25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оподаткування субєктів малого підприємництва№ роботи: 2143
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1. Суть та значення малого підприємництва в розвитку економіки
1.2. Механізми фіскального регулювання малого підприємництва
1.3. Правове регулювання оподаткування малого підприємництва
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
2.1. Показники сучасного стану малого підприємництва в Україні
2.2. Аналіз податкових надходжень від субєктів малого підприємництва
2.3. Оцінка ефективності застосування спрощеної системи оподаткування
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
3.1. Міжнародний досвід використання спрощеної системи оподаткування
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення оподаткування малого бізнесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВИСНОВК И

Отже, відповідно мети та завдань роботи нами зроблено ряд висновків.
Узагальнено основні підходи щодо визначення поняття «мале підприємництво. На нашу думку, найбільш вдалим є визначення малого підприємництва як самостійної, систематичної, інноваційної діяльності малих підприємств та громадян-підприємців на власний ризик з метою реалізації економічного інтересу - отримання прибутку (підприємницького доходу).
Досліджено роль і значення підприємництва в економічному розвитку, яка полягає у тому, що:
підприємництво є важелем для зміни структури економіки;
розвиток підприємництва створює “поживне середовище” для конкуренції;
підприємництво можна вважати каталізатором економічного розвитку;
підприємництво сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів;
підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної праці.
Розглянуто фіскальні механізми регулювання малого підприємництва. На підставі чого встановлен, що наявність широкого кола проблем зумовлює потребу до підвищення результативності чинних в Україні механізмів фіскального регулювання діяльності субєктів малого та середнього бізнесу. У цьому контексті варто зауважити, що згадані механізми на початковому етапі доцільно розглядати у розрізі окремих елементів. Йдеться про виокремлення із їхньої структури важелів податкового, бюджетного характеру, а також процедур облікової політики субєктів малого та середнього підприємництва. У такий спосіб можна зосередитися на кожному із наведених елементів, а відтак внести адекватні пропозиції щодо їхнього вдосконалення.
Досліджено нормативну базу правового регулювання малого підприємництва в Україні. Встановлено, нрмативну основу правового регулювання підприємницької діяльності в Україні закладено Конституцією України, Господарським, Податковим та Цивільним кодексами України, іншими норматив¬но-правовими актами, які на принципово нових засадах регулюють відносини, що виникають у підприємницькому секторі економіки.
Проведено аналіз розвитку малого підприємництва в Україні. Статистичні данні таблиці показали, що за останні роки кількість малих підприємств в Україні коливалась від 357 241 у 2012 р. до 324 598 у 2016 р. Це можна пояснити політичною та економічною нестабільністю, змінами в податковому законодавстві та пристосуванням до нової системи оподаткування.
Попри кризові явища в економіці, пятий рік поспіль продовжується зростання обсягів надходжень єдиного податку для субєктів малого підприємництва. Це зробило цей податок другим за обсягом серед місцевих податків і зборів.
Статистичні данні підтверджують, що обсяги надходжень єдиного податку починаючи з 2014 р. зростають більш ніж у два рази. Так, у 2014 р. сума надходжень склала 4 815,6 млн. грн., що на 242,2% більше, ніж у 2013 р. Така динаміка зростання спостерігається протягом наступних двох років (2015 та 2016).
Розраховано соціально-економічний ефект від функціонування спрощеної системи оподаткування. Якщо ж припустити скасування цієї системи оподаткування і реєстрацію безробітних у службі зайнятості, то витрати держави на виплати по безробіттю складатимуть майже 37 млрд. грн.. щорічно. Загальні втрати бюджету можуть скласти 325 млрд грн, тобто майже 94 % доходів державного бюджету.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Україні потребує подальшого поліпшення та розвитку. Для вдосконалення вітчизняної спрощеної системи доцільно звернути увагу на позитивний досвід інших країн щодо запровадження альтернативних систем оподаткування та їх регулятивний потенціал.
У країнах ЄС спрощені системи оподаткування субєктів малого підприємництва, аналогічні єдиному податку в Україні, не використовуються. Натомість набули поширення інші форми державної підтримки цього типу підприємств:
звільнення деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про результати господарської діяльності та запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності;
запровадження спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість деяких видів операцій, характерних для фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів;
використання податків на оціночний (вмінений) дохід і мінімальні податки.
