24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Позиціонування товарів на ринку В2В,В2С№ роботи: 2164
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ТА СПОЖИВЧИХ РИНКАХ
1.1. Поняття та значення промислового маркетингу В2В
1.2. Особливості споживчого маркетингу В2С
1.3. Відмінності між В2В та В2С
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКАХ В2В ТА В2С
2.1. Сутність цілі та критерії позиціонування товарів на ринку В2В
2.2. Особливості позиціонування товарів на ринку В2С
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТА СПОЖИВЧОМУ РИНКАХ
3.1. Удосконалення стратегічного інструментарію позиціонування підприємства на промисловому ринку
3.2. Напрями вдосконалення позиціювання товарів на споживчому ринку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
В умовах постійних змін ринкової економіки та мінливих умовах ведення підприємницької діяльності на ринку України, зростання вимогливості до товарів, а також інформаційної перенасиченості, одним із найбільш значимих завдань для більшості вітчизняних підприємств стає досягнення і збереження сталих ринкових позицій. Система ринкового позиціонування є одним з основних засобів реалізації успішного маркетингового управління.
Таким чином, важливим для підприємств є не тільки початкове формування коректної та дієвої стратегії позиціонування, а і відслідковування її актуальності, збереження привабливості позиції для цільових сегментів, і, за необхідністю, вчасне її коригування з метою збереження чи посилення конкурентних переваг підприємства та його ринкового становища загалом.
Питанню позиціонування товарів на ринку на сьогоднішній, день присвячено багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, серед яких: Ел Райс, Дж. Траут, Ф. Котлер, Грахам Дж.Хулей, Н. Пірсі, Дж. Вінд, Д. Огілві, Жан-Жак Ламбен, Д. Аакер, Зозульов О.В., Старостіна А.О. та ін.
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів позиціонування товарів на ринках В2В та В2С
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- зясувати поняття та значення промислового маркетингу В2В;
- вивчити особливості споживчого маркетингу В2С;
- дослідити відмінності між В2В та В2С;
- охарактеризувати сутність цілі та критерії позиціонування товарів на ринку В2В;
- проаналізувати особливості позиціонування товарів на ринку В2С;
- запропонувати удосконалення стратегічного інструментарію позиціонування підприємства на промисловому ринку;
- розглянути напрями вдосконалення позиціювання товарів на споживчому ринку;
- підвести підсумки.
Обєктом дослідження виступаю ринки В2В та В2С.
Предмет дослідження – процес позиціонування товарів на ринках В2В та В2С.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; логіко-діалектичний метод пізнання – для побудови цілісної і багаторівневої системи позиціонування товарів підприємста; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про маркетингову діяльність підприємства в ринкових умовах; SWOT-аналізу та експертних оцінок – для аналізу стратегічних позицій підприємства.
Методологічною та теоретичною основою роботи є фундаментальні положення маркетингу, теоретичні результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, різні нормативно-правові акти.
Основною інформаційною базою наукового дослідження є звітні та аналітичні дані досліджуваних підприємств.

ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до мети та поставлених завдань в роботі зроблено наступні висновки.
Встановлено, що існують різноманітні підходи до визначення поняття “промисловий маркетинг”. Таким чином, промисловий маркетинг – діяльність у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, спрямована на задоволення потреб підприємств, установ і організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах на основі дослідження цих потреб.
В роботі досліджено основні принципами промислового маркетингу, серед яких виділено наступні:
- орієнтація на вимоги споживача;
- цілеспрямоване управління попитом;
- активність і динамічність;
- гнучкість та адаптивність;
- націленість на довгострокову діяльність;
- комплексний підхід до вирішення проблем повязаних з поставленими цілями відповідно до ресурсів і можливостей підприємства;
- корпоративна культура.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що споживчий маркетинг — це комплекс маркетингових заходів, спрямованих на задоволення потреб людей (так званих кінцевих споживачів).
Споживачами виробленої продукції чи створених послуг є або окремі люди, родини (таких споживачів нерідко називають домашніми господарствами), або інші організації (промислові споживачі).
Виділено головні відмінності між В2В від В2С:
- більші обєми закупок та (в багатьох випадках) значно вищі ризики закупівель (це обумовлено тим, що товари на В2В ринках є технічно складними);
- відповідно, щоб зменшити ці ризики, організації розробляють правила закупівель. Тому процес закупівель (а відповідно й продажу) є формалізованим та багатоетапним.
Процеси закупівель на В2В ринках:
- значно складніші;
- в них бере участь з обох сторін значно більша кількість людей;
- призводять до збільшення тривалості циклу продажу (цикл продажу в В2В може тривати від місяця до кількох років);
- характеризуються значно тіснішими особистими відносинами між обома сторонами.
Розглянуто основні цілі та критерії позиціонування. Позиціонування – це спосіб, у відповідності з яким споживачі ідентифікують той чи інший товар за його найважливішими характеристиками.
Основна мета позиціонування - завоювання в сприйнятті споживачів певної ніші. Іншою мовою, позиція бренду повинна займати своє відособлене місце, відмінне від конкурентів і не повинна, при цьому, змішуватися в сприйнятті споживача з конкурентними пропозиціями
Основними критеріями прийняття рішення про купівлю промислових товарів є якість, послуги, ціни, що і є базою для визначення конкурентних позицій на ринку.
Позиціювання щодо промислового ринку розглянуто на прикладі машинобудівного підприємства ТОВ „Європа-Експорт Плюс”. Здіснено сегментацію основних ринків підприємства, проаналізовано товарну стратегію та побудовано карту позиціонування.
Аналіз позиціонування на споживчому ринку здійснено на пркладі виробників мясопродуктів.
Розроблено заходи щодо вдосконалення позиціонування. Так, для промисловго ринку пріоритетними заходами для позиціонування ТОВ „Європа-Експорт Плюс” повинні стати альтернативи:
– створення на підприємстві єдиного центру компетенцій, який відповідає за розробку, впровадження та контроль виконання стандартів діяльності;
– створення на підприємстві відділу з управління корпоративними комунікаціями;
– розробка та впровадження Положення про інформаційну політику підприємства;
– участь підприємства у конференціях та форумах стосовно перспективних питань розвитку та взаємодії із партнерами;
– розробка та впровадження у роботу підприємства Кодексу ділового партнерства;
– залучення інвесторів, кредиторів та партнерів до управління підприємством через консультування, переговори, співпрацю або надання повноважень;
– ведення або ініціювання створення реєстру надійних партнерів;
– робота з інструментами Web-аналітики.
На споживчому ринку запропоновано схему процесу ринкового позиціонування мясної продукції.
   
