12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингові комунікації підприємства№ роботи: 2147
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ
1.1. Сутність та види маркетингових комунікацій
1.2. Характеристика форм маркетингових комунікацій
1.3. Особливості комунікаційних каналів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз стану та засобів маркетингових комунікацій ТОВ «Епіцентр К»
2.3. Проблеми та перспективи комунікаційної політики ТОВ «Епіцентр К»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
3.1. Вдосконалення комунікаційної політики ТОВ «Епіцентр К»
3.2. Планування маркетингових комунікацій ТОВ «Епіцентр К»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИОтже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження в роботі зроблено наступні висновки.
1. Встановлено, що існує чимало визначень поняття «комунікація» залежно від мети, поставленої окремими дослідниками. Узагальнюючи існуючі визначення поняття можна підсумувати визначення маркетингових комунікацій: Маркетингові комунікації – це формування двосторонніх звязків між субєктами на ринку за допомогою певного маркетингового повідомлення до аудиторії, шляхом інформування, переконування та нагадування, з метою досягнення маркетингових цілей фірми та реалізації обраної стратегії на ринку.
2. Дійшли висновку, що маркетингові комунікації, як один з елементів комплексу маркетингу, націлені на досягнення стратегічних і маркетингових цілей компанії. Комунікаційні цілі мають ієрархічний характер та створюють складну систему.
3. Встановлено, що методів та підходів щодо класифікації маркетингових комунікацій є надзвичайно багато. Вони різняться залежно від мети, що ставлять перед собою дослідники, й ознак, що кладуться в основу класифікації.
4. До основних форм маркетингових комунікацій належать:
- реклама;
- стимулювання збуту;
- особистий продаж та управління збутом;
- PR та пабліситі;
- прямий маркетинг;
- синтетичні засоби (виставкова діяльність, спонсоринг тощо).
5. Для вибору комунікаційного каналу, який найбільш відповідатиме цілям підприємства, застосовують наступні критерії:
- охоплення - до якої кількості адресатів можна до¬вести повідомлення за звичайних умов;
- доступність - можливості підприємства використовувати дані канали у потрібний момент;
- вартість - загальна сума витрат на одну передачу чи публікацію даного повідомлення;
- керованість - можливість підприємства використовувати даний ка-нал для передання повідомлення гpyпi впливу, яка необхідна;
- авторитетність - ступінь довіри до даного каналу серед споживачів;
- cepвісність - можливість підготовки тексту, проведення прес-конференцій, тощо безпосередньо на самому каналі.
6. Для дослідження обрано ТОВ «Епіцентр К». Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» – лідер з роздрібної торгівлі DIY-ринку в Україні, що надає можливість придбати якісний товар для будівництва та ремонту, cаду та городу, оздоблення та оформлення житла у форматі «ВІД і ДО», а також скористатися численними додатковими послугами на території всієї України.
7. Основними засобами комунікацій ТОВ "Епіцентр К" є Паблік рілейшнз та реклама. Паблік рілейшнз ТОВ "Епіцентр К" - досить розвинутий вид засобів комунікацій, цьому інструменту комунікативної політики приділяється багато уваги на підприємстві. Найпоширенішим проявом ПР у ТОВ "Епіцентр К" є підтриммка спорту. Іншим важливим видом комунікацій, що використовує ТОВ "Епіцентр К" є рекламна діяльність. Підприємство проводить активну рекламну політику.
Маркетингова комунікативна політика ТОВ "Епіцентр К" досить розвинена, проте не зовсім враховує потреби сучасного світу в інтернет-комунікаціях.
8. Досить часто у ТОВ "Епіцентр К" стикаються з низькою результативністю маркетингових комунікацій і неефективністю маркетингових процесів. Це пояснюється рядом факторів:
- використанням маркетингу не за призначенням, а як дань моді;
- недостатньою увагою до маркетингу під час стратегічного планування;
- відсутністю структурного виділення служби маркетингу;
- неповним виконанням службою маркетингу своїх функцій;
- відсутністю співпраці зі спеціалізованими агентствами;
- повільним зростанням професіоналізму кадрів.
