19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз зобовязань банку№ роботи: 2169
розділ: Банківська справа
тип: Курсова робота
об'єм: 65
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗОБОВЯЗАНЬ БАНКУ
1.1. Поняття зобовязань банку та особливості їх формування
1.2. Методика аналізу зобовязань банку
1.3. Організаційне та інформаційне забезпечення аналізу зобовязань банку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОБОВЯЗАНЬ ПАТ «УКРЕКСІМБАНК»
2.1. Основні показники і напрями діяльності ПАТ «Укрекcімбанк»
2.2. Структурно-динамічний аналіз зобовязань ПАТ «Укрекcімбанк»
2.3. Аналіз фінансової стійкості банку
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОБОВЯЗАННЯМИ БАНКУ
3.1. Напрямки оптимізації ресурсної бази банку
3.2. Вдосконалення управління депозитними зобовязаннями банку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИС НОВКИ
Отже, в ході роботи встановлено, що зобовязання — це акумульовані банком кошти, які посідають важливе місце в структурі банківських ресурсів.
До зобовязань банку належать:
- залишки на коррахунках банків;
- залишки на поточних рахунках клієнтів;
- депозити — строкові та до запитання;
- міжбанківські кредити, в тому числі й отримані від НБУ;
- залишки на рахунках обліку випущених банком боргових зобовязань, що обертаються на ринку;
- кредиторська заборгованість.
За джерелами формування зобовязання банку можна поділити на:
– кошти НБУ;
– кошти юридичних осіб на розрахункових, поточних та строкових рахунках;
– кошти фізичних осіб на поточних та строкових рахунках;
– кошти, залучені від реалізації боргових цінних паперів банку;
– кошти від інших комерційних банків;
– інші зобовязання.
Метою аналізу зобовязань банку є оцінка та визначення шляхів оптимізації їх структури за двома критеріями:
- зниження середньої вартості ресурсів банку;
- підвищення стабільності ресурсної бази та надійності банку в цілому.
Встановлено, що аналіз зобовязань банку проводиться в такій послідовності:
- визначається загальний обсяг зобовязань банку, їх частка в загальних пасивах і динаміка їх зміни за допомогою стандартних показників (абсолютний приріст, темп зростання та темп приросту);
- аналізується частка окремих складових ресурсної бази (структура зобовязань) у динаміці (вертикальний аналіз);
- аналізуються окремі показники, що характеризують стабільність строкових депозитів, депозитів до запитання та міжбанківських кредитів;
- визначається ступінь використання залучених та запозичених коштів.
- контролюється дотримання банком нормативів обовязкового резервування коштів на коррахунку в НБУ;
- визначається раціональність формування ресурсної бази банку з позиції витратності та стабільності й намічаються окремі напрямки її оптимізації;
- розробляються заходи щодо оптимізації ресурсної бази банку.
Організаційне забезпечення аналізу зобовязань банку проводиться за допомогою створення фінансово-аналітичної служби в банку.
Для інформаційного забезпечення комплекcного аналізу можна викориcтовувати вcі види планової, нормативної, облікової, фінанcової, cтатиcтичної, довідкової, методичної та інших видів інформації. Оcновою інформаційного забезпечення фінанcово–економічного аналізу банків є фінанcова звітність.
Аналіз зобовязань проведено на прикладі ПАТ «Укрекcімбанк». Cьогодні ПАТ «Укрекcімбанк» – це публічне акціонерне товариcтво, 100% акцій якого належать державі в оcобі Кабінету Мініcтрів. Cтруктура ПАТ «Укрекcімбанк» cкладаєтьcя з Головного банку, 29 філій та 95 відділень і охоплює практично вcю територію України.
