22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка ризиків у маркетинговій діяльності та розробка заходів їх зниження№ роботи: 2165
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття та зміст маркетингових ризиків
1.2. Класифікація маркетингових ризиків
1.3. Підходи до оцінки маркетингових ризиків
РОЗДІЛ 2. ОІНКА РИЗИКІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МІЛКІЛЕНД Н.В.»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз маркетингового середовища
2.3. Оцінка маркетингових ризиків
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «МІЛКІЛЕНД Н.В.»
3.1. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності
3.2. Зменшення конкурентних ризиків
3.3. Шляхи запобігання постачальницьким ризикам
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВСТУП
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні загострюється конкурентна боротьба за ринки збуту товарів між торговельними підприємствами, спостерігаються постійні зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі їх функціонування. Це сприяє підвищенню рівня невизначеності та ризику діяльності підприємств. Тому, назріла обєктивна необхідність щодо розробки ефективних заходів управління ризиками.
Теорії та методології управління ризиками присвячено багато наукових робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких: Діксон П., Дойль П., Еніс Б.М., Майер Е., Моква М.П., Бритченко Г.І., Ковальова А.І., Оліфірова О.В., Попової Л.О., Сухаревої Л.О., Хруцького В.Є., Шубіна О.О. та ін.. Однак відсутність єдиних поглядів на систему маркетинго¬вих ризиків ускладнює їх аналіз, можливе як подвійне урах-ування ризику, так і не врахування окремих його видів. І те й ін¬ше є неприйнятним, оскільки приводить, відповідно, до перео¬цінки чи недооцінки ризику конкретних видів маркетингової діяльності і не дозволяє розробити адекватну систему заходів, спрямованих на запобігання, зниження чи компенсацію ризику.
Мета роботи – дослідження особливостей оцінки ризиків у маркетинговій діяльності та розробка заходів їх зниження.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розглянути низку завдань, а саме:
- зясувати поняття та зміст маркетингових ризиків;
- дослідити класифікацію маркетингових ризиків;
- виявити основні підходи до оцінки маркетингових ризиків;
- навести організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства;
- провести аналіз маркетингового середовища;
- здійснити оцінку маркетингових ризиків;
- запропонувати заходи щодо зниження ризиків у маркетинговій діяльності підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об`єктом дослідження є маркетингова діяльність підприємства.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти маркетингових ризиків.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; логіко-діалектичний метод пізнання – для побудови цілісної і багаторівневої системи маркетингових ризиків; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про ефективність господарської діяльності підприємства в ринкових умовах; абстрагування - для виявлення і класифікації факторів, що впливають на маркетингове середовище компанії; експертних оцінок – для визначення рівня маркетингових ризиків.
Основною інформаційною базою наукового дослідження є звітні та аналітичні дані досліджуваного підприємства, а також інших основних компаній, які діють на ринку.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу маркетингових ризиків, було запропоновано рекомендації стосовно удосконалення управління ризиків у маркетинговій діяльності, впровадження яких підвищить ефективність діяльності досліджуваного підприємства.

ВИСНОВКИ
Отж е, відповідно до мети роботи та поставлених завдань в результаті наукового пошуку отримано наступні результати:
1. Встановлено, що маркетингові ризики – це категорія для відображення іманентної властивості маркетингової діяльності, що проявляється з обєктивних чи субєктивних причин, має вимірний або невимірний характер і може викликати зменшення запланованого прибутку в процесі вирішення проблеми оптимізації збуту підприємств.
2. Запропонована наступна класифікація маркетингових ризиків. Зовнішні маркетингові ризики розділені на обєктивні (макроекономічні, демографічні, політико-правові, екологічні, науково-технічні, культурні) та субєктивні (постачальницькі, конкурентні, торгово-посередницькі, споживацькі, ризики контактних аудиторій). Внутрішні розділені на товарні, цінові, збутові, комунікаційні.
3. В ході дослідження ми дійшли висновку, що найпоширенішими методами кількісної оцінки ризиків є статистичний і експертний методи. Суть статистичного методу полягає в тім, що вивчається статистика втрат і прибутків, що мала місце на підприємстві, установлюється величина й частковість одержання того або іншого економічного результату й складається найбільш імовірний прогноз на майбутнє.
4. Обєктом дослідження виступає ТОВ «Мілкіленд Н.В.». Підприємство належить до групи компаній «Мілкіленд» - міжнародного диверсифікованого виробника молочних продуктів, що провадить бізнес на ринках країн СНД та ЄС. «Мілкіленд Н.В.» - це вертикально інтегрована компанія, до структури якої входять агропідприємства, що спеціалізуються на виробництві молока і продукції рослинництва, а також зерносушильний комплекс. Аналізуючи чистий дохід від реалізації продукції ми бачимо, що даний показник має нестабільну тенденцію. У 2014 році значення показника становило 434,0 тис. грн., 2015 році відбулося зростання показника в 3,12 рази до 1784,0 тис. грн., а в 2016 році обсяг реалізованої продукції зменшився до 613,0 тис. грн. Хоча прогнозована лінія тренду і має зростаючу тенденцію, проте рівень даного показника дуже низький порівняно з витратами підприємства
5. За результатами проведеного SWOT-аналізу встановлено, що ТОВ «Мілкіленд Н.В.» має ряд сильних сторін і можливостей на аграрному ринку. Їй можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги. Наприклад, високий імідж у постачальників дозволить укладати контракти на вигідних для себе умовах; участь на валютному ринку дозволить купити певну суму іноземної валюти (зазвичай, долари США), що дозволить захистити свої активи від нестабільного курсу гривні.
6. Здійснено оцінку маркетингових на ТОВ «Мілкіленд Н.В.» за допомогою експертного методу. На думку експертів, найбільш небезпечним є конкурентний ризик, ризики помилок при організації, управлінні та контролі маркетингової діяльності на підприємстві та постачальницький.
7. Для вдосконалення маркетингової діяльності на даному підприємстві ми запропоновано створити відділ маркетингу, оскільки сьогодні такий відділ відсутній а функції з маркетингу частково виконує комерційний директор.
8. Для зменшення конкурентного ризику запропоновано розробити конкурентну стратегію підприємства. Конкурентна стратегія підприємства – це комплекс взаємоповязаних заходів, що ґрунтуються на внутрішніх конкурентних перевагах та вмінні підприємства нейтралізувати вплив зовнішніх факторів із максимальною вигодою для себе з метою отримання пріоритетних переваг у веденні конкурентної боротьби за завоювання та утримання міцних позицій на ринку, досягнення, підвищення чи збереження бажаного рівня конкурентоспроможності.
9. Встановлено, що виникнення постачальницьких ризиків обумовлено можливістю втрат унаслідок недотримання термінів та обсягів поставок, зміни цін на матеріали, небажаною поведінкою постачальників і т. п. Головні напрямки вдосконалення системи постачання: використання принципів та методів управління запасом й затратами на оснащення методів оптимізації рівня запасів та затрат ресурсів; удосконалення конструкції чи структури продукції, технології її виготовлення у напрямі зменшення матеріало і енергоємності.
   
