17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання сегментації ринку в маркетинговій діяльності підприємства№ роботи: 2139
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 64
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ
1.1. Сегментація ринку як внутрішня складова маркетингової діяльності
1.2. Основні методи та принципи сегментації
1.3. Сутність стратегії сегментації
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «МАМИН ХЛІБ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз основних показників діяльності підприємства
2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «Мамин хліб»
2.3. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
2.4. Розробка стратегії сегментації ТОВ «Мамин хліб»
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ
3.1. Оцінка ефективності стратегічних рішень щодо сегментації ринку
3.2. Шляхи підвищення ефективності використання сегментації ринку в маркетинговій діяльності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до мети та поставлених завдань в ході дослідження було зроблено ряд висновків.
1. Досліджено сегментацію ринку як внутрішню складову маркетингової діяльності. Встановлено, що питанню сегментування ринку приділена значна увага як зарубіжних, так і вітчизняних фахівців та науковців. Ми вважаємо, що найбільш точним є визначення А.О. Старостіної, яка визначає сегментування ринку як систематизований процес розподілу потенційного ринку на групи споживачів, що мають схожі потреби, мотивації щодо прийняття рішень про купівлю певного товару чи послуги; рівень доходу та доступ до ринку.
2. Досліджено основні методи та принципи сегментації.
Найбільш поширеними принципами сегментації на споживчому ринку є: географічний, демографічний, психографічний, поведінковий, комбінований.
Встановлен, що існує безліч методів сегментування ринку, породжених розходженням цілей і завдань, що стоять перед дослідниками. Серед найбільш поширених методів сегментування виділяють метод угрупувань, метод багатомірного статистичного аналізу, метод кластерного аналізу, метод побудови сітки сегментування та метод функціональних карт.
4. Розглянуто сутність стратегії сегментації. Залежно від рівня сегментації ринку виділяють стратегії, недиференційованого, диференційованого Терміни "недиференційований маркетинг", "диференційований маркетинг" та "концентрований маркетинг", ("undifferentiated marketing", "differentiated marketing", "concentrated marketing"), (відповідно до англійських назв)
5. Наведено організаційно-економічну характеристику та аналіз основних показників діяльності ТОВ «Мамин хліб». Аналізуючи як рентабельність доходу, так і рентабельність витрат помітно, що дані показники мають нестійку динаміку. Позитивний рівень даних показників спостерігався у 2015 році.
6. Проведено аналіз маркетингового середовища ТОВ «Мамин хліб». Проаналізувавши слабкі та сильні сторони підприємства встановлено, що найвищу оцінку серед сильних сторін отримали такі: високий технологічний потенціал та вміння уникати тиску з боку конкурентів. Серед найслабших сторін слід виділити низьку прибутковість підприємства. Також помітно те, що кількісна оцінка слабких сторін значно перевищує оцінку сильних сторін. Щодо загроз та можливостей, то найбільшою загрозою для підприємства є зростання вимог до якості продукції, однією з потенційних можливостей є збільшення долі ринку за рахунок послаблення позицій конкурентів. Але і тут загрози переважають можливості.
7. Проаналізовано організацію маркетингової діяльності на підприємстві. Організація маркетингу — це структура управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань. На сьогоднішній день відділ маркетингу на підприємстві відсутній. Серед пропозицій розглянуто можливість впровадженя такого відділу.
8. Розроблено стратегію сегментації ТОВ «Мамин хліб». Проведений аналіз основних сегментів дав можливість вивчити основні сегменти ринку підприємства та знайти нові цільові ринки ("ніші") і в такий спосіб розширити пропозицію хлібобулочних продуктів.
9. Запропоновано впровадити нову лінію по виробництву брендового хліба. Індекс рентабельності за проектом показав, що на кожну вкладену гривню у виробництво брендового хлібу ТОВ «Мамин хліб» отримає віддачу у розмірі 4,11 грн. Термін окупності проекту встановлення лінії з виробництва брендового хліба становить 1,29 роки.
10. Для підвищення ефективності використання сегментації ринку в маркетинговій діяльності підприємства нами рекомендується застосувати «дерево дроблення». «Дерево дроблення» — метод, що дозволяє на кожному етапі уточнювати ті робочі (проміжні) сегменти, які не є однорідними і дійсно вимагають дроблення.
   
Список літератури

1. Армстронг Г., Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг; Пер. с англ. А.В. Назаренко, А.Н. Свирид . - М.: Вильямс, 2013. - 752 c.
2. Баумгартен, Л.В. Маркетинг розничного предприятия: Учебник для академического бакалавриата / Л.В. Баумгартен. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 338 c.
3. Васильев, Г.А. Маркетинг розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 159 c.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – 5-те вид. доп. – Київ: Лібра, 2015. – 720 с.
5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 122-124.
6. Глазов, М.М. Маркетинг предприятия: Анализ и диагностика / М.М. Глазов, И.П. Фирова. - М.: АИД, 2016. - 268 c.
7. Глубокий, С.В. Товаропроводящая сеть предприятия: эффективные решения по организации, маркетингу и менеджменту / С.В. Глубокий. - Минск: Изд-во Гревцова, 2015. - 376 c.
8. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка: цели, анализ, стратегии / Салли Дибб, Линдон Симкин ; [пер. с англ. С. Жильцов]. — СПб. : Питер, 2012. — 390 с.
9. Длігач А. Підходи до сегментування ринку. // http://www.advanter.com.ua/pub lications/Articles/2005/02/01/ Articles 91.html
10. Зозулёв А. В. Сегментирование рынка : [учеб. пособ. для студ. вузов] / А. В. Зозулёв. — Х. : Студцентр, 2003. — 270 с.
11. Зозулев А.В. Поведение потребителей: Учеб. Пособие. – К.: Знания, 2014. – 376 с.
12. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. - СПб.: Питер, 2015. - 480 c.
13. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 496 c.
14. Коротков А. Сегментация за важливістю властивостей продукту / А. Коротков // Маркетинг. – 2010. – № 5(54). – С. 20-24.
15. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка / А.Г. Косте¬рин. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с.
16. Крамаренко В.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
17. Кожемяко, А. Психологические эффекты в менеджменте и маркетинге. 100+направлений повышения эффективности в управлении и сбыте / А. Кожемяко. - М.: МФПУ Синергия, 2015. - 176 c.
18. Кузнецова, Л.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 139 c.
19. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. Морозов. - М.: Дашков и К, 2016. - 148 c.
20. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия: Учебник для бакалавров / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 284 c.
21. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 383 c.
22. Реброва, Н.П. Основы маркетинга: Учебник и практикум для МПО / Н.П. Реброва. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 277 c
23. Садченко, К.В. Основы современного международного маркетинга / К.В. Садченко. - М.: ДиС, 2016. - 272 c.
24. Секерин, В.Д. Основы маркетинга: Учебное пособие / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
25. Семенова, Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: Учебное пособие для бакалавров / Л.В. Семенова, В.С. Корнеевец и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 208 c.
26. Эриашвили, Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг: Учебное пособие / Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 351 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.