСвіт. – 2010. – № 15. – С. 27 – 29.
2. Єсінова Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Ніна Єсінова,. - К.: Кондор, 2014. - 429 с.
3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб / Д. П. Богиня, О.А.Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2010. – 560 с.
4. Богоявленська Ю. Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник/ Юлія Богоявленська, Євген Ходаківський,. - К.: Кондор, 2015. – 328 с.
5. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2010. - 350 с.
6. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини : навч. посіб / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінська, М. І. Григорєва. – К. : Центр навч. л-ри, 2014. – 457 с.
7. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.
8. Виноградський М.Д. Управління персоналом. 2-ге вид. : навч. посіб / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 502 с.
9. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2012. – 559 с.
10. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2010. – 252 с.
11. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2015. – 344 c.
12. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В. М. Ковальов, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов та ін; Мін-во освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. - 255 с.
13. Егоршин А.П. Организация труда персонала: Учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.
14. Завіновська Г. Економіка праці: Навчальний посібник/ Галина Завіновська,; М-во освіти України. КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2013. - 298 с.
15. Калина А. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Алла Калина,; МАУП. - Київ, 2004. - 268 с.
16. Касьяненко Л. М. Економічна теорія : навч. поcіб. / Л. М. Касьяненко. – К. : Цул, 2015. – 224 с.
17. Коломієць В.М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств: Автореф. дис. …канд. екон. наук 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. – Запоріжжя, 2012. – 16с.
18. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу / Н. І. .Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с.
19. Кулініч І. О. Психологія управління : навчальний посібник. – К. : Знання, 2011. – 292 с.
20. Махсма М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ М.Б. Махсма,. - К.: Атіка, 2015. - 303 с.
21. Цимбалюк С.О. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання: Автореф. дис. …канд. екон. наук 08.06.01 – Економіка підприємства й організація виробництва. – К., 2010. – 14с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.