18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінанси малих підприємств№ роботи: 2161
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 65
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Фінансова діяльність у системі фінансового менеджменту підприємства
1.2 Структура та форми фінансів малого підприємства
1.3 Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Показники ефективності управління фінансами на підприємстві
2.3 Аналіз фінансової діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Державне регулювання малого бізнесу в Україні
3.2 Зарубіжний досвід підтримки малого та середнього бізнесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
О тже, в першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти організації фінансової діяльності малих підприємств.
Встановлено, що фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що іінанси малого бізнесу – багатопланове поняття, яке можна розглядати з різних точок зору. В першу чергу, це стосується організаційних й наукових аспектів зазначеної категорії. З одного боку, – це сукупність грошових коштів, що спрямовується у розвиток малого бізнесу з метою реалізації підприємницьких ідей та примноження його вартості.
У фінансовій структурі підприємства виділяють такі центри обліку: центри прибутку, центри доходів і центри витрат, центри інвестицій, тощо.
Розглянуто інформаційне забезпечення процесу управління фінансами, яке включає сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову сторону діяльності підприємства.
Другий розділ присвячений аналізу фінансової на прикладі ПМП «Діко-Плюс». Приватне мале підприємство «Діко-ПЛЮС» створене та діє у відповідності з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими актами чинного законодавства та статутом.
Провівши аналіз, можна зробити висновок, що за період з 2014р. по 2016 рік діяльність підприємства ПМП «Діко-ПЛЮС» була нерентабельною, більшість фінансових коефіцієнтів не відповідає нормативному значенню. Дана ситуація вказує на неефективну організацію фінансової роботи підприємства.
У третьому розділі розглянуто напрями покращення фінансування малих підприємств.
Встановлено, що важливою особливістю розвитку та державного регулювання малого бізнесу в Україні є відсутність акцентів на соціальній значимості малого підприємництва, його здатності швидко розширювати попит на робочу силу. Проведений аналіз змісту існуючих програм дозволяє розкрити їх найбільш суттєві недоліки:
1) неузгодженість, «нестиковку» елементів програм, зокрема аналітичних розділів і блоку основних заходів;
2) декларативність, неконкретність поставлених завдань;
3) занадто широкий спектр планованих заходів, що веде до розпорошення і без того мізерних коштів.
Розглянуто особливості зарубіжного досвіду підтримки малого та середнього бізнесу. Встановлено, що у більшості країн світу питома вага субєктів малого та середнього підприємництва у загальній кількості субєктів підприємництва досягає 90%, а іноді перевищує 95%. Так, у країнах ЄС субєкти малого та середнього підприємництва складають 99,8%, у США – понад 90%, в Японії – 99%. У країнах ЄС малі та середні підприємства забезпечують робочими місцями понад 70 млн. осіб, що становить майже 70% від усіх робочих місць у приватному секторі. У США понад 50% зайнятих у приватному секторі працюють на підприємствах малого та середнього бізнесу. В Японії на них припадає майже 70,2% усіх робочих місць.
Отже, проаналізувавши світовий досвіт забезпечення розвитку малого підприємництва слід зауважити, що пряме запозичення практики регулювання субєктів підприємництва в країнах з розвинутою ринковою економікою на сьогоднішній день виявляється неефективним для України, але є дуже корисною з погляду перспективних напрямків подальшого розвитку й підтримки підприємництва.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2755-17.
2. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. №4618-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23
3. Бердар М. М. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
4. Бердар М.М. Інформаційна та методична основа як складова механізму управління фінансовими ресурсами підприємства: збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 року. Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право. — К.: УДУФМТ — 2008. — С. 42-43.
5. Витковская Е. В. Статистические методы – инструмент изучения социально-экономических процессов / Е. В. Витковская, А. З. Подгорный, Ю.О. Ольвинская [и другие] // Историк-экономист С.Я.Боровой и проблемы современной истории экономики: к 110-летию со дня рождения С.Я.Борового: монографія. - 2013. – С. 211-256.
6. Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 200 с.
7. Данилишин Б.М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні : Монографія / Б.М. Данилишин, О.М. Кондрашов. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 296 с.
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону : Монографія // За заг. ред. канд. економ. наук, професора А. З. Підгорного – Одеса : Атлант, 2012. – 303 с.
10. Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- та макрорівень : монографія [Текст] / Т.В. Уманець, Ю.О. Ольвінська, О.В. Лукачова; за ред. Т.В. Уманець. – Донецьк: «ВІК», 2010. – 280 с.
11. Ольвінська Ю. О. Основні напрями підвищення ефективності функціонування субєктів підприємницької діяльності / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013.- №12. – С. 167-171.
12. Ольвінська Ю. О. Роль розвитку малого бізнесу у реструктуризації регіонального ринку праці / Ю. О. Ольвінська // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление трудовыми ресурсами: государство, регион, предприятие. – Донецк: ІЕП, 2006. – Т.2. – С. 345-350.
13. Ольвінська Ю. О. Роль менеджмент-освіти у розвитку малого бізнесу / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Київ: КНЕУ, 2007. - . Т. 1. - Ч. ІІ. - С. 521–1013.
14. Ольвінська Ю. О. Ефективність функціонування малих підприємств регіону в сучасних умовах / Ю. О. Ольвінська // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях: Міжнародна науково-практична конференція (24-25 квітня 2014). – Одеса, 2014 – С. 28-31.
15. Ольвінська Ю. О. Розвиток кредитування субєктів малого підприємництва / Ю. О. Ольвінська // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2007. – Вип. 25. – С. 266-270.
16. Самотоєнкова О. В. Розвиток інфраструктури малого та середнього бізнесу в Україні / О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 37. Одеса: ОДЕУ, 2009. С. 166 – 170.
17. Терещенко О. О. Фінансова діяльність субєктів господарювання: навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003.
18. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Е.Б. Тютюкина. - М.: Дашков и К, 2016. - 544 c.
19. Уманець Т. В. Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- і мікрорівень: Монографія / Т. В. Уманець, Ю. О. Ольвінська, О. В. Лучакова – Донецьк: «ВІК», 2010. – 250 с.
20. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.
21. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навч. посіб. — К.: Кондор, 2007. — 400 с.
22. Финансы организаций (предприятий): Учебник. / Под ред. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 407 c.
23. Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 144 с.
24. Цегелик Г.Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / Г.Г. Цегелик, М.Я. Квик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. Т.2. – № 1. – С. 84 – 89.
25. Чумаченко М.Г. „Економічний аналіз”: Навч. посіб.- К.: - К.: КНЕУ, 2009. - 540 с.
26. Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції//Бухгалтерський облік і аудит: науково-практичний журнал./ ТОВ «Екаунтинг». – 2010. - №10. – С.3-7.
27. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів, 3-є вид. - К.: Каравела, 2008. - 584с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.