22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансовий менеджмент субєкта господарювання№ роботи: 2141
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 57
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Сутність та завдання фінансового менеджменту
1.2. Принципи та функції фінансового менеджменту
1.3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАСОВИМ СТАНУ ПАТ АК «БОГДАН МОТОРС»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ АК «Богдан Моторс»
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності
2.3. Оцінка ефективності управління фінансовим станом підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВГО МЕНЕДЖЕНТУ НА ПАТ АК «БОГДАН МОТОРС»
3.1. Оцінка прогнозних показників фінансового стану підприємства
3.2. Обґрунтування стратегічних напрямів підвищення фінансової стійкості підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ


О тже, відповідно до мети та завдань курсової роботи в дослідженні зроблені наступні висновки.
1. Встановлено, що фінансовий менеджмент є одним із видів функціонального менеджменту і тісно повязаний із загальним та іншими видами функціонального менеджменту. Обєктом фінансового менеджменту є фінансово-господарська діяльність субєктів господарювання. Отже, фінансовий менеджмент — система підходів, принципів та методів розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності субєкта господарювання.
2. Ми дійшли висновку, що фінансовий менеджмент спрямований на задоволення інтересів власників капіталу підприємства, а тому основною метою фінансового менеджменту є максимізація ринкової вартості підприємства, що свідчить про його значний фінансовий потенціал, максимальну ефективність господарювання та досягнення високого рівня добробуту власників.
3. Встановлено, що ефективне функціонування фінансового менеджменту визначається низкою принципів, які тісно повязані з цілями і завданнями діяльності підприємства.
До основних принципів фінансового менеджменту належать такі:
- Інтегрування із загальною системою управління підприємством.
- Комплексний характер формування управлінських рішень.
- Плановість і системність у розробленні управлінських рішень
- Високий динамізм фінансового управління
- Варіативність підходів до розроблення окремих управлінських рішень
- Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства
4. Розглянуто фінкції фінансовго менеджменту. Функції субєкта фінансового менеджменту — види управлінської діяльності, спрямовані на досягнення цілей та вирішення завдань фінансового управління підприємства.
5. Досліджено особливості фінансової стратегії. Фінансова стратегія підприємства — формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.
З метою досягнення стратегічних цілей підприємству необхідно розробити ефективну тактику фінансового менеджменту. Фінансова тактика підприємства — конкретні фінансові прийоми і методи, які застосовує підприємство для вирішення стратегічних завдань. Завдання тактики фінансового менеджменту — вибір найбільш оптимального рішення і найбільш привабливих у конкретній господарській ситуації інструментів фінансового управління.
6. Обєктом дослідження обрано ПАТ Автомобільну Компанію «Богдан Моторс» – автомобілебудівна корпорація, один із основних операторів автомобільного ринку України.
7. Проаналізовано складові фінансового стану ПАТ АК «Богдан Моторс». В результаті чого зроблено наступні висновки: потенціал стійкості є низьким, оскільки переважна більшість розрахованих коефіцієнтів не відповідає нормативним значенням; потенціал забезпечення має кращі значення ніж потенціал стійкості, проте за цілим рядом показників спостерігаються негативні тенденції; потенціал розвитку є середнім, тобто підприємство має середній рівень інвестиційної привабливості.
8. Встановлено, що управління фінансовим станом на даному підприємстві є ефективним, оскільки забезпечується постійний ріст фінансових результатів.
9. Для прогнозування показників фінансовго потенціалу ПАТ АК «Богдан Моторс» використано метод експоненціального згладжування та метод сценаріїв. Встановлено, що прогнозований потенціал ПАТ АК «Богдан Моторс» на 2017 рік є низьким за цілим рядом розрахованих показників, а саме: коефіцієнтом незалежності, коефіцієнтом загальної ліквідності, коефіцієнтом абсолютної ліквідності, коефіцієнтом рентабельності всіх активів підприємства та коефіцієнтом рентабельності власного капіталу.
10. Серед заходів підвищення ефективності фінансового менеджменту ПАТ АК «Богдан Моторс» запропоновано застосування системи управління фінансовою стійкістю.
   
Список літератури

1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : Навч. посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий. – К : Центр навчальної літератури, 2011. – 432с.
2. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.: Флинта, МПСУ, 2010. - 264 c.
3. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник / А.П. Архипов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2015. - 320 c.
4. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 c.
5. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 88 c.
6. Бахрамов, Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб.: Питер, 2011. - 496 c.
7. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.
8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.
9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
10. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 c.
11. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2013. - 432 c.
12. Герасименко, А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. - М.: Альпина Пабл., 2013. - 531 c.
13. Дячек С.М. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / С.М. Дячек. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Ж.: ЖДТУ, 2008. – 168 с.
14. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2015. - 621 c.
15. Зайков, В.П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация: Учебное пособие / В.П. Зайков, Е.Д. Селезнева, А.В. Харсеева. - М.: Вуз. книга, 2012. - 340 c.
16. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.А. Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 c.
17. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 304 c.
18. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 1104 c.
19. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие для студентов вузов / А.С. Кокин, В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 c.
20. Котелкин, С.В. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 605 c.
21. Кудина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 256 c.
22. Лисицына, Е.В. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина; Под ред. К.В. Екимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 c.
23. Лысенко, Д.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 372 c.
24. Просветов, Г.И. Финансовый менеджмент: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 340 c.
25. Ремньова Л. М. “Фінансовий менеджмент як фактор економічного зростання” // Фінанси України. – 2012. - № 11. – с. 32-40
26. Ромашова, И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: Учебное пособие / И.Б. Ромашова. - М.: КноРус, 2012. - 328 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.