9. Для вдосконалення комунікаційної політиики ТОВ «Епіцентр К» нами пропонується звернути увагу на інтернет-рекламу. В порівнянні з традиційними засобами реклами, інтернет-рекламу вигідно відрізняють наступні властивості:
- можливість надання максимуму необхідної інформації про рекламований обєкт;
- можливість використовувати всі можливі види доведення до користувача інформації — текст, графіка, звук, відеозображення;
- можливість споживачу самому контролювати пошук і отримання інформації, що залучає його до процесу вивчення обєкту реклами і максимально зближує з ним;
- порівняно низька вартість одного контакту в порівнянні з іншими рекламними носіями;
- можливість використання різного таргетінга для максимального обхвату цільової аудиторії.
Економічний ефект від інтернет-реклами становить 18052,4 тис. грн., показник рентабельності реклами скоадає 1328%, що вказує на ефективність даного заходу.
10. Розробка стратегічних цілей є важливим етапом стратегічного управління маркетинговими комунікаціями, але на ТОВ "Епіцентр К" вони не формулюються, спостерігається неузгодженість комунікаційних зусиль із загальною маркетинговою діяльністю.
Тому, метою застосування комунікаційних стратегій є створення широкої інформованості груп громадськості про всі напрямки та конкурентні переваги продукції та послуги підприємства, генерування зацікавленості громадськості та інтенсивне створення позитивного іміджу.
Отже, таким чином, сформувавши правильну інформаційну комунікацію ТОВ "Епіцентр К" не лише правильно позиціонує свою продукцію, але й покращить свій імідж як прогресивне підприємство.
   
Список літератури

1. Багиев, Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. – СПб.: Питер, 2007. – 736с.
2. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. / В.И. Беляев. — М. : КНОРУС, 2005. – 456 с.
3. Бендина, Н.В. Маркетинг (конспект лекций). / Н. В. Бендина. – М.: «Приор-издат», 2005. – 215 с.
4. Блажис А. К. Телемаркетинг / А. К. Блажис, В. А. Дюк. – СПб. : Изд. "СпецЛит", 2001. – 102 c.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2004. — 712 с.
6. Голубков, Е.П. Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М.: Фин-Пресс, 2003. – 688 с.
7. Егорова, М. М. Маркетинг: конспект лекций/ М.М. Егорова. — М.: Инфра – М, 2008. – 60 с.
8. Кот Д. E-mail-маркетинг. Исчерпывающее руководство / Д. Кот. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 88 с.
9. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер — М.: Издательство АСТ, 2009.-230 с.
10. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 496 c.
11. Лукянець Т.І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.
12. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие / Под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. — 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2010. — 476 с.
13. Маркетинг: Учебник. / Под ред. Проф. Т. Н. Парамоновой. – 5-е изд., мастер. – М.: КНОРУС, 2008. – 360 с.
14. Мамедов, О.Ю. Основы маркетинга / О.Ю. Мамедов. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
15. Маркевич, А.Л. Основы экономики, менеджмента и маркетинга для морских специальностей рыбопромыслового флота / А.Л. Маркевич. - М.: МОРКНИГА, 2012. - 267 c.
16. Метод определения эффективности маркетинговых коммуникаций на основе иерархической модели эффектов // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 1. – C. 120–127.
17. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. Морозов. - М.: Дашков и К, 2013. - 148 c.
18. Офіційний сайт ТОВ «Епіцентр К» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://epicentrk.ua/
19. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 383 c.
20. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: ООО “Експерт”, 2001. – 384 с.
21. Ромат Е.В. Реклама. – К.: НВФ “Студцентр”, 2000. – 480 с.
22. Реклама. – К.: НВФ “Студцентр”, 2000. – 480 с. 4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 608 с.
23. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с.
24. Секерин, В.Д. Основы маркетинга: Учебное пособие / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
25. Суйменко Є. Реклама: економічні фукції та психологічний терор.//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010 - №1 – с. 135-151.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.