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – ст. 144.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158
5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм¬ців» від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263
6. Закон України «Про державну допомогу субєктам господа-рювання» від 01.07.2014 № 1555-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173
7. Азізов С.П., Канінський П.К, Скупий В.М. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: [Підручник]. - К: ІАЕ УААН. - 834 с.
8. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / за ред. М. С. Кузнєцова. – К. : Держкомстат України, 2014. – 51 с.
9. Бережний Я.В. Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні / Я.В. Бережний, З.С. Варналій та ін. – К. : НІСД, 2014. – 73 с.
10. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних від¬носин та реалізація права / С.В. Бобровник // Правова держа¬ва. –2006. – Вип.7. – С. 102–108.
11. Варналій 3. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2 вид. випр. і доп. - К.: Знання, 2003. - 303 с.
12. Воротіна JL І., Воротін В. Є., Мартинюк JL А., Черняк Т. В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2002. - 307 с.
13. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 480 с.
14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
15 . Динаміка малого підприємництва у 2007–2015 рр. / Info-Life : інформаційно-аналітичний центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/conten t/dinamika-malogo-pidpriiemnic tva-u-
16. Діяльність субєктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва : статистичний збірник / за ред. М. С. Кузнєцова. – К. : Держкомстат України, 2013. – 490 с.
17. Киселёв А. П. Теория и практика современного бизнеса или как создать фирму и работать на себя. - К.: Из-дательство «ЛИБРА», 2005. - 248 с.
18. Кошель Д. Е. К вопросу об эффективности реформы специальных налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства / Д. Е. Кошель // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2013. – № 1 (17). – С. 30–35.
19. Кривицький Ю.В. Механізм прав регулювання в сучас¬ній теорії права / Ю.В. Кривицький // Часопис Київського уні¬верситету права. – 2009. – №4. –С. 75–79.
20. Лапуста М. Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, ЮЛ. Старостин. - Москва: ИНФРА-М, 1998. - 320 с.
21. Лимар О.Ф. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва Вінницької області / О.Ф. Лимар // Збірник наукових праць ВНАУ : економічні науки. – 2012. – № 3(69). – С. 118–124.
22. Малис Н. И. Налоговый потенциал специальных налоговых режимов / Н. И. Малис // Финансовый журнал. – 2013. – № 1. – С. 73–80.
23. Малий і середній бізнес // Бізнес портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business.esc.lviv.u a/malyj-i-serednij-biznes/
24 . Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз проблеми розвитку / В.І.Герасимчук, О.В.Мірошниченко, В. В. Онікієнко: Рада по вивиченню продуктивних сил України, Український інститут соціальних досліджень. - К: УІСД, 2002 . - 116 с.
25. Малый бизнес: устойчивость, компенсаторные возможности/ A.B.Козаченко, А.Э. Воронкова, В. Ю. Медяник, В.В.Назаров. - К: Либра, 2003. - 328 с.
26. Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підви¬щення його ефективності : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політич¬них і правових вчень» / О.М. Мельник. – К., 2004. – 208с.
27. Налоговый кодекс Росийской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru.
28. Налоговый кодекс Республики Белорусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nalog.gov.by.
29. Налоговый кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fisc.md. 4.
30. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та дер¬жави / П.М. Рабінович. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.
31. Райзберг Б.А. Основы бизнеса. - М.: Ось-89, 1996. - 189 с.
32. Реверчук С. К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика / Львівський державний ун-т ім. Івана Франка. - К, 1996. - 192 с.
33. Скакун О.Ф. Теория государства и права / О.Ф. Ска¬кун. – Х. : Консум, 2000. – 691 с.
34. Слатвінська М. О. Методичні підходи до оцінювання соціально-економічного ефекту від застосування спрощеної системи оподаткування [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspu i/bitstream/123456789/1346/1/

35. Стратегі¬я сталого розвитку «Україна – 2020 від 12.01.2015 № 5/2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/5/2015
36. Умєров Р. Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки: економіка та управління національним господарством. – 2012. – № 10(136). – С. 64 – 67.
37. Щодо пріоритетних завдань удосконалення політики розвитку малого підприємництва в Україні / Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/article s/1455/
38. Щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва в Україні / Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/article s/1621/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.