18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порівняльний аналіз активної лексики словникового складу української та англійської мов№ роботи: 2172
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1. Етимологічна характеристика словникового складу сучасної англійської мови
1.2. Склад сучасної української мови
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ОКРЕМИХ МОВНИХ КУЛЬТУР НА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
2.1. Англійські запозичення в українській мові
2.2. Англіцизми в українських термінологічних системах
2.3. Роль запозичень в словниковому складі англійської мови
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
3.1. Способи словотворення в українській мові
3.2. Способи збагачення словникового складу англійської мови
Висновки до розділу 3
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Встановлено, що сучасна мова – це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін (рівні, яруси, аспекти) мовної структури, але діють в них по різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни в лексичному складі мови, в її фонологічній (фонетичній) організації, та в її граматичному устрої.
2. В ході дослідженя ми дійшли висновку, що в англійській мові основною мовою-джерелом залишається французька мова. За останні 25 років дуже зменшилась чисельність скандинавських запозичень. Новою тенденцією є зростання запозичень з африканських та азіатських країн, особливо із японської.
3. Обгрунтовано, що в українській мові найдавнішим шаром успадкованої (корінної) лексики є слова, що сягають індоєвропейської мовної спільності. Вони збереглися в багатьох індоєвропейських мовах, зазнавши, безперечно, різних фонетичних, словотвірних, семантичних та інших змін.
4. Ми дійшли висновку, що логічна основа категорії числа в українській та англійській мовах та історія їх розвитку мають багато спільних рис, тому в переоформленні англійських іменників українськими мовними засобами спостерігаються невеликі відхилення.
5. Встановлено, що роцес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються на слова з подібним значенням. Це негативно впливає на стан національної мови і на збереження самобутності українського народу. Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація на країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та соціально-економічну взаємодію українського народу з народами світу, яка не могла не відбитися на мовному рівні. Всього за кілька років до складу активної лексики української мови увійшли слова англійського походження, що не тільки позначають нові явища культурного та суспільного життя, а й витісняють власні елементи з аналогічним чи близьким значенням. Це знаходить свій вияв у всіх сферах життя, зокрема: в економічній та соцільно-політичній сферах загального вжитку набули слова, що позначають різноманітні явища нової для України соціально-економічної формації, на побудову якої зорієнтоване наше суспільство.
6. Здійснивши аналіз літературних джерел ми бачимо, що в англійській мові відсоток запозичень значно вищий ніж в багатьох інших мовах, тому що за історичних обставин він є дуже проникливим. Англійська мова більш ніж будь-яка інша мова мала можливість запозичувати іншомовні слова в умовах прямого безпосереднього контакту: спочатку в середині сторіччя від загарбників, що змінювали один одного на Британських островах, а пізніше – в умовах торгівельної експансії і колонізаторської активності самих англійців. Підраховано, що число передвічних слів в англійському словнику складає всього 30%.
7. В роботі обгрунтовано, що словниковий склад мови чутливо реагує на життя народу — носія і творця мови. Безпосередньо повязаний з різноманітною діяльністю людини в суспільстві, він змінюється весь час. Найбільш активним процесом у розвитку лексики української мови, збагаченні її ресурсів є творення нових слів. Словниковий склад української мови збагачується в основному за рахунок утворення нових слів на базі і з використанням того мовного матеріалу, яким послуговується мова. У сучасній українській мові розрізняються такі способи словотворення: морфологічний, морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний.
8. Встановлено, що дослідження процесів формування нових словотворчих елементів в англійській мові свідчить, що “афіксалізація” лексем та морфемізація їх фрагментів супроводжується певними змінами в семантиці вихідного матеріалу.
   
Список літератури

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: [Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп.] – М. : Высш. шк., 2006. — 295 с.
2. Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІст): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Архипенко Людмила Михайлівна. — Х., 2012. — 20 с.
3. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка : [Учеб. пособие для студентов] / Атрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. –М. : Дрофа, 2009. – 214 с.
4. Бушкова В. В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Черкаси., 2007. – 321 с.
5. Вердиева З. Н. Семантические поля в современном английском языке / Вердиева З. Н. – М. : Высшая школа, 2014. – 119 с.
6. Єнікєєва С. М. Формування та функціонування нових словотворчих елементів англійської мови / Єнікєєва С. М. – Запоріжжя 2009. – 156 с.
7. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови в 80-ті – 90-ті роки ХХ століття / Зацний Ю. А. – К. : 1999. – 143 с.
8. Иванова И.П. История английского языка: учебник. 4-е изд., испр./ Иванова И.П., Чахоян Л.П. и др. – М.: Азбука – 2010. – 354 с.
9. Караванський С. Й. Секрети української мови: науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики ∕ Караванський С. Й. – К. : Кобза, 1994. – 150 с.
10. Клименко О. Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем / Клименко О. Л. – Запоріжжя, 2009. – 174 с.
11. . Полюга Л “Найновіша редакція українськогоправопису”. – К., Вища школа, 1999. – 98 с.
12. Сейдл Дж., Макморди. Идиомы английского языка и их употребление. –М., 2013. – 327 с.
13. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. –М.: ИИЛ, 2010. – 302 с.
14. Сучасна українська літературна мова: Підручник [М. Я. Плющ. — 5-те вид., стер.]. — К. : Вища шк., 2005. — С.126 —132.
15. Сучасна українська мова: Підручник [О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., пререроб.]. — К. 2010: Либідь. —С. 67 — 74.
16. Тимошенко З. В. Стилистика английского языка: [Учебник] / Тимошенко З. В., Мороховский А. Н., Лихошерст Н. И. – К. : Высшая шк., 1991. – 119 с.
17. Aldeo T. Where do all the new words come from // American Speech/ - 1999. - vol.55. - № 4/ - p.264 - 277.
18. Marchard/ the categories and types of present-day English word - formulation // Alabama Linguistic and psychological series, 1996. - # 13. - XX. - 379 p.
19. Maurer D.W., High F.C. New words - where do they come from and where do they go // American Speech. - 1998. - № 55. - p.25 - 32.
20. Green Jonathon. Dictionary of new words. - М.: Bere, Персей, 1996. - 352 с.
21. Ginzburg R.S. A Coutse in Modern English Lexicology. - М.: Высшая школа, 1999. - 114 с.
22. A Dictiomary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz, R.K.Barnhart. - London.: Longman, 1994. - 512 p.
23. 6000 words . A Supplement to Websters Third New International Dictionary. - Springfield.: Merriam, 1996. - 220 p.
24. Websters New World Dictionary of the American Languige / Edited by D.B.Guralnik. - New York, Cleveland, Prentice HallPress, 1996. - XXXVI.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.