19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання прибутку підприємства№ роботи: 2170
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна природа фінансового результату діяльності підприємства
1.2 Напрями використання фінансового результату діяльності підприємства
1.3 Основні фактори, що впливають на процеси формування та використання фінансового результату підприємства
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»
2.1 Аналіз обсягу, структури та механізму формування прибутку підприємства
2.2 Аналіз прибутковості діяльності та напрямів використання фінансового результату діяльності ПАТ Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
2.3 Оцінка впливу факторів на процеси використання фінансового результату діяльності в ПАТ Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Побу дова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність глибшого дослідження низки важливих складових фінансової системи, зокрема, фінансів підприємницьких утворень. Провідне місце у забезпеченні їх діяльності належить фінансовому результату діяльності. Він найповніше характеризує ефективність господарської діяльності підприємств, їх фінансові можливості й у кінцевому підсумку певною мірою визначає рівень фінансової стабільності в державі та є джерелом підвищення рівня суспільного добробуту населення.
Позитивний фінансовий результат діяльності концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих учасників господарської діяльності, різноманітних ланок економіки.
Все це зумовлює необхідність поглибленого дослідження теоретичних засад формування фінансового результату діяльності підприємства, його впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення, оскільки подібна інформація дозволяє охарактеризувати діяльність субєкта господарювання та оцінити стан економічного та соціального розвитку країни в цілому. Тому на сучасному етапі розвитку економіки України наукові дослідження щодо сутності, ролі та значення фінансового результату діяльності субєкта господарювання, а також факторів його формування та використання є актуальними.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів використання прибутку підприємства, та розробка рекомендації щодо вдосконалення даного процесу для аналізованого підприємства.
Поставлена мета даної роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
- дослідити економічну природу формування фінансового результату діяльності підприємства;
- розглянути формування та розподіл фінансового результату діяльності підприємства;
- визначити основні фактори, що впливають на зростання фінансового результату діяльності підприємства;
- проаналізувати динаміку обсягу, структури та механізму формування фінансового результату діяльності досліджуваного підприємства;
- дослідити фактори, які вплинули на ефективність використання фінансового результату діяльності аналізованого підприємства;
- оцінити прибутковість діяльності та ефективність використання прибутку досліджуваного підприємства;
- обґрунтувати шляхи підвищення ефективності розподілу на перспективу.
Обєкт дослідження роботи виступає процес використання фінансового результату діяльності підприємства.
Предмет дослідження даної роботи — сукупність теоретичних та прикладних положень щодо використання прибутку на підприємстві.
Інформаційною базою дослідження слугували роботи таких вчених Бернстайн Л. А., Бреславцевої Н. А., Ковальов В. В., Козлова Е. П., Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Гуляєва Н. М., Соколов Я. В., Парашутин Н. В., офіційна документація: фінансова звітність, баланс, рух грошових коштів ПАТ Автомобільна Компанія «Богдан Моторс».
Дана робота складається з трьох розділів, шести підрозділів, вступу, висновків та списку використаних джерел, який включає двадцять найменувань.

ВИСНОВКИ
Отже, фінансовий результат діяльності – важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування субєкта господарської діяльності, оскільки саме у прибутку акумулюється результати всіх сторін діяльності: виробництво і реалізації, якість і асортимент, ефективність і використання виробничих ресурсів та собівартість.
Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства, тобто прибуток являється головною метою підприємницької діяльності, він створює базу економічного розвитку не лише підприємства, а й держави, являється захисним механізмом підприємства від банкрутства.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" свідчить про проведення зваженої фінансової політики, результатом якої є отримання прибутку.
Загалом ефективність діяльності підприємства ПАТ Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" покращилася, що проявляється у збільшенні всіх показників у 2016 році. Покращення ефективності діяльності було зумовлене в першу чергу збільшенням фінансових результатів від операційної діяльності на фоні збільшення обсягів діяльності. В 2015 році було збільшення товарообороту на 67,04%, але уже в 2014 році відбулося зниження на 25%, це було зумовлене зменшенням продажів товарів за кордоном, не було можливості при цьому знайти нові ринки збуту для розповсюдження продукції.
Чистий прибуток підприємства в 2015 році зріс порівняно з 2014 року на 2036 тис. грн. (74,25%), і становив 4778 тис. грн. Але вже в 2016 році він зменшився на 20,64 % і склав 3792 тис. грн.. Причинами такого зменшення стало: збільшення витрат на сировину, адміністративних витрат, зміну обладнання на більш інноваційне, витрат на транспортування і зберігання.
Отже, умови ефективного функціонування підприємства ґрунтуються на прийнятті управлінських рішень, які формуються на підставі аналізу показників фінансового стану з метою підвищення господарського потенціалу та максимального залучення до виробничого процесу всіх наявних ресурсів.
Важливим завданням аналізу фінансового результату діяльності підприємства є визначення резервів його збільшення та розробка заходів щодо мобілізації. Під резервами збільшення фінансового результату діяльності розуміють кількісно вимірювальні можливості його збільшення шляхом задіяння низки чинників, а саме: збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості, поліпшення якості продукції і на цій підставі підвищення цін.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.