27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація фінансів в страховій діяльності№ роботи: 2162
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 66
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Страхова компанія як субєкт підприємницької діяльності. Специфіка діяльності фінансової установи
1.2. Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання
1.3. Фінансові ресурси страхової компанії
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"
2.2. Аналіз складу та показників фінансової звітності страхової компанії
2.3. Аналіз фінансового стану страхової компанії
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСОКНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
3.1. Шляхи покращення ефективності діяльності страховиків на ринку України
3.2. Вдосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Ро ль страхування як невідємного атрибуту інфраструктури ринкової економіки безперервно зростає. З одного боку, страхові компанії забезпечують захистом юридичних та фізичних осіб від різних небезпек (ризиків), а з іншого – сприяють переміщенню капіталу (є регулятором перерозподілу грошових потоків по сферах економіки та активізації інвестиційних процесів).
Діяльність страхових компаній суттєво відрізняється від діяльності інших субєктів підприємництва, має свою специфіку в управлінні фінансами.
Теоретико-методологічні та практичні аспекти фінансів страхових організацій досліджували: Г.М. Азаренкова, О.С. Бондаренко, О.В. Єрмошкіна, О. В. Майборода, Л.І. Мороз та інші.
Водночас, незважаючи на те, що термін фінанси часто вживають у страховій практиці, дослідження проблеми показало, що у вітчизняній науковій літературі питання фінансів в страховій галузі слабо розроблені, до теперішнього часу відсутній єдиний підхід до визначення сутності цього поняття. Така ситуація зменшує можливості досягнення ефективного управління фінансами страхової компанії. Отже, вважаємо, що ця проблема не достатньо вивчена, що зумовлює потребу виконання подальших досліджень для конкретизації відповідних положень.
Метою роботи є дослідження особливостей фінансових основ страхової діяльності.
Завдання роботи:
- розглянути страхову компанія як субєкт підприємницької діяльності;
- дослідити сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання;
- ознайомитись з питаннями фінансових ресурсів страхової компанії;
- провести аналіз складу та показників фінансової звітності страхової компанії;
- проаналізувати фінансовий стан страхової компанії;
- запропонувати заходи щодо вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній.
Обєктом дослідження роботи виступає ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".
Предмет дослідження – фінансова діяльність страхових організацій.
В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби фінансового аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що після проведення ґрунтовного аналізу фінансової діяльності страхової організації, було запропоновано рекомендації стосовно удосконалення її фінансового стану, впровадження пропонованих заходів підвищить ефективність діяльності страхових організацій.
У якості інформаційної бази використовувалась статистична, податкова звітність та інша документація страхової компанії.
   
Список літератури

1. Закон України «Про страхування» від 07 берез. 1996 р. № 85/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.
2. Закон України «Про фінансові послуги та держане регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365
5. Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів» № 484 від 13.02.2014
6. Аврамчук А. С. Методика рейтингового оцінювання страхових компаній на основі методу TOPSIS / А. С. Аврамчук // Проблеми науки. – 2015. – № 9/10. – С. 35–40.
7. Азаренков Г.Ф. Рейтингова оцінка у визначенні сталості розвитку страхових компаній / Г.Ф. Азаренков // Коммунальное хазяйство городов. – 2005. – № 61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khg.kname.edu.ua/index. php/khg/article/view/2526
8. Аленичев В.В. Эволюционно-институиональный аспект исследования сущности страхования / В. Аленичев // Финансы. — №3. — 2007. — С. 47.
9. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 320 с.
10. Бабенко, В. Канали розподілу страхових послуг у промислово розвинутих країнах [Текст] / В. Бабенко // Економіка України. – 2006. - №7. – С.82–87.
11. Баранов A. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / A. Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83–97.
12. Бланд, Д. Страхування: принципи і практика [Текст] / Д.Бланд. – М.: Фінанси та статистика, 2007. – 416с.
13. Бондаренко О.С. Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків / О. С. Бондаренко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 1. - С. 241-248.
14. Воблый К.Г. Основы экономии страхования (Репринтне видання) / К. Воблый. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 238 с.
15. Годунок К. Ю. Інвестиційний потенціал страхових компаній / К. Ю. Годунок // Наукові записки НаУКМА. – Київ, 2011. – Т. 120 : Економічні науки. – С. 22–27.
16. Горбач Л.М. Страхова справа: навч. посібник / Л. Горбач. 2-ге вид., виправлене. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.
17. Диденко В.Ю. Формирование финансовой политики страховой организации: автореф. дис… канд. экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / В.Ю. Диденко. – Москва, 2010 – 33. с.
18. Дубінін О. Особливості формування страхового резерву банківськими установами та його вплив на фінансовий результат / Олександр Дубінін // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 46. – С. 32–36.
19. Иванюк И.А. Основы функционирования страхового рынка. — Волгоград: ВГТУ, 1993.
20. Задорожний О. Формування страхових резервів у фінансовому та податковому обліку страховика / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 28. – С. 13–20.
21. Крейдич, М.І. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Текст] / М.І. Крейдич // Фондовий ринок. – 2007. – №48. – С.18–21.
22. Нагайчук Н.Г. Управління капіталом страховика // Фінанси України. — 2008. — №11. — С. 106—116.
23. Світлична О.С. Актуальні проблеми рейтингування страхових компаній / О.С. Світлична // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: збірник наукових праць / відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 416 с.
24. Серебровский В.И. Избранные труды. — М.: Статут, 2007. — 556 с.
25. Соболь Р.Г., Сергеєва Л.М. Удосконалення державного регулювання ринку страхування в Україні // Теорія та практика державного управління. – 2008. – № 3 (22) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Tpdu/2008_3/doc/3/08.p df - Загол. з екрану.
26. Страхування : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с. – Електрон. версія.
27. Теория и практика страхования: учебное пособие / Под. ред. Турбиной К.Е. — М.: Анкил, 2003. — 704 с.
28. Ткаченко Н. Досвід оцінювання міжнародними рейтинговими агентствами фінансової стійкості страховиків / Н. Ткаченко // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 1. – С. 68–83.
29. Цуркан, І.М. Підвищення ефективності діяльності страхової компанії в ринковому середовищі [Текст] / І.М. Цуркан // Вісник НГУ 2009. – 15–21.
30. Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 458 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.