12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційний аналіз№ роботи: 2149
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність інвестиційного аналізу
1.2. Види інвестиційного аналізу
1.3. Методи інвестиційного аналізу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АК «АДВІС»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Структурно-динамічний аналіз інвестиційної діяльності підприємства»
2.3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів ПАТ АК «Адвіс»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АК «АДВІС»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Якісний аналіз інвестиційної діяльності має велике значення не тільки для майбутнього положення підприємства, але і для економіки країни у цілому. За його допомогою керівництвом приймаються більш ефективні управлінські рішення по розширенню, відтворенню основних засобів як виробничого, так і невиробничого характеру, а також по укріпленню матеріально - технічної бази субєктів господарювання. Це дозволяє їм збільшити обєкти виробництва продукції, прибуток, поліпшити умови праці і побуту робітників. Від них залежить: собівартість, асортимент, якість, новизна і привабливість продукції, її конкурентоздатність.
Метою аналізу інвестиційної діяльності підприємств є дослідження ключових (найбільш інформаційних) параметрів, що дають обєктивну і точну картину процесу інвестування і впливають на структуру активів і пасивів балансу. Отже, зважаючи на вище вказане, дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Найбільш повно питання інвестиційного аналізу розкриті в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Бланка І., Беляєва І., Е.Домара, Долгова З., Железова В., Ільіна М., Воропаєва В., Дж.М.Кейнса, Коссова В., Кондратьєва Н., Лапуста М., В.Леонтьева, Лівшица В., А.Маршалла, Смирнова А., П.Солоу, Тєлєгіна Е., Шеремета В., Фамінського І., Р.Харрода, Чибрікова Р., Й.Шумпетера, Щербапіна Ю. і ін. Проте дані праці в більшості випадків мають оглядовий характер.
Мета роботи – дослідження особливостей інвестиційного аналізу підприємства. Для досягнення поставленої в роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
дослідити актуальність теми дослідження та її новизну;
визначити поняття, значення та завдання інвестиційного аналізу;
охарактеризувати види інвестиційного аналізу;
вивчити методи інвестиційного аналізу;
навести організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства;
провести аналіз інвестиційної діяльності ПАТ АК «Адвіс»;
здійснити аналіз інвестиційних проектів підприємства;
запропонувати шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності ПАТ АК «Адвіс»
узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження курсової роботи є інвестиційна діяльність на ПАТ АК «Адвіс».
Предметом дослідження є коло питань, що стосуються інвестиційного аналізу підприємства.
Методична база дослідження. В роботі використано методи:
загально-наукові методи (індукції та дедукції, порівняння та синтезу тощо);
спеціальні методи (техніко-економічного; метод факторного аналізу, економіко-матиматичні методи тощо).
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальна та періодична література, Інтернет-ресурси, а також фінансова та статистична звітність обєкту дослідження.
   
Список літератури

1. Закон України " Про інвестиційну діяльність ", від 18.09.1991 № 1560-XII
2. Бачоров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов / В.В. Бочпров; 2 издание. – СПб.: Питер 2009. — 384с.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент / Бланк І.О., Гуляєва Н. М.: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.
4. Боди Э., Кейн А., Маркус А.Д. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Д. Маркус ; [пер. с англ. Кондуковой Э.В. и др.]. - 4-е изд.Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2002. - 982 с.
5. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с.
6. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика : Учебное пособие 4-издание, переработанное и дополненное. - М: "Дело", 2008. - 888 с.
7. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А.Герасименко — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 532 с.
8. Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с.
9. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [для студ. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука. — К.: Каравела, 2012. — 432 с.
10. Ємейко Я.І., др. Ємейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз / Я.І. Ємейко, О.І. Ємейко, К.Є. Раєвський. – Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 176 с.
11. Есипов В. Е., др. Коммерческая оценка инвестиций / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, Т. Г. Касьяненко, С. К. Мирзажанов. - М.: КноРус, 2011. - 704 с.
12. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 144 с.
13. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р.М. Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с.
14. Лагутін Г.В., др.. Маркетинг у будівництві. Навчальний посібник / Г.В. Лагутін, П.М. Куліков, В.О. Поколенко та ін. – К.: «Хай-Тек прес», 2011.
15. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] / Т. В. Майорова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
16. Мальцева Ю.Н. Инвестиции. Конспект лекций. [для студ. экономич. вузов и колледжей] / Ю.Н. Мальцева. – М.: ЭКСМО, 2008. — 160 с.
17. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко— К.: Знання, 2006. — 490 с.
18. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2008. – 472 с.
19. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент / Польшаков В.І., Ткаленко Н.В.: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 172 с.
20. Проектне фінансування: Підручник. Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. К.: КНЕУ, 2005 р. - 761 с.
21. Ример М. И, Касатов А. Д., Матиенко Н. Н. - Экономическая оценка инвестиций 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. — 480 с.
22. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.
23. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – №3 (15). – С. 134 – 144.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.