24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетинг послуг та некомерційний маркетинг№ роботи: 2142
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 62
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
1.1. Поняття та економічний зміст маркетингу
1.2. Послуга як обєкта маркетингової діяльності
1.3. Класифікація та особливості некомерційного маркетингу
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ПОСЛУГ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
2.1. Організаційно-економічна характеристика вищого навчального закладу
2.2. Аналіз маркетингового середовища діяльності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
2.3. Оцінка маркетингової стратегії вищого навчального закладу
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБЄКТІВ
3.1. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових субєктів
3.2. Вдосконаленя марктенгової стратегії вищого навчального закладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальні сть комплексного теоретичного аналізу базових принципів, причин становлення та напрямів розвитку маркетингу послуг та некомерційних маркетингу спричинене потребою інтенсифікувати розвиток вітчизняної сфери послуг та некомерційної сфери на засадах творчої імплементації зарубіжного досвіду маркетингу послуг некомерційного маркетингу як інструменту виявлення та задоволення потреб цільових суспільних груп. Саме стан теоретично-методологічних аспектів дослідження маркетингу послуг та маркетингу некомерційних субєктів визначає спрямованість дослідження.
Значний внесок у розвиток теоретичних аспектів діяльності некомерційних організацій в економіці здійснили такі закордонні вчені, як Андреев С.Н., Борисова Т.М., Гавриленко Н.І., Григораш В.В., Дмитриєв В.Ю. Корчагова Л.М. та інші, які створили низку теорій причин існування некомерційних організацій (зокрема, теорію «суспільного блага», теорію «недоліків ринку», теорію «субсидій», теорію «контролю споживача», теорію «соціального походження» та інші), досліджували історію розвитку та становлення некомерційних організацій, висвітлили теоретичні підходи до управління ними. Питання методології маркетингу послуг та маркетингу некомерційних субєктів загалом фактично не ставилося в наукових дослідженнях, як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці.
Метою роботи є дослідження теоретико-концептуальних засад маркетингу послуг та некомерційного маркетингу та розроблення наукових рекомендацій щодо їх практичної реалізації.
Реалізація мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- зясувати поняття та економічний зміст маркетингу;
- розглянути послугу як обєкта маркетингової діяльності;
- вивчити класифікацію та особливості некомерційного маркетингу;
- навести організаційно-економічну характеристику вищого навчального закладу;
- провести аналіз маркетингового середовища діяльності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг;
- провести оцінку маркетингової стратегії вищого навчального закладу;
- розглянути папрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових субєктів;
- запропонувати шляхи вдосконаленя марктенгової стратегії вищого навчального закладу.
Обєкт дослідження визначено як функціонування некомерційної установи Полтавський університет економіки і торгівлі.
Предметом дослідження є теоретичні засади і методологічні особливості впровадження та застосування технологій маркетингу в управлінні некомерційними організаціями.
Джерелами нормативної, аналітичної та статистичної інформації слугували нормативно-правові акти центральних органів державної влади, матеріали Державної служби статистики України, інформація з сайту Полтавського університету економіки і торгівлі тощо.


ВИСНОВКИ

Отже, узагальнючи проведене дослідження в роботі зроблено ряд висновків.
1. Узагальнено поняття та економічний зміст маркетингу. Встановлено, що серед фахівців і науковців не має загальноприйнятого визначення поняття “маркетинг”. Ми вважаємо, що під маркетингом слід розуміти вид людської діяльності, яка спрямована на задоволення потреб шляхом обміну
2. Розглянуто послугу як обєкт маркетингової діяльності. Встановлена наявність значних відмінностей між матеріальними товарами і послугами, що зумовлює необхідність застосування різних підходів до управління маркетинговою діяльністю підприємств цих сфер.Тому внаслідок наявності значних відмінностей між різними видами послуг виникає необхідність суттєвої адаптації маркетингових підходів до окремих типів послуг.
