19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування собівартості продукції№ роботи: 2146
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 49
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Поняття витрат та собівартості продукції
1.2. Методика аналізу собівартості продукції
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ЖОРНИЩЕ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз динаміки та структури витрат виробництва
2.3. Калькулювання собівартості продукції підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ВИТРАТ ПАТ «ЖОРНИЩЕ»
3.1. Розробка системи управління витратами
3.2. Обґрунтування зниження резервів собівартості продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИУзагалюнюючи проведене дослідження в роботі зроблено наступні висновки.
1. Проналізовано основні підходи щодо розуміння сутності витрат. Встановлено, що при наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», їх можна розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із точки зору економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду бухгалтерського обліку (бухгалтерський підхід), які значно відрізняються між собою.
2. В ході дослідження ми дійшли висновку, що витрати підприємства на рівні виробничих структурних підрозділів виступають у формі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Собівартість продукції — це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва.
3. У собівартість продукції включаються витрати на:
дослідження ринку і виявлення потреби у продукції;
підготовку і освоєння нової продукції;
виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;
обслуговування виробничого процесу і управління ним;
збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.);
розвідку, використання і охорону природних ресурси (витрати на геологорозвідувальні роботи, плата «аводу деревину, витрати на рекультивацію земель, охорону повітряного, водного басейнів);
набір і підготовку кадрів;
поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат.
4. Ми дійшли висновку, що собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) чи вид (групу) тварин. Для обчислення собівартості одиниці продукції загальна сума витрат по обєкту обліку розподіляється між окремими видами продукції, яку одержують від відповідних сільськогосподарських культур і видів тварин. При цьому використовуються такі методи розподілу витрат і обчислення собівартості:
метод прямого віднесення витрат на відповідні види продукції;
метод виключення вартості побічної продукції із загальної суми витрат;
метод розподілу витрат між видами продукції пропорційно до кількісного значення однієї з ознак, спільної для даних видів продукції;
метод оцінки витрат на окремі види продукції експертним шляхом і вираження їх у певних відносних показниках;
метод розподілу витрат за допомогою коефіцієнтів, які встановлюються централізовано;
метод розподілу витрат пропорційно до вартості окремих видів продукції за реалізаційними цінами використовують при обчисленні собівартості продукції овочівництва, лікарських і ефіроолійних культур, бджільництва та інших галузей.
5. Обгрунтовано, що основною метою аналізу собівартості продукції є знаходження шляхів і джерел зниження собівартості продукції та збільшення прибутку. Аналіз собівартості за елементами витрат здійснюється з метою вивчення зміни рівня собівартості продукції під впливом використання ресурсів підприємства (трудових, засобів праці, предметів праці). Такий аналіз необхідний також для того, щоб вивчити матеріало-, енерго-, трудо- та фондомісткість й встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат.
6. Обєктом дослідження обрано ПАТ «ЖОРНИЩЕ». Предметом та напрямками діяльності ПАТ «ЖОРНИЩЕ» є:
Рослинництво;
Вирощування зернових та технічних культур;
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;
Тваринництво;
Змішане сільське господарство;
Надання послуг у рослинництві і тваринництві;
Облаштування ландшафту;
Виробництво мяса;
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
Виробництво цукру;
Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини;
Оптова торгівля фруктами та овочами;
7. Проведено аналіз витрат підприємства та зроблено висновки, що в структурі собівартості продукції частка матеріальних витрат знизилась. В 2014 році вона дорівнювала 51,83%, а в 2016 році – 48,99%. Частка витрат на оплату праці в 2014 році була на рівні 14,18%, а в 2016 році – 11,02%, внаслідок зростання у 2016 році частки витрат на оплату праці тенденцію до зростання мали також відрахування на соціальні заходи – з 4,57% до 2,25%.
8. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції постійно мають нестабільну динаміку. У 2014 році значення показника скало 1,04 грн, а в 2015 та 2016 роках 0,68 грн. та 0,72 грн. відповідно. У 2014 році витратомісткість становила 0,96 грн, у 2015 році вона зросла до 1,48 грн, а у 2016 році зменшилась до 1,39 грн.
9. Розглянуто структуру витрат при вирощуванні озимої пшениці та виробництві молока. За даними аналізу необхідно зазначити про необхідність зниження собівартості основних видів сільськогосподарської продукції.
10. Запропоновано впровадити систему управління витратами підприємства. Вдало побудована на підприємстві система управління витратами дозволяє їх знижувати, а значить, знижувати ризики бізнесу, з одного боку, та отримати більший прибуток при тій же ціні й обороті - з іншого.
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати»: затв. НаказомМіністерствафінансівУкр аїнивід 31.12.99 № 318 [Електронний ресурс]– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z0027-00– 13.04.2013. – Назва з екрану.
2. Артеменко В.Б., Списак В.Т. Методи оцінки та розподілу непрямих витрат у системі управління підприємством: традиційний та функціональний підходи / В.Б. Артеменко, В.Т. Списак //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2015. – №2 (577). – С. 8 – 14.
3. Андрущенко. Н. С. Суть і значення витрат: історичний аспект / H. С. Андрущенко //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 3 – 7.
4. Власюк Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г. Власюк // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2010. – №6. – С. 76 – 79.
5. Грещак, М. Г. Управління витратами [Текст]: навчально-методичний посібник / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба – К.: КНЕУ, 2006. – 131 с.
6. Грицай, О. І. Сутність витрат промислового підприємства[Текст] / О. І. Грицай // Фінансипідприємств. – 2010. – № 5. – С.34-37.
7. Демяненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств. Навч. посіб. [Електронний ресурс] : С.І. Демяненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с. – Режим доступу : www.buklib.net.
8. Дробязко, C. І. Методичні основи управління витратами підприємства [Текст] / С. І. Дробязко// Економіка підприємства. – 2010. – № 1. – С. 57- 59.
9. Ивашкевич, В. Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В. Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 2009. –№ 5. – С. 15–18.
10. Жовнірова М.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах [Електронний ресурс]/М.В. Жовнірова. – Режим доступу : www.ipdo.kiev.ua.
11. Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.
12. Котляров, С.А. Управление затратами: учебное пособие[Текст]/ С. А. Котляров – СПб.: Питер, 2001. – 160 с.
13. Мних, Є. В. Економічний аналіз[Текст]: підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2007 – 412 с.
14. Партин, Г.О.Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій [Текст]: монографія / Г. О. Партин – К.:УБС НБУ,2008. –219с.
15. Ростовська, Г.В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження [Текст] / Г. В. Ростовська // Вісник Донецького Національного університету.– 2009. – № 2. – С.65-68.
16. Савчук, В. П. Финансовый менеджмент предприятий [Текст]: прикладные вопросы санализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Изд. Дом «Максимум», 2004 – 600 с.
17. Сухарева, Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом [Текст] / Л. А. Сухарева, С.Н. Петренко – К.: Ника-центр, 2005. – 208 с.
18. Турило А. М. Управління витратами підприємства [Текст]: навч. Посібник/ А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
19. Цал-Цалко, Ю. С. Витрати підприємства: навч. посіб. [Текст] Ю. С. Цал-Цалко. – К. :ЦУЛ, 2002. – 374 с.
20. Ночовна, Ю.О. Класифікація витрат за елементами та статтями: сучасний стан і проблеми [Текст] / Ю. О. Ночовна // Вісник Львівської комерційної академії.– 2011. – № 35. – С.228-231.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.