25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль державного кредиту в економіці№ роботи: 2144
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
1.1. Суть та значення державного кредиту
1.2. Форми, види та функції державного кредиту
1.3. Правове регулювання державного кредиту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Становлення та основні етапи розвитку державного кредиту в Україні
2.2. Структурно-динамічний аналіз державного кредитування в Україні
2.3. Аналіз структури та динаміки державного боргу України
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Заходи спрямовані на стабілізацію кредитної діяльності
3.2. Подолання державного боргу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Побудова розвиненої, правової держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою в Україні потребує здійснення ефективних політичних, економічних і фінансо¬вих перетворень. Запорукою таких перетворень є розвиток державних фінансів, одниміз склад¬ників яких є державний кредит. Функціонування системидержавного кредиту – важливий складовий елемент фінансового механізму та невідємна ознака державних фінансів.
За своєю економічною сутністю державний кредит – це сукупність економічних відносин, що виникають між державою в особі органів влади й управління, з одного боку, і фізичними та юри¬дичними особами – з іншого, за яких державає позичальником, кредитром і гарантом.
Актуальність даної темио бумовлена склад¬ністю відносин у межах кредитного перерозподі¬лу фінансових ресурсів за участі держави. З одного боку, держава, виступаючи кредитором, за допомогою використання кредитного механізму прагне реалізувати державні програми соціаль¬но-економічного розвитку, прийняті Верховною Радою України на перспективу. В межах функ¬ціонування цьогомеханізму застосовується ресурсний потенціал державного бюджету та дер¬жавних позабюджетних фондів. З іншого боку, держава намагається отримати додаткові ресур¬си для підтримки своєї поточної діяльності (в ідеалі – інвестиційної), фінансування дефіциту бюджету, наявність якого в Україні вже давно стало звичним явищем. Це викликано недостат¬ністю власних фінансових ресурсів для задово¬лення державою потреб суспільства та необхід¬ністю залучення кредитних ресурсів.
Нажаль, Україна вжилася в роль хронічної позичальниці і, відповідно, боржниці. Останніми роками фак¬тично кожен складУряду, приходячи до влади, починає з того, що обґрунтовує, в тому числі в засобах масової інформації, потребу в додатко¬вих запозиченнях.
Перебування держави в якості гаранта викликане прагненням відкрити підприємствам і орга¬нізаціям, які користуються державною підтрим¬кою, більш легкий доступ до кредитних ресурсів і, відповідно, додаткових джерел фінансування розвитку їх діяльності. Однак ця, на перший по¬гляд, нешкідлива діяльність у нашій державі та¬кож досить часто повязана з негативними наслідками – перекладанням боржниками зобовязань з повернення кредитів та сплати відсотків по них на плечі самої держави, а точніше – сумлінних платників податків, оскільки в разі неплатоспроможності боржника загальна сума його заборгованості повертається кредитору за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, потенційний державний борг, який виникає в момент видачі гарантії, затаких умов стає реальним (або фак¬тичним) боргом держави.
Важлива й неоднозначна роль державного кредиту у фінансовій системі України викликає постійну увагу дослідників до різних аспектів його функціонування. Так, розгляду теоретичних, правових і методичних засад функціонування державного кредиту в Україні, підходів до організації системи управління ним присвячені праці багатьох учених і дослідників, серед яких варто виділити: В.В. Башко, Т. Богдан, О.Д. Ва-силика, Т.П. Вахненко, Т.А. Вегнер, А.В. Джаман, М.В. Грідчіну, О.М. Грубляк, В.М. Опаріна, Ю.В. Пасічника, О.І. Рогача, В.М. Федосова, Л.В. Фещенко, І.В. Форкун, С.І. Юрія, Н.Б. Ярошевич та інших.
Мета роботи – дослідження ролі державного кредиту в економіці та розробка шляхів по вдосконаленню управління ним. Для досягненян поставленої в даній роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
- дослідити суть та значення державного кредиту;
- охарактеризувати форми, види та функції державного кредиту;
- навести характеристику правовового регулювання державного кредиту;
- розглянути становлення та основні етапи розвитку державного кредиту в Україні;
- провести структурно-динамічний аналіз державного кредитування в Україні;
- здійснити аналіз структури та динаміки державного боргу України;
- запропонувати шляхи вдосконалення державного кредитування в Україні.
Обєктом дослідження роботи виступає державний кредит.
Предмет дослідження – коло питань, що стосуються ролі державного кредиту в економіці.