Список літератури

1. Андрощук І.М. Агромаркетинг в підприємствах АПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.int-konf.org.
2. Армстронг Г., Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг; Пер. с англ. А.В. Назаренко, А.Н. Свирид . - М.: Вильямс, 2013. - 752 c.
3. Артюх Т . О . Особливості маркетингових досліджень на ринку с .- г. продукції / Т. О. Артюх // Економіка АПК. – 2008. – No 8. – С .122-126.
4. Бабенко А. Г. Державне регулювання та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору / Г. Бабенко // Економіка АПК. — 2008. — No5. —С.85–88.
5. Баумгартен, Л.В. Маркетинг розничного предприятия: Учебник для академического бакалавриата / Л.В. Баумгартен. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 338 c.
6. Борщ А. Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в кономіці України / А. Г. Борщ // Економіка АПК. —2009. —No 2 —С. 111–116.
7. Волков И. М. Проектный анализ: продвинутый курс: учеб. пособие [Текст] / И. М. Волков, М. В. Грачев – М.: Инфра-М, 2004, – 495 с.
8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – 5-те вид. доп. – Київ: Лібра, 2015. – 720 с.
9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 122-124.
10. Глазов, М.М. Маркетинг предприятия: Анализ и диагностика / М.М. Глазов, И.П. Фирова. - М.: АИД, 2016. - 268 c.
11. Данько Т. П. Управление маркетингом: учебник. Изд-е 2-е, перераб. и доп. [Текст] / Т. П. Данько – М.: Инфра – М , 2001, – 726 с.
12. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. [Текст] / Л. І. Донець – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
13. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка: цели, анализ, стратегии / Салли Дибб, Линдон Симкин ; [пер. с англ. С. Жильцов]. — СПб. : Питер, 2012. — 390 с.
14. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. по-сіб. [Текст] / І. Ю. Івченко – К.: Центр Учбової літератури , 2007. – 344 с .
15. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. - СПб.: Питер, 2015. - 480 c.
16. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 496 c.
17. Крамаренко В.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 258 с.
18. Кожемяко, А. Психологические эффекты в менеджменте и маркетинге. 100+направлений повышения эффективности в управлении и сбыте / А. Кожемяко. - М.: МФПУ Синергия, 2015. - 176 c.
19. Кузнецова, Л.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 139 c.
20. Кузницова Н. В. Управление рисками: учеб. пособие [Текст] / Н. В. Кузницова. – Владивосток: ТИДОТДВГУ, 2004. – 168 с.
21. Маркетинг: Підручник [Текст] / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленко; Кер. авт. кол. д-р. екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова — К.: КНЕУ, 2008. — 600 с.
22. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. Морозов. - М.: Дашков и К, 2016. - 148 c.
23. Окландер Т. О. Концепція управління маркетинговим ризиком промислового підприємства / О. Т. Окландер // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред. кол.: Т. С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 125-137.
24. Останкова Л. А. Аналіз, моделюваннята управління економічними ризиками. Навч. посіб. [Текст] / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
25. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 383 c.
26. Реброва, Н.П. Основы маркетинга: Учебник и практикум для МПО / Н.П. Реброва. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 277 c
27. Садченко, К.В. Основы современного международного маркетинга / К.В. Садченко. - М.: ДиС, 2016. - 272 c.
28. Секерин, В.Д. Основы маркетинга: Учебное пособие / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
29. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. [Текст] / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко – К.: Кондор, 2004. – 200 с.
30. Фоменко Л. Становлення теорії маркетингу як науки та особливості його використання в малих сільськогосподарських підприємствах / Л.Фоменко // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Л.: ЛНАУ, 2013. – № 20(1). – С. 380-387.
31. Цыпкин Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг / Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили; под ред. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 637с.
32. Чурсіна О. Маркетинговий ризик [Електронний ресурс] / О. Чурсіна. – Режим доступу : http://churzina.wordpress.com/ 2010/02/15.
33. Якубовська Н.В. Розвиток агромаркетингу, як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Якубовська // Вісник Хмельницького національного університету. – Х.: ХНУ, 2011. – № 3. Т.3. – С.180-183.
34. Эриашвили, Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг: Учебное пособие / Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 351 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.