19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансове забезпечення малого підприємництва№ роботи: 2158
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1. Економічна сутність малого підприємництва
1.2. Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва
1.3. Економічно-правове забезпечення фінансів малого підприємництва
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз та оцінка розвитку малого підприємництва в Україні
2.2. Структурно-динамічний аналіз фінансового забезпечення малого підприємництва
2.3. Аналіз джерел фінансового забезпечення малого підприємництва
РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
3.1. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні
3.2. Організаційно-економічні заходи активізації розвитку малого підприємництва
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВИСНОВКИ
Отже, в першому розділі курсової роботи розглянуто теоретичні основи фінансового забезпечення малого підприємництва.
У результаті дослідження сучасної економічної літератури нами ідентифіковано чотири концеп¬туальні підходи до визначення сутності малого під¬приємництва: як сектора економіки; як виду економічної діяльності; як системи економічних відносин; як сектора економіки та виду економіч¬ної діяльності одночасно. З урaхувaнням icнуючих у нaукoвiй думцi пoглядiв нa трaктувaння cутнocтi пoняття пiдприємництвa тa зaкoнoдaвчo зaкрiплeних тлумaчeнь, зaзнaчимo, щo, нa нaшу думку, нaйбiльш кoрeктним є нacтупнe визнaчeння: пiдприємництвo – є одним із різновидів творчої, пошукової, самостійної господарської діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами від свого імені і на свій ризик на постійній основі.
Досліджено фінансовий механізм розвитку малого підприємництва, під яким розуміється сукупність фінансових методів, інструментів і важелів, котрі взаємоповязані та взаємодіють між собою на державному, внутрішньому й ринковому рівнях.
Розглянуто економіко-правове забезпечення малого підприємництва. Обгрунтовано, що формування економіко-правового забезпечення малого підприємництва в Україні відбувається одночасно з його становленням, знаходиться тільки в стадії системного формування й на сьогодні є процесом незавершеним.
У другому розділі проведено аналітичне дослідження фінансовго забезпечення малого підприємництва в Україні.
Для аналізу сучасного стану малого підприємництва в Україні використано показники Державного комітету статистики України. За підсумками 2016 р. в Україні функціонувало 373809 малих підприємств (або 21,7 % від загальної кількості), у тому числі чисельність мікропідприємств (у яких чисельність працюючих за рік становить до десяти осіб включно, а обсяг виручки від реалізації продукції не перевищує 500 тис. грн) становила 318477 од. (або 18,4 % від загальної кількості). Для порівняння, в економічно розвинених країнах число малих і середніх підприємств перевищує 80 % від їхнього загального числа.
Здійснено аналіз джерел фінансового забезпечення малого підприємництва. На підставі аналізу встановлено, що найбільшу частку витрат на інвестиції розміром у 59,2 % займає самофінансування. Тобто, за даного виду субєкти стають головними регуляторами підприємницьких дій, виключаючи методи прямого впливу на них. Оскільки головне джерело фінансування капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств і організацій, то розвиток організації стає повністю залежним, і одночасно обмеженим її прибутковістю та інвестиційною активністю.
Третій розділ курсової роботи присвячений розробці стратегічних напрямів фінансовго забезпечення малого підприємництва в Україні.
Однією з найвагоміших перепон на шляху діяльності малих підприємств в умовах кризи є відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів.
Для покращення ситуації та сприяння подальшому розвитку малих підприємств необхідно удосконалити державні та регіональні програми підтримки малого підприємництва. При розробці програм підтримки необхідно враховувати економічну спеціалізацію того чи іншого регіону, рівень його виробничого потенціалу, кількість працездатного населення, наявність сировинної бази тощо. Для подальшого ефективного розвитку малого підприємництва необхідно створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури малого підприємництва.
В сучасних умовах підтримка малого підприємництва повинна також сприяти створенню достатньо трудового потенціалу, який буде працювати у малому підприємництві.
Таким чином, впровадження запропонованих заходів дасть змогу державі здійснити реальну підтримку малого підприємництва і тим самим створити умови для стабілізації економічної ситуації в Україні, формування середнього класу, вирішити ряд соціально-економічних проблем, дозволить більш повно використовувати існуючи ресурси та враховувати особливості кожного регіону.
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – ст. 144.
4. Закон України «Про державну допомогу субєктам господа-рювання» від 01.07.2014 № 1555-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173
5. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва» від 22.03.2012 № 4618-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23
6. Азізов С.П. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сіль¬ськогосподарських підприємствах : підручник / С.П. Азізов, П.К. Канінський, В.М. Скупий. – К. : ІАЕ УААН. – 834 с.
7. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ економічної стратегії (З.С. Варналій, Т.Г. Васильців) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/article s/1596/.
8. Агурбаш Н.Г. Государственное регулирование развития малых предприятий : монография / Агурбаш Н.Г. – М. : Палеотип, 2005. – 194 с.
9. Базилевич В.Д. Державні фінанси : навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.
10. Бережний Я.В. Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні / Я.В. Бережний, З.С. Варналій та ін. – К. : НІСД, 2014. – 73 с.
11. Боцьора Л.О. Поняття та структура фінансового механізму розвитку малого підприємництва / Л.О. Боцьора // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 31. – Ч. 1. – С. 82-86.
12. Боцьора Л. О. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Боцьора // Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bits tream/ntb/15786/1/76-Botsiora- 169-170.pdf
13. Буров В.Ю. Малое предпринимательство в Забайкальском крае / Буров В.Ю. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 200 с.
14. Богатирьов І.О. Концептуальні основи ефективного управління розвитком малих підприємств меблевої промисловості / Бога¬тирьов І.О. // Економіка: проблеми та практика : зб. наук. праць. В 3 т. Т. 1. Вип. 184. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 27-36.
15. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво / З.С. Варналій. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
16. Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С.49-54.
17. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua/.
1 8. Гацька Л. П. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні / Л. П. Гацька, В. Л. Журавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Економіка 80. – С. 37–40.
19. Говорушко Т.А. Ефективність розвитку підприємництва у хар-човій промисловості України : дис. … д.е.н. / Говорушко Тама¬ра Андріївна. – К., 2008. – 453 с.
20. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Вар-налій – К. : Знання-Прес, 2002. – 239 с.
21. Діяльність малих підприємств, 2010 : стат. зб. / за ред. І.М. Жук. – К. : Держкомстат України, 2011. – 203 с.
22. Довгальова О.В. Управління малим бізнесом : підручник / О.В. Довгальова, О.В. Балабенко. – Макіївка; Донецьк : Циф¬рова типографія, 2011. – 298 с.
23. Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 4(9). – С. 115–120.
24. Зелена книга малого бізнесу України: оцінка та перспективи шляхів розвитку: матеріали круглого столу / Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. – К. : Інститут власності і свободи, 2011. – 69 с.
25. Кичук О.С. Организационно-экономический механизм содей-ствия развитию малого предпринимательства : дис. … канди¬дата економічних наук : 08.00.04. – Одесса, 2009. – 226 с.
26. Копченко І.М. Державне регулювання малого підприємництва в трансформаційній економіці : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна те¬орія»/ Копченко І. М. – Київ, 2005. – 34 с.
27. Колісник Г.М. Державна підтримка розвитку малого підпри-ємництва в Україні : дис. … кандидата економічних наук : 08.00.03./ Колісник Г.М. – Львів, 2007. – 211 с.
28. Колот В.М.Підприємництво: організація, ефективність, бізнес- культура : нав. посібник / Колот С.М., Рєпіна І.М., Щербина О.В. – [3-тє вид. ]. – К. : КНЕУ, 2010. – 444 с.
29. Куцик О.І. Система фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Куцик Олександр Іванович ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – К., 2013. – 203 с.
30. Кугій А.А. Структурний аналіз фінансового забезпечення малого підприємництва / А.А. Кугій, С.М. Сокотенюк // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2014. – № 11 [Електронн ий ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/v iew/45521.
31. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 320 с.
32. Лимар О.Ф. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва Вінницької області / О.Ф. Лимар // Збірник наукових праць ВНАУ : економічні науки. – 2012. – № 3(69). – С. 118–124.
33. Льовушкіна С.В. Забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємництва / С.В. Льовушкіна, Ю.М. Єфімова, О.М. Лабенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8(170). – С. 177-187.
34. Небева М.І. Тенденції розвитку малого бізнесу в умовах но¬вого Податкового Кодексу [Електронний ресурс] / Небева Н.І., Черкасава Ю.І. / Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/sre/2011_1/87.p df.
35. Оценка бизнес регулирования “Doing Business-2016” / Группа Всемирного банка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.o rg
36. Офіційний сайт Українського фонду підтримки підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufpp.gov.ua/
37. Підсумки діяльності банків [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Асоціації українських банків. – Режим доступу : http://aub.org.ua/index.php?op tion=com_content&task= view&id=6476.
38. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/4618-17.
39. Щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва в Україні / Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/article s/1621/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.