Основними методами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень економічних категорій; логіко-діалектичний метод пізнання – для побудови цілісної і багаторівневої системи державного кредиту; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про ефективність управління державним кредитом в ринкових умовах.
Методологічною та теоретичною основою роботи є фундаментальні положення фінансів, економічної теорії, теоретичні результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, різні нормативно-правові акти.
Основною інформаційною базою наукового дослідження є статистичні та аналітичні дані Державної служби статистики України та Міністерства фінансів України, а також Інтернет-ресурси.
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.
2. Біла О. Г. Фінанси : навчальний посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія, 2010. – 389 с.
3. Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності [Текст] / Т. Богдан// Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 8.
4. Бюджетна система: підруч. [Текст] / занаук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : Центручбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с.
5. Вахненко Т. П. Взаємодія політики державних запозичень і грошово-кредитної політики у забезпеченні розвитку фінансової системи України / Т. П. Вахненко // Банківська справа. – 2008. – №2. – С. 83-94.
6. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобовязання у системі світових фінансово-економічних відносин / Т. П. Вахненко. – К. : Фенікс, 2006. – 496 с.
7. Венгер В. В. Фінанси : навчальний посібник / В. В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.
8. Глухова В. І. Дефіцит державного бюджету та його погашення / В. І. Глухова, М. В. Покутня // Фінансова політика та інвестиції. – 2010. – №1. – С. 17.
9. Державний борг України: економічна суть та сучасний стан [Електроннийре-сурс] / А. В. Джаман. – Режимдоступу: .
10. Драчук Ю. В. Державний кредит в Україні / Ю. В. Драчук // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 141-143.
11. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – К. : Знання, 2002. – 566 с.
12. Зайцева Н. А. Кредитування державне та банківське : порівняльно-правовий аспект / Н. А. Зайцева // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2008. – №1. – С. 281- 285.
13. Кириленко О. П. Проблеми оптимізації структури державного боргу / О. П. Кириленко // Вісник тернопільського національного університету. – 2007. – №5. – С. 115-119.
14. Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) : навчальний посібник / О. П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
15. Ковальчук С. В. Фінанси : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів : Новий світ, 2006. – 568 с.
16. Кремень О. І. Фінанси : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
17. Криховецька З. М. Фінанси (у відповідях і запитаннях) : навчальний посібник / З. М. Криховецька. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 120 с.
18. Кудряшов В. П. Курс фінансів : навчальний посібник / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
19. Кудряшов В. П. Курс фінансів : навчальний посібник / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
20. Кузьменко О. А. Організаційно-правові проблеми управління державним боргом України / О. А. Кузьменко // Право України. – 2005. – №4. – С. 56-58.
21. Лагутін В. Д. Кредитування : теорія і вітчизняна практика / В. Д. Лагутін. – К. : Знання, 2002. – 215 с.
22. Лубкей Н. П. Державний кредит / Н. П. Лубкей, О. І. Тулай, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 106 с.
23. Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період / І. О. Луніна. – Харків : Форт, 2000. – 296 с.
24. Лютий І. В. Державний кредит у фінансовій політиці України / І. В. Лютий // Банківська справа. – 2004. – № 2. – С. 41-50.
25. Мальчик М. В. Фінансова статистика : навчальний посібник / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 183 с.
26. Макроекономічні тенденції у 2012 році [Електронний ресурс]: заданими Держкомстату України/ Звіт за 2012 рік. – Режим доступу: .
27. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.ukrstat.gov.ua/>.
28. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
29. Печенюк Н. М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Пе¬ченюк// Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8(122). – С. 132-141.
30. Рожко О. Д. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України / О. Д. Рожко // Банківська справа. – 2005. – №4. – С. 81- 89.
31. Рожко О. Д. Причини виникнення та наслідки існування бюджетного дефіциту для соціально-економічного розвитку України / О. Д. Рожко // Формування ринкових відносин. – 2011. – №7. – С. 7-12.
32. Рожко О. Д. Світовий досвід управління державними запозиченнями // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2004. – №71. – С. 21- 26.
33. Романенко О. Р. Фінанси : навчально-методологічний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.
34. Стеців Л. П. Фінанси : навчальний посібник / Л. . Стеців, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 235 с.
35. Федосов В. М. Теорія фінансів / В. М. Федосов. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.
36. Фінанси: підруч. [Текст] / Заред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.
37. Форкун І. В. Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи [Текст] / І. В. Форкун, К. П. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 195-199.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.