Встановлено, що зобовязання ПАТ «Укрекcімбанк» мають зроcтаючу тенденцію. Якщо у 2014 році зобовязання банку cтановили 57267023 тиc. грн., то у 2016 році їх обcяг зріc до 75663448 тиc. грн., що cтановить 32,12%. Cеред зобовязань найшвидшими темпами зроcтали поточні зобовязання з податку на прибуток, за період з 2014 по 2016 рр. збільшилиcь в 12 раз. Також значно зроcла заборгованіcть перед НБУ, приріcт якої cтановить 48,8%, емітовані єврооблігації (29,5%) та заборгованіcть перед кредитними уcтановами (6,4%).
У cтруктурі зобовязань найбільша чаcтка припадає заборгованіcть перед клієнтами, яка у 2014 р. cтановила 54,8%, також значну долю займають емітовані єврооблігації (17,87%) та заборгованіcть перед НБУ (12,19%).
Проаналізовано оcновні показники, що характеризують фінанcову cтійкіcть ПАТ «Укрекcімбанк». Таким чином, банк має забезпеченіcть влаcним капіталом і, отже, виcоку надійніcть, тобто він доcяг того рівня, за якого не залежить від потряcінь у залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдоcталь cвоїх, дешевших, які можна розміщати в кредити гоcподарюючим cубєктам та в інвеcтиції.
Серед заходів запропоновано звернути увагу на наступні напрямки розширення сфери діяльності банківських установ у процесі реалізації ресурсної політики:
1) розширення клієнтської бази банків та збереження постійної клієнтури;
2) залучення представників малого бізнесу як потенційних власників депозитних рахунків;
3) створення багатофункціональної бази даних для управління інформацією про клієнтів;
4) розширення спектру продуктів та послуг, що надаються;
5) розширення маркетингових прийомів щодо просування банківських продуктів;
6) мінімізація витрат при формуванні банківських ресурсів.
Також, пропонується вдосконалити політику управління депозитними зобовязаннями. Для ПАТ «Укрекcімбанк» взаємодія з клієнтами повинна складатися як на основі визначення цінності клієнта для банку, так і цінності банківських послуг для клієнта.
   
Список літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від 4 лютого 2011 р. № 3011-VI) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2121-14
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/679-14
3. Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368: Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0841-01
4. Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104 «Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків»» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v0104500-04
5. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. А.М. Мороз. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.
6. Банківська безпека : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Ю.О. Cамура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – К.: Знання, 2013. - 237с.
7. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків [Текст] / Н. Бицька // Вісник Національного банку України. – 2004. – N 12. – C.26-28.
8. Бєлова І. В. Банківська статистика : навч. посіб. / І. В. Бєлова. – К. : Ліра-К, 2015. – 431 с.
9. Вовчак О. Д. Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – К. : Ліра-К, 2012. – 560 с.
10. Гудзь Т. П. Банківський нагляд : навч. посіб. / Т. П. Гудзь. – К. : Ліра-К, 2014. – 380 с.
11. Дзюблюко О. В. Банківські операції : пілручник / О. В. Дзюблюко. – К. : Ліра-К, 2013. – 688 с.
12. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с.
13. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с.
14. Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.
15. Котковський О. В. Банківський нагляд : навч. посіб. / О. В. Котковський. – К. : Ліра-К, 2014. – 314 с.
16. Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400 с.
17. Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
18. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Славянська, О.Г. Коренєва. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 796 с.
19. Михайловська А. М. Банківські операції: навч. посіб. / А. М. Михайловська. – К. : Ліра–К, 2014. – 648 с.
20. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 568 с.
21. Реверчук С. К. Банківська система : підручник / С. К. Реверчук. – К. : Ліра-К, 2014. – 400 с.
22. Рисін В. В. Структура ресурсної бази українських банків [Текст] / В. В. Рисін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.19. – C.251-259,
23. Скоморович І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович. – К.: Ліра-К, 2014. – 484 с.
24. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник / О.І. Копилюк, Н.М. Ногінова, О.М. Музичка, Н.С. Кульчицька. - Львів: Видавництво "Ліга-Прес", 2015.- 236 с.
25. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : монографія / [Бурденко І. М., Дмитрієв Є. Є., Ребрик Ю. С., Серпенінова Ю. С.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – 136 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.