18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація і методика проведення аналізу та аудиту нематеріальних активів№ роботи: 2167
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 51
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
1.1. Сутність нематеріальних активів як обєктів аналізу і аудиту
1.2. Класифікація та оцінка нематеріальних активів
1.3. Аналіз нормативно-правової бази та огляд спеціальної літератури з аналізу і аудиту нематеріальних активів
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
2.1. Мета, завдання, джерела інформації аналізу нематеріальних активів
2.2. Аналіз динаміки і структури нематеріальних активів
2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
3.1. Мета, завдання і джерела інформації аудиту нематеріальних активів
3.2. Організаційні і методичні аспекти зовнішнього аудиту нематеріальних активів
3.3. Організація і методика внутрішнього аудиту нематеріальних активів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
Зміщення економічних пріоритетів у бік нематеріальних активів, що відбувається в економіці України в останні роки, визначає підвищення їх значущості для субєктів господарювання різних сфер економіки. Провідні сучасні підприємства мають позитивну діловою репутацією, впізнаваний бренд, реалізують товари під власними торговими марками (у тому числі під власним найменуванням), використовують новітні технологічні розробки. Залучення нематеріальних активів (НМА) у фінансово-господарську діяльність підприємств сприяє підвищенню їх капіталізації, інвестиційної привабливості, результативності та конкурентоспроможності. Отже питання визначення ефективності нематеріальних активів на підприємствах стає все біль актуальними для держави, адже, без налагодженого їх обліку і управління немає перспективи прискореного розвитку промисловості.
В наш час вже неможливо уявити працююче підприємство, яке не використовує такий інструментарій, як реєстрація торгової марки, авторське право; патентування промислового зразка, винахід (корисні моделі); web - сайти, інформаційні та електронні технології і таке інше. Нематеріальні активи є однією з найбільш значимих складових багатьох підприємств, вони можуть виступити гарантом їх присутності, конкурентоспроможності та домінування на ринку, що забезпечить постійну прибутковість провідних компаній та підприємств.
Питанню аналізу та аудиту нематеріальних активів присвячені праці таких вчених як: Бриль І. В. Бондаренко Н.О., Давидов Г.М., Дорош Н.І., Івахненков С.В., Кулаковська Л.П., Немченко В.В., Редько О.Ю. та ін.
Що стосується теоретичної основи, незважаючи на багату кількість вітчизняних та зарубіжних досліджень і публікацій з даної тематики, в літературі питання щодо аналізу та аудиту нематеріальних активів знаходять досить слабке своє висвітлення.
Обєктом дослідження виступають нематеріальні активи підприємства.
Предметом дослідження даної роботи є організація і методика проведення аналізу та аудиту нематеріальних активів.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні методичних підходів щодо аналізу та аудиту нематеріальних активів.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- зясувати сутність нематеріальних активів як обєктів аналізу і аудиту;
- вивчити класифікацію та особливості оцінки нематеріальних активів;
- провести аналіз нормативно-правової бази та огляд спеціальної літератури з аналізу і аудиту нематеріальних активів;
- визначити тета, завдання, джерела інформації аналізу та аудиту нематеріальних активів;
- провести аналіз динаміки і структури та ефективності використання нематеріальних активів;
- дослідити організаційні і методичні аспекти зовнішнього та внутрішнього аудиту нематеріальних активів;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко - математичний.

ВИСНОВКИ
Отж е, узагальнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки.
1. Встановлено, що більшість науковців розглядають нематеріальні активи більш наближено до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (П(С)БО 8, яке було створено на основі "Нематеріальні активи" МСБО (IAS) 38.
2. Розглянуто основні підходи до класифікації нематеріальних активів. У ході дослідження ми дійшли висновку, що нематеріальні активи структурно можна розділити на три групи:
• невіддільні від юридичної особи (клієнтська база, наявність кваліфікованого персоналу, переваги місця розташування, репутація підприємства, тощо);
• невіддільні від фізичної особи (репутація робітників і власників компанії, професійні якості особистостей та інше);
• віддільні від юридичної особи (торгові марки і знаки, технічні бібліотеки, ліцензії, патенти, права повязані із землекористуванням та інше).
3. Розглянуто питання оцінки нематеріальних активів. Встановлено, що оцінка нематеріальних активів на підприємстві має безпосередній економічний вплив на фінансовий стан компанії.
4. Провівши огляд спеціальної літератури, нами встановлено, що незважаючи на наявні дослідження з даної тематики, існування П(с) БО 8» Нематеріальні активи» та інших нормативно-правових актів можна зробити висновок, що дана категорія є до кінця не розробленою. Про це також свідчить кількість нематеріальних активів, що відображаються в обліку українськими підприємствами, яка в більшості випадків не перевищує 1%.
5. Вивчено питання організації та методики аналізу нематеріальних активів. Обгрунтовано мету, завдання, джерела інформації аналізу нематеріальних активів.
6. Проведено аналіз динаміки і структури нематеріальних активів. Аналіз динаміки і структури нематеріальних активів дає змогу встановити розмір абсолютного чи відносного приросту (зменшення) як всіх нематеріальних активів підприємства, так і окремих його видів.
7. Здійснено аналіз ефективності використання нематеріальних активів. Для оцінки ефективності використання нематеріальних активів розраховано показники прибутковості і рентабельності.
8. В роботі досліджено мету, завдання і джерела інформації аудиту нематеріальних активів. Розглянуто організаційні і методичні аспекти зовнішнього та внутрішнього аудиту нематеріальних активів, наведено відмінні та спільні риси між даними видами аудиту.
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" № 140- V від 14 вересня 2006 року.
2. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/podatkov ij_kodeks_ukraini/statja-14.ht m.
3. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів, затверджений наказом Фонду держмайна України з питань науки і технологій від 27 червня 1995р. N969/97: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” від 18.10.99р. №242 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 2206. (Зі змін. та допов. зі змінами і доповненнями від 27.06.2013р. №627).
5. Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета в государственном секторе 122 "Нематериальные активы" от 25 ноября 2014 года N 1163 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.profiwins.com.ua/
6. Международній стандарт НМА IAS 38 «Нематериальные активы» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.grossbuh.kz/informa tion/
7. Анализ эффективности использования нематериальных активов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/deya telnost-predpriyatiya-2/107.ht m
8. Бриль І. В. Особливості формування нематеріальних активів та їх управління в ринковій економіці (збірник НАН України) / І. В. Бриль / НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: 2014. – С. 80-94.
9. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит субєктів підприємницької діяльності: Навч.посіб. - К.:Центр навчальної літератури, 2014.-300 с
10. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2012 р.
11. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Товариство "Знання" КОО, 209.-402с.
12. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2009. – 349 с.
13. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 2006. - 378 с.
14. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. -К.: Каравела, 2004. - 568 с,
15. Немченко В.В., Редько О.Ю. (ред.) Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
16. Організація і методика аудиту: Навч.-практ. посібник / В.В. Сопко, НІ. Верхоглядова, В.П. Шило та ін. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 624 с.
17. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М.. Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку:Навчальний посібник.-Львів:Новий світ, 2012.-270 с.
18. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація. - Тернопіль: Економічна думка, 2010. 104 с.
19. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2010. – 624 с.
20. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.