24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація маркетингової діяльності на туристичному підприємстві№ роботи: 2163
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу
1.2. Особливості організації маркетингової діяльності в туризмі
1.3. Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ГАМАЛІЯ»
2.1. Структурно-динамічний аналіз діяльності ТОВ «Гамалія»
2.2. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Гамалія»
2.3. Аналіз організації та планування маркетингової діяльності ТОВ «Гамалія»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ГАМАЛІЯ»
3.1. Розробка маркетингової стратегії ТОВ «Гамалія»
3.2. Розробка рекламної кампанії підприємства
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Акту альність теми. Подорожі та туризм сьогодні перетворюються в потужну галузь економіки. Високі темпи розвитку туризму за останні десятиріччя приводять до майже подвоєння персоналу приблизно кожні пять років, які зайняті у сфері туризму, і в півтора рази - витрат населення на туристські поїздки в світі. Туризм в Україні має гарні передумови розвитку, проте його виробництво та продаж ще відстають від сучасних потреб.
Маркетингове мислення більш проникає в різні сфери діяльності сучасних підприємств і стають домінуючим фактором під час прийняття управлінських рішень у сфері розробки нової продукції, досягнення високої якості товарів та послуг. Щоб одержати конкурентні переваги на конкретному ринку або його сегменті, підприємство повинно вірно оцінити стан і тенденції на обраному сегменті ринку. Зростає число вітчизняних підприємств, діяльність яких спирається на ринкову концепцію. Важливою задачею комплексу маркетингу на підприємстві є забезпечення ринкової орієнтації, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукту, поліпшення комерційної діяльності, стимулювання продажів тощо. Проблеми створення і просування продукту на ринок, використання тактики маркетингу для збільшення продажів актуальні і для підприємств туристської галузі.
Тому ефективна організація маркетингової діяльності на туристичному підприємстві у значній мірі визначає результати її комерційно-економічної діяльності та конкурентну позицію на ринку, що вказує на актуальність даної теми.
Дане питання є достатньо дослідженим в науковій літературі. Зокрема даними питаннями займались такі науковці як: Армстронг Г., Котлер Ф., Абабков Ю.Н., Безрутченко Ю.В., Большакова Л.В., Гамаюнов, Б.П., Гаркавенко С.С., Дурович, А.П. та рід інших дослідників.
Метою роботи є дослідженя особливостей організація маркетингової діяльності на туристичному підприємстві.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дуло розвязати низку завдань, а саме:
визначити поняття, цілі, функції та принципи маркетингу;
вивчити особливості організації маркетингової діяльності в туризмі;
дослідити формування ефективної маркетингової стратегії підприємства;
навести загальну характеристику підприємства та провести структурно-динамічний аналіз його діяльності ТОВ «Гамалія»;
проаналізувати зовнішнє середовище підприємства;
здійснити аналіз організації та планування маркетингової діяльності підприємства;
розробити маркетингову стратегію досліджуваного підприємства;
розробити рекламну кампанію підприємства;
здійснити ацінку ефективності запропонованих заходів;
підвести підсумки.
Обєктом дослідження виступає комеційна діяльність туристичної фірми ТОВ «Гамалія».
Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів організації маркетингової діяльності туристичної фірми.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; логіко-діалектичний метод пізнання – для побудови цілісної і багаторівневої системи маркетингової дільності туристичного підприємста; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про ефективність комерційної діяльності підприємства в ринкових умовах; абстрагування - для виявлення і класифікації факторів, що впливають на маркетингову стартегію; експертних оцінок – для аналізу зовнішнього середовища підприємства.
Методологічною та теоретичною основою роботи є фундаментальні положення економічної теорії, теоретичні результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, різні нормативно-правові акти.
Основною інформаційною базою наукового дослідження є звітні та аналітичні дані досліджуваного підприємства, а також інших основних компаній, які діють на ринку.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу маркетингової діяльності туристичного підприємства, було запропоновано рекомендації стосовно її удосконалення управління, впровадження яких підвищить ефективність діяльності ТОВ «Гамалія».

ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до мети роботи та поставлених завдань нами зроблено наступні ряд висновків.
Проведено огляд літературних джерел, на підставі чого запропоновано визначення маркетингу, як виробничо-комерційної діяльності підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.
Встановлено, що маркетинг як різновид діяльності необхідної за умов ринкової економіки, виконує такі функції:
вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;
вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;
визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;
розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів ;
реклама, збут та його стимулювання;
політика ціноутворення.
Вивчено принципи маркетингу, серед яких виділено наступні:
орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців із метою продажу продукції й одержання прибутку;
цілеспрямований та активний вплив на попит, його розвиток;
гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до цих змін;
використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на конюнктуру ринку;
вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та продажу продукції;
підтримування творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їхньої активності (ініціативи) щодо прийняття маркетингових рішень.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що туризм за своїми основними характеристиками не має жодних принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі існуючі положення сучасного маркетингу можуть бути повною мірою застосовані і в туристичній сфері.
Наведено теоретичні аспекти формаування маркетингової стратегії. Формування маркетингової стратегії – найсуттєвіший етап маркетингу, в ході якого можна виділити вхідні й вихідні елементи: вхідні елементи – це фактори, аналіз яких передує розробці стратегії, тобто фактори проміжного середовища й цілі підприємства; вихідні елементи – це стратегічні рішення щодо маркетингового міксу, тобто комплексу компонентів маркетингу (товар, ціна, збут, просування).
Базою дослідження даної роботи виступає туристична фірма ТОВ «Гамалія». Туроператорська діяльність ТОВ «Гамалія» здійснюється у сфері внутрішнього та зовнішнього туризму. ТОВ «Гамалія» працює з індивідуальними туристами, яким надаються туроператорські послуги, та корпоративними клієнтами.
Проведено аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Гамалія», яке складається з макро та мікро середовища. Надано оцінку економічним, політичним, соціокультурним, науково-технологічним факторам. Проаналізовано вплив на ТОВ «Гамалію» споживачів, конкурентів, постачальників тощо.
Досліджено особливості організації маркетингової діяльності ТОВ «Гамалія». За організацію маркетингової діяльності на ТОВ «Гамалія» відповідає відділ маркетингу та реклами. Відділ маркетингу та реклами є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства. Відділ маркетингу та реклами ТОВ «Гамалія» побудований за функціональним принципом. Функціональна організація відділу маркетингу та реклами передбачає, що відповідальність за виконання кожної функціональної задачі покладається на окрему особу.
Обґрунтовано маркетингову стратегію ТОВ «Гамалія», яка має складається із послідовного виконання таких етапів: інформаційного забезпечення, аналізу конкурентної позиції підприємства на ринку, вибору стратегічної мети розвитку, вибору загальної конкурентної стратегії підприємства, конкретизації цілей підприємства, розроблення функціональних стратегій, розроблення заходів, спрямованих на реалізацію стратегії, оцінювання та контролю ходу реалізації стратегії
Розроблено рекламну кампанію для ТОВ «Гамалія». Економічний ефект від рекламної кампанії становить 103,9 тис. грн., показник рентабельності реклами складає 91,7%, що вказує на ефективність даного заходу.
   
Список літератури

1. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 324/95- ВР із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 29.05.2001 № 2470-111.
2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання /Навіч. Посібник. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.
4. Алейнікова Г.М. Організація і управління турбізнесом: Навч. посібник. - Донецьк: ДІТБ, 2002. - 184 с.
5. Абабков, Ю.Н. Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 214 c.
6. Безрутченко, Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. - М.: Дашков и К, 2012. - 232 c.
7. Беквит, Г. Четыре ключа к маркетингу услуг / Г. Беквит. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 252 c.
8. Большакова, Л.В. Интернет-маркетинг санаторно-курортных услуг. Учебно-методическое пособие / Л.В. Большакова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 160 c.
9. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / И.И. Бутко, В.А. Ситников, Е.А. Ситников. - М.: Дашков и К, 2014. - 416 c.
10. Ветитнев, А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг / А.М. Ветитнев. - М.: Медицина, 2001. - 224 c.
11. Вовчак А. В. маркетингові дослідження: Навч. – метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
12. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: Учебник / Н.А. Восколович. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 207 c.
13. Гамаюнов, Б.П. Маркетинг и продажа услуг: книга о правильной продаже и покупке услуг / Б.П. Гамаюнов, Г.Н. Дятлова. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 413 c.
14. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
15. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.
16. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 316 c.
17. Кнышова, Е.Н. Маркетинг туризма: Учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.
18. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студентов вузов / Ф. Котлер, Д.Т. Боуэн, Д. Мейкенз; Пер. с англ. В.Н. Егоров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1071 c.
19. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.
20. Розанова, Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: Практикум / Т.П. Розанова, Т.В. Муртузалиева. - М.: Дашков и К, 2012. - 132 c.
21. Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 240 c.
22. Хмырова, С.В. Ресторанный маркетинг: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", "Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)", "Менеджмент в сфере услуг", "Управление персоналом" / С.В. Хмырова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 255 c.
23. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2011. - 320 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.