17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання принципів екологічного маркетингу в діяльності підприємства№ роботи: 2138
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 59
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та принципи екологічного маркетингу
1.2. Види екологічного маркетингу
1.3. Методологія екологічного маркетингу
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
2.3. Аналіз застосування принципів екологічного маркетингу в маркетинговій стратегії підприємства
3. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
3.1. Впровадження концепції застосування екологічного маркетингу в діяльності підприємства
3.2. Розробка заходів щодо впровадження екологічного маркетингу на підприємстві
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВСТУП

Критично важливою умовою створення підприємствами довгострокових конкурентних переваг на ринку є вміле застосування теоретичних моделей та бізнес-технологій екологічного маркетингу.
Екологічний маркетинг є важливою складовою загальної системи діяльності підприємства і забезпечує значні можливості для його повноцінного розвитку в умовах мінливого ринкового середовища. Проте, впровадження концепцій екологічного маркетингу серед вітчизняних товаровиробників відбувається вкрай повільно. екологічний маркетингСистема екологічного маркетингу передбачає пошук і реалізацію таких напрямків розвитку, які поряд із задоволенням інтересів конкретних споживачів і виробників дозволили б підтримувати і визначений баланс соціально-економічних і екологічних інтересів суспільства в цілому. Слід зазначити, що формування системи екологічного маркетингу означає насамперед переорієнтацію діяльності підприємств від традиційної спрямованості на еколого-економічні вимоги виробництва до спрямованості на еколого-економічні вимоги ринку.
Дослідженням теоретико-методичних положень розвитку екологічного маркетингу підприємств займалися як закордонні вчені: Дж. Ул. Колз, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, У. Руделіус та ін., так і вітчизняні та російські науковці: Л. Балабанова, С. Гаркавенко, Є. Голубков, Т. Данько, С. Ілляшенко, А. Павленко, О. Прокопенко, С. Хамініч, Т. Циганкова та ін.
Метою написання курсової роботи є дослідження використання принципів екологічного маркетингу в діяльності підприємства.
Реалізація мети курсової роботи зумовила вирішення комплексу взаємоповязаних завдань:
встановити сутність та принципи екологічного маркетингу;
розглянути види екологічного маркетингу;
дослідити методологію екологічного маркетингу;
навести загальну характеристику діяльності підприємства;
провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
здійснити аналіз застосування принципів екологічного маркетингу в маркетинговій стратегії підприємства;
розглянути можливість провадження концепції застосування екологічного маркетингу в діяльності підприємства;
розробити заходи щодо впровадження екологічного маркетингу на підприємстві;
здійснити оцінку ефективності запропонованих заходів.
Обєктом дослідження є процес формування організаційно-економічних засад розвитку екологічного маркетингу.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні підходи до використання принципів екологічного маркетингу в діяльності підприємства.
Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та закордонних вчених-економістів з питань формування та функціонування екологічного маркетингу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в дослідженні екологічного маркетингу на вітчизняному підприємстві та розробці рекомендацій щодо розвитку екологічного маркетингу на вітчизняному ринку.


ВИСНОВКИ

Отже, в ході дослідження встановлено, що в даний час екологічні проблеми стоять набагато гостріше і громадськість на них реагує набагато активніше. Звідси для багатьох організацій використання екологічного маркетингу стає життєво необхідним.
Ми дійшли висновку, що екологічний маркетинг (англ. green marketing) – специфічний вид маркетингу, який передбачає орієнтацію всієї діяльності підприємства (розробки продукції, її виробництва, пакування, транспортування, реалізації, просування, переробки та утилізації) на формування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і здоровя людей.
Провівши огляд літературних джерел ми виділили наступні принципи екологічного маркетингу:
- орієнтації на потреби споживачів в екологічно чистій продукції;
- удосконалення технологій ведення виробництва з урахуванням екологічної складової;
- підвищення цінності продукції для споживачів, в тому числі за рахунок відкритості в взаємовідносинах зі споживачами;
- формування екологічної свідомості як у керівництва підприємства, так і у кожного співробітника.
В ході дослідження встановлено, що науковці виділяють наступні види екологічного маркетингу:
- Маркетинг екологічних товарів і послуг.
- Маркетинг природних ресурсів та умов, маркетинг раціонального природокористування.
- Маркетинг природоохоронної діяльності й відтворення середовища існування.
- Маркетинг екологічних знань і технологій (маркетинг екологічних інновацій і ноу-хау).
Обєктом дослідження обрано ПрАТ «Райз-Максимко». ПрАТ «Райз-Максимко» - це прогресивні сільськогосподарські господарства, які обробляють близько 200 тис. га землі у Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Кіровоградській, Рівненьській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Проведено аналіз маркетингового середовища. Встановлено, що найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища ПрАТ «Райз-Максимко» цілі, майже однаково впливають на фірму завдання, технології та працівники. Негативний вплив здійснюють ресурси. Це зумовлено скрутною політичною та економічною ситуацією в Україні, а також значною девальвацією гривні.
Найбільш негативний вплив зовнішнього середовища здійснюