17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовий статус особи№ роботи: 2166
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ
1.1. Поняття правового статусу особи
1.2. Види правового статусу особи
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ
2.1. Права і свободи як елемент правового статусу особи
2.2. Юридичні обовязки особи
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
Актуальніст ь теми курсової роботи. У ХІІІ столітті вперше зявилося таке поняття, як «права людини». На сьогодні, права та свободи людини охороняються нормативно-правовими актами кожної держави, пройшовши довгий та складний шлях у їх формуванні та закріпленні.
Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства. Серед інших проблем, що їх вирішує народ України є і проблема здійснення прав людини та громадянина.
Правовий статус особи - це система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обовязків, відповідальності, відповідно до яких індивід як субєкт права (тобто як такий, що має правосубєктність) координує свою поведінку в суспільстві. Правовий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого суспільством обсягу свободи особи.
Правовий статус громадян виражає її соціально-економічне і політичне становище в державі й суспільстві, а також можливості для реалізації прав і свобод та покращення свого становища за допомогою права і законодавства. Держава і суспільство зацікавлені і значною мірою стимулюють правомірну діяльність і поведінку особи. Знання цих прав, свобод та обовязків дає можливість захищати ці права законними методами і способами в судовому порядку, а також за допомогою інших юридичних гарантій. Знання свого правового статусу дає можливість особі знати, що дозволено робити, що вона зобовязана робити і що заборонено робити.
На даному етапі актуальним є питання про правовий статус особи, його зміст та види, структуру.
Мета курсової роботи - дослідити правовий статус особи в різних соціальних формаціях. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
- визначити поняття правового статусу особи;
- розглянути види і структура правового статусу особи;
- вивчити права і свободи як елемент правового статусу особи;
- проаналізувати юридичні обовязки особи;
- розглянути особливості правового статусу особи в України.
Обєкт дослідження - правовий статус особи, а предмет - права та обовязки громадян, їх різновиди та зміст.
Практична цінність роботи полягає у розробці системи для вивчення правового статусу особи, визначення її суспільно-політичного характеру.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі й нормативно-правові акти України, довідкова література, монографії, а також матеріали науково-методичних і науково-практичних конференцій, Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ

Отже, в ході дослідженя встановлено, що не дивлячись на численні наукові дослідження із питань правового статусу, єдиного розуміння цього поняття не сформовано. Узагальнюючи основні наукові підходи, ми вважаємо, що під правовим статусом особи слід розуміти самостійну юридичну категорію, що характеризується такими ознаками: має універсальний характер, оскільки поширюється на всіх субєктів; відображає індивідуальні особливості людини та її реальне становище у системі суспільних відносин; права та свободи, що становлять основу статусу, не можуть реалізуватись без інших його компонентів - обовязків та відповідальності; ця категорія забезпечує системність прав, свобод та обовязків.
Розглянуто основні підходи до класифікації правового статусу особи. Правовий статус особи за змістом класифікують як міжнародно-правовий, конституційний та галузевий.
За субєктами розрізняють правовий статус:
- фізичних та юридичних осіб;
- іноземців, осіб без громадянства;
- статус біженців;
- статус українських громадян, які перебувають за кордоном;
- професійний та посадовий статус;
- статус осіб, що знаходяться у екстремальних умовах.
Розкрито структуру правового статусу особи через характеристику її елементів - прав і свобод. Права і свободи особи - це певні можливості, необхідні для задоволення особою своїх життєвих потреб - матеріальних і нематеріальних, для існування та розвитку особи в конкретно-історичних умовах, що обєктивно обумовлені рівнем розвитку суспільства. Права і свободи є природними, природженими і невідємними якостями особи, без яких вона не може нормально існувати.
Встановлено, що невідємним складовим елементом правового статусу особи виступають юридичні обовязки. Обовязки – це обєктивно необхідні форми поведінки, що відповідають інтересам суспільства, держави та інших індивідів.
В ході дослідження зроблено висновок, що основи правового статусу громадянина України складаються з таких трьох елементів:
1. Наявність громадянства, тобто правова приналежність до Української держави і регулювання відносин з приводу громадянства. Приналежність особи до громадянства є важливою умовою, яка необхідна для поширення на громадянина прав і свобод, установлених державою для захисту особи як усередині країни, так і за її межами.
2. Основоположні принципи правового статусу громадян. Вони покладені в основу користування правами і свободами, виконання обовязків і є вихідними, тобто поширюються на всі сфери реалізації прав громадян незалежно від того, яка галузь права регулює ці суспільні відносини. Ці принципи закріплені в Конституції України та розвинуті в положеннях чинного законодавства.
3. Основні права, свободи й обовязки громадян України. Вони складають ядро правового статусу громадян і є не тільки найважливішими, а й основоположними для інших їх прав і обовязків, що випливають з норм різних галузей права.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.