3. Здійснено класифікацію та розглянуто особливості некомерційного маркетингу. Встановлено, що некомерційний маркетинг ґрунтується на теорії та методології класичного маркетингу, але при цьому слід враховувати, що не комерційний маркетинг стосовно до різних сфер некомерційної діяльності та обєкті буде мати свої особливості. Некомерційний маркетинг поділяється на маркетинг некомерційних субєктів і маркетинг некомерційних обєктів.
Маркетинг некомерційних субєктів включає у себе:
- маркетинг державних некомерційних субєктів; маркетинг недержавних некомерційних субєктів;
- маркетинг фізичних осіб, які займаються некомерційною діяльністю.
Маркетинг некомерційних обєктів включає у себе: маркетинг ідей (програм), маркетинг суспільних подій (заходів).
4. Обєктом дослідження обрано Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ). Відповідно до рейтингу МОН України університет увійшов до десятки кращих економічних університетів України. ПУЕТ є некомерційною організацією, тобто отримання прибутку не є головним завданням їх діяльності, проте статус некомерційної організації зовсім не означає, що виші не зацікавлені в збільшенні доходу. Надходження від додаткових послуг платного характеру можуть бути спрямовані на розвиток нових академічних програм, залучення кваліфікованих кадрів, закупівлю устаткування й тому подібне, тобто інвестуватимуться на розвиток вишу. Отримання максимального доходу від діяльності навчального закладу є вимірюваним критерієм успішності маркетингової стратегії вишу.
5. Провівши організаційно-економічний аналіз закладу, можемо зробити висновок, що ПУЕТ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою, забезпечення права громадян України здобувати професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку та перепідготовку й підвищення кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.
6. Здійснено аналіз маркетингового середовища діяльності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг. Встановлено, що на діяльність ВНЗ найбільше впливають фактори зовнішнього середовища, адже до них ВНЗ повинен адаптуватись, а внутрішні фактори – визначають можливості та процес адаптації закладу. Серед факторів зовнішнього середовища виділено кількісний та якісний склад споживачів, їх купівельну спроможність, економічні спади, рівень безробіття, зміни цін тощо.
7. Здійснена оцінка маркетингової стратегії вищого навчального закладу. Маркетингову стратегію ПУЕТ викладена в стратегічному (перспективному) плані розвитку. Стратегічний план виступає найважливішим і обовязковим документом у діяльності ВНЗ, механізмом запуску, функціонування та контролю ефективності всієї системи маркетингу. Звернуто увагу на розширення діяльності ВУЗу. Так, аналізуючи набір студентів до Полтавського університету економіки та торгівлі станом на 2016 рік, помітне на розширення сеціальностей для студентів, прикладом цього слугує відкриття нової спеціальності ″Правознавство&# 8243; у 2016 р. та набір студентів обсягом – 47 осіб.
8. Проведене дослідження дозволило зробити низку висновків щодо векторів маркетизації некомерційних організацій окремих сфер та запропонувати алгоритм вдосконалення маркетингової стратегії досліджуваного ВНЗ.
   
Список літератури

1. Андреев С.Н., Мельниченко Л.Н. Основы некоммерческого маркетинга. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 256 с: ил.
2. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних субєктів: теоретично-методологічні аспекти: Монографія / Т. М. Борисова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 476 с.
3. Гавриленко Н. И. Роль и место маркетинга и маркетингового управления в работе с хозяйствующими субъектами// Менеджмент в России и за рубежом. №1.  2006.  С. 43-52.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг / Гаркавенко С.С. – К: Лібра, 2010. – 712 с.
5. Григораш В. В. Організація діяльності керівника навчального закладу. – Харків: Основа, 2011. – 224 с.
6. Діяльність підприємств сфери послуг: Статистичний бюлетень – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 153с.
7. Дмитриев В.Ю. Особенности маркетингового регулирования в сфере услуг высшего образования/В.Ю. Дмитриев//Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, т.6: «Економічне зростання: новітні технології, перспективи, екологічні наслідки», 23-24 грудня 2010 г. - Дніпропетровськ: 2010. - 152 с. - С. 124-127.
8. Дмитриев В.Ю. Инновационная модель организации деятельности высших учебных заведений с применением инструментов рыночного механизма/В.Ю. Дмитриев//Збірник наукових праць: „Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності”, травень 2008 г. - Маріуполь: ПДТУ. - 2008. - 299 с. - С. 158-161.