Список літератури

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер; пер. с англ. под редакцией С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2007. – 496с.
2. Вартанова О. В. Теоретичні засади стратегічного позиціонування підприємства / О. В. Вартанова, С. О. Рекіянов // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – № 24(2). – С. 344–360
3. Воронкова А. Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія / Воронкова А. Е., Калюжна Н. Г., Отенко В. І. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 427 с.
4. Гepacименко В.В. Репозиціонування та життєвий цикл товару [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2011/1 0/27/repozicionirovanie _tovara.html – Назва з екрану.
5. Дак Дж. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований / Дж. Д. Дак. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 320 с.
6. Егорова М.М. Предпосылки возникновения маркетинга [Электронный ресурс] / Егорова М. М., Логинова Е. Ю., Швайко И. Г. — Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/e lena_yurevna_loginova/marketin g_konspekt_lekciyi/read_online .html?page=1
7. Єрошкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: моногр. / Єрошкін О. О. — К.: КНЕУ, 2009. — 382 с.
8. Жуков А. Логика строения бренда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: yelowdog.ru/blog/i/logoka_stro eniya_brenda
9. Зозульов А.В. Промисловий маркетинг: ринкова стратегія: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576с.
10. Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199. с.
11. Кендюхов О., Постернікова К. Новий підхід до визначення сутності позиціонування торговельної марки//Маркетинг в Україні. – 2006. – № 2. –
С. 27-31.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: кратк. курс / Филипп Котлер. — [новое изд.]. — М.: Вильямс, 2002. — 643 с.
13. Кошарна П. С. Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства / І. П. Отенко, П. С. Кошарна // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 262-267
14. Кошарна П. С. Оцінка стратегічної позиції підприємства / П. С. Кошарна // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – №2 (24). – С. 94-102
15. Кошарна П. С. Понятійний апарат стратегічного позиціонування підприємства / П. С. Кошарна // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014. – №14. – С. 26–32.
16. Кошарна П. С. Ресурсне забезпечення стратегічної позиції підприємства / П. С. Кошарна, О. О. Порожняк // Бізнес Інформ. – 2014. – №9. – С. 219-223
17. Кошарна П. С. Стратегічний інструментарій позиціонування підприємства / І. П. Отенко, П. С. Кошарна // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (Харків, 22-23 травня 2015 р.). – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. – С. 413–416
18. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н. В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.
19. Малиш О. Стратегічне позиціонування підприємств та обґрунтування їх ринкової поведінки// Маркетинг в Україні. – 2006. – № 2. – С. 39-46.
20. Маркетинговые принципы управления предприятием [Электронный ресурс] // Е. А. Крутова. — Режим доступа: http://www.nbene.narod.ru/mark et/fmarket8.htm.
21. Новаторов Э.В. Особенности позиционирования и репозиционирования в сфере услуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hse.ru/pubs/share/ direct/document/9415963 – Назва з екрану.
22. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.gov.ua
23. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посіб. / Святненко В. Ю. — К.: МАУП, 2001. — 264 с.
24. Совершенствование маркетинговой деятельности средних предприятий базовых отраслей промышленности [Электронный ресурс] / Л. А. Куроедова, А. Н. ЯрымАгаев. — Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu. ua/2009/fem/kuroedova/diss/ind ex.htm
25. Поліщук Т.В. Перспективні напрями розробки успішних брендів в Україні / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 7(97). — С. 129—137.
26. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость / Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб.: Питер, 2004. – 256с.
27. Траут Дж. Новое позиционирование [Текст] / Дж. Траут со С. Ривкиным. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 192 с.
28. Хамініч С.Ю. Характерні особливості брендингу на споживчому ринку України [Електронний ресурс] / С. Ю. Хамінич, О. П. Славюк. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Dtr_ep/2010_2/files/EC 210_47.pdf
29. Хулей Г. Дж. Позиціонування // В кн. Маркетинг. Бізнес-клас: енциклопедія / Під ред. М.Бейкера / Перекл. з англ. під ред. Л.Волкової, С.Божук, Т.Маслової, Л.Ковалик, Н.Розової. — СПб.: Пітер, 2002. — 394-402с.
30. Черненко О.В., Тарасенко О.М. Процес вибору атрибутів позиціонування товару // Маркетинг в Україні. – К., 2015.
31. Шаповалов В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ : учебное пособие / В.А. Шаповалов. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 345 с.
32. Яненко М. Торговые марки в товарной политике фирмы. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.