21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення№ роботи: 2140
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 65
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
1.1. Поняття та зміст соціального захисту населення
1.2. Джерела і методи фінансового забезпечення соціального захисту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
2.1. Аналіз фінансового забезпечення соціального захисту населення за рахунок бюджету
2.2. Роль державних цільових фондів у фінансуванні соціального захисту
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Перспективи розвитку фінансового забезпечення соціального захисту населення
3.2. Зарубіжний досвід фінансування соціального захисту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИОтже, в першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення.
Провівши огляд літературних джерел встановлено, що серед науковців існують різні теоретико-методологічних підходи до трактування сутності поняття «соціальний захист», зокрема, його розглядають в широкому і вузькому сенсі.
Узагальнюючи літературні джерела підтримано наступне визначення: «соціальний захист населення – це економічна категорія і конкретна соціально-економічна практична діяльність, що передбачає визначення та виявлення актуальних напрямів і встановлення порядку забезпечення гідних умов життя і вільного розвитку всіх груп населення соціальної держави за допомогою проведення нею соціально-орієнтованої економічної політики, заснованої на діючих в даній країні міжнародних, загальнонаціональних, регіональних нормативно-законодавчих актах».
Розглянуто джерела фінансування соціального захисту населення, серед яких віиділено:
&# 61472;Державний і місцеві бюджети;
&#61 472;державні соціальні фонди;
&#6147 2;благодійні фонди;
&#6147 2;кошти субєктів господарювання.
Встановлено, що наявність сукупності джерел передбачає використання різних форм фінансування соціального захисту населення, до яких запропоновано відносити:
&# 61472;бюджетну;
& amp;#61472;страхову;
&#61 485;благодійну;
& amp;#61485;комерці йну.

У другому розділі проведено структурно-динамічний аналіз основних показників забезпечення фінансування соціального захисту населення та встановлено роль державних цільових фондів у фінансуванні соціального захисту.
Дослідження складу і структури видатків державного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення дає підстави констатувати, що у 2012-2015 рр. серед зазначеної групи видатків переважали видатки на соціальний захист пенсіонерів – частка зазначеного виду видатків становила від 91,78 % до 94,11 %, зростання відбулося на 2,33 відсоткових пункти.
У структурі видатків місцевих бюджетів видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення складали від 22,48 % до 25,70 % за різними роками і характеризуються поступовим зростанням у 2015 р. проти 2012 р. на 2,31 відсотковий пункт.
Обгрунтовано, що державні цільові фонди є однією з ланок державних фі¬нансів, порядок їх формування та витрачання регламентується законодавчими актами. Державні цільові фонди — це сукупність фондів грошових коштів, які мають цільове призначення, знаходяться в розпоря¬дженні центральних органів влади та органів місцевого самовря¬дування.
Третій розділ роботи присвячений основним проблемам та перспективам розвитку системи соціального захисту населення та його фінансового забезпечення. Ми дійшли висновку, що одним із актуальних питань сьогодні є створення ефективної системи соціального захисту населення, котра повинна бути розрахована не тільки на категорії громадян, які безпосередньо потребують захисту, а й на максимальний розвиток економіки, стимулювання трудових зусиль кожного працездатного члена суспільства. Соціальна політика мусить насамперед передбачати створення належних умов для довготермінового збільшення доходів населення та підприємств як вихідних джерел забезпечення достатнього рівня життя та соціального забезпечення громадян. З цією метою вона повинна бути інтегрована у систему стратегії економічних реформ та відбуватися узгоджено із заходами грошово-кредитної, фіскальної, промислової політики, заходами стимулювання економічного зростання.
Узагальнючи зарубіжний досвід фінансування соціального захисту населення обґрунтовано, що для України цікавим є досвід країн, які пройшли або проходять шлях розвитку, аналогічний нашому (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина та ін.). Він свідчить про те, що держава, яка не в змозі належною мірою фінансувати соціальну сферу, повинна рішуче реформувати соціальну політику за трьома головними напрямами: по-перше, це роздержавлення соціальної сфери і максимальне звільнення держави від функцій безпосереднього надання громадянам соціальних послуг з перекладенням цих обовязків на некомерційні структури; по-друге, формування ринку соціальних послуг з реальною конкуренцією їх надавачів, внаслідок чого підвищується якість і знижуються витрати на виробництво цих послуг; по-третє, впровадження комплексної системи соціального замовлення.
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2012. – 368 с.
2. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник / В.М. Опарін та ін. – К.: КНЕУ, 2012. – 336 с.
3. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми : монографія./ Н. П. Борецька. – Донецьк : Янпрі, 2001. – 352 с.
4. Бурджалов Ф.Э., Гришин И.В., Сванидзе З.Я. Типы социальной политики // Общество и экономика. – 2007. – № 1-2.
5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2010. – 416 с.
6. Величко А.В. Бюджетный механизм инвестирования социальной инфраструктуры. – 2008. – 252 с
7. Вигдорчик Н. А. Социальное страхование в общедоступном изложении / Н. А. Вигдорчик. – М. : Вопросы труда, 1997. – 191 с.
8. Внукова Н. М. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьмич. – К. : Кондор, 2006 – 352 с.
9. Горелов Н. А. Энциклопедия труда и занятости / Н. А. Горелов, А. И. Тучков. – СПб, 1997. – 239 с.
10. Давидюк О. О. Світовий досвід фінансування соціальних виплат [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк; Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та Національної академії наук України. – Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua/index.p hp?option=com_content&view =article&id=9:2010-06-10-2 0-27-33&catid=16:2010-06-1 0-20-23-45&Itemid=23
11. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
12 . Економічна енциклопедія: в 3 т. – К.: “Академія”, 2000. – Т. 1. / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – 864 с.
13. ЄпіфановА.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 2009. – 301 с.
14. Кириленко О.П. Фінанси: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2012. – 212 с.
15. Кокшаров А. Как считать бедность [Електронний ресурс] / А. Кокшаров // Експерт. – 2010. – № 49 (773). – Режим доступу: http://expert.ru/expert/2010/4 9/kak-schitat-bednost.
16. Люблинский В. В. Социальная политика в условиях глобализации: опыт развитых стран/ В. В. Люблинский // Политические исследования. – 2015. – № 6. – С. 130–146.
17. Медичне страхування в Україні, Великобританії, Канаді, Німеччині, Бельгії (Огляд, складений з фрагментів статей) [Електронний ресурс]: // Національний загальномедичний інтернет-проектLIKAR.INFO. – Режим доступу: http://www.likar.info.
18. Москаленко В. В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави / В. В. Москаленко // Наукові записки НаУКМА. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2015. – Т. 21: Політичні науки. – С. 41–44.
19. Накопительная пенсионная система Чили провалилась [Електронний ресурс] // Офіційний сайт маркетингової компанії «ПРОСТОБАНК КОНСАЛТИНГ». – Режим доступу: http://www.prostobank.ua/finan sovyy_gid/pensiya/novosti/nako pitelnaya_pensionа.
20. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
21. Платыгин Д. Н. Социальная политика в развитых странах Запада: опыт и перспективы/ Д. Н. Платыгин // Труд за рубежом. – 2010. – № 1–2. – С. 53–74.
22. Пенсійне забезпечення: міжнародний досвід [Електронний ресурс] // Офіційний сайт проекту USAID «Розвиток фінансового сектору (FINREP)». – Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/down load/pensprovision_internation al_experience_feb2011_ua.pdf.

23. Про мінімальні норми соціального забезпечення: конвенція МОП від 28.06.1952 № 102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ilo.org.
24. Роик В. Д. Социальная защита работников от профессиональных рисков / В. Д. Роик. – М.: Черноголовка, 2014. – 282 с.
25. Роик В. Д. Основные тенденции развития социального обеспечения в странах Европы / В. Д. Роик // Труд за рубежом. – 2010. – № 1–2. – С. 74–88.
26. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312с.
27. Симоненко В. Бедность – основной показатель «эффективности» власти [Електронний ресурс] / В. Симоненко // Еженедельник «2000». – 2011. – № 11 (550). – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/cont rol/main/ru/publish/article/16 736154.
28. Страхування : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.
29. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. / Гл. ред. Н.В. Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988. – Т.3.: Р-Я. – 511 с.
30. Финансы, деньги и кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юрист, 2000. – 784 с.
31. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. – 527 с.
32. Фінанси. Навч.-метод. посібник / за ред. Юрій С.І. – Тернополь: ТАНГ, 2012. – 207 с.
33. Юрій С.І., Демянишин В.Г., Будзуган Я.М. Антологія бюджетного механізму. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 250 с.
34. The Encyclopaedia Americana. Complete in thirty volumes. – New York, 2003. – Vol. 25. – P. 102.
35. The World Book Encyclopaedia: Complete in 22 vol.– Chicago; London; Sydney; Toronto, 2004. – Vol. 18 – P. 98.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.