9. Дубровка О.В. Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України: дисертація … кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02/Дубровка Олег Васильович. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – 206 арк.
10. Егорова С. Оценка методик маркетингового анализа // Проблемы теории и практики управления.  №1.  2006. С. 106-116.
11. Захарова И. В. Маркетинг образовательных услуг/И. В. Захарова. – Ульяновск: УлГТУ. - 2008. – 170 с.
12. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030507 «Маркетинг»./ [Укл. проф. Устименко В.А.] – Кременчук: КУЕІТУ, 2010. – 98 с.
13. Корчагова Л. М. Управление маркетингом образовательных услуг [Текст] // Маркетинг. – 2004.- №6. – с. 69-76.
14. Корчагова Л.А. Маркетинг образовательных услуг высшей школы: дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ Лариса Алексеевна Корчагова. - Москва, 2004. - 166 с.
15. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. [Текст] / Общ. ред. и вступ. ст. Пенько-вой Е.М. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
16. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. 2-е изд./Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб.: Питер, 2006. - 464 с: ил. - (Серия «Деловой бестселлер»).
17. Крижанівський Р. О., Продіус І. П. Основи маркетингу, – К.: НМК, 1992 с. 15-30.
18. Кульневич С. В. Управление современной школой. Выпуск 7. Образовательный маркетинг в школе [Текст] / С. В. Кульневич, В. И. Мигаль, Е. А. Мигаль, В. И. Гончарова. – Ростов-н/Д : Изд-во «Учитель», 2005. – 192 с.
19. Лавлок Кристофер Маркетинг услуг персонал, технология, стратегия, 4-е изд. / Лавлок Кристофер – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 1008 с.
20. Мальченко В.М. Маркетинг послуг: Навч. Посібник / Мальченко В.М. – К: КНЕУ, 2006. – 360 с.
21. Маркетинг образовательных услуг: учебное пособие/[Н.А. Пашкус, В.Ю. Пашкус, М.П. Соловейкина, Л.В. Чебыкина]; под. ред. Н.А. Пашкус. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 112 с.
22. Маркетинг: Учебник /А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.  560 с.
23. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Базарян, О. А. Виноградова та ін.К.: Навчально-методичний центр“Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005.  422 с.
24. Новаторов Э.В. Сравнительный анализ теории маркетинга услуг / Новаторов Э.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/li b-special/branch/models_servic e.htm
25. Оболенська Т.Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг: дис. доктора економічних наук: 08.06.02/Тетяна Євгеніївна Оболенська. -Харківський державний економічний університет, Харків, 2002. – 348 с.
26. Освітній менеджмент : Навчальний посібник [Текст] / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
27. Основи маркетингу : Навч. посібник [Текст] / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, М. Г. Шевчик та ін. – К. : Наш час, 2006. – 240 с.
28. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг/А.П. Панкрухин. – Режим доступа: http://mou.marketologi.ru.
29. Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании. М.: — Интерпракс, 2005. - 240 с.
30. Разумовская А. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика / Разумовская А., Янченко В. – Москва: Вершина–2016. – 496 с.
31. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг / Ткаченко Л.В. — Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002.— 192 с.
32. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.-384 с.
33. Стратегия - понятия и определения. Классификация стратегий. - Режим доступа: http://www.stplan.ru/articles/ theory/strategy.htm. - Дата доступа: 14.10.2012.
34. Управление и организация в сфере услуг: теория и практика. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
35. Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника и д-ра физ.-мат. наук В.М. Филиппова. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М. - 2011. - 768 с. — (Менеджмент в высшей школе).
36. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навчальний посібник для ВУЗів. / Шканова О.М. – К: Кондор, 2003. – 302 с.
37. Шостак Л. Маркетинг как инструмент экспансии национального хозяйства в мировом экономическом пространстве // Экономика Украины.  №2.  2007.  С. 74-84.
38. Bennett Peter D. Dictionary of Marketing Tems. – 2 nd ed. – Lincolnwood, IL.: NTC Publishing Group, 1995. – P. 166.
39. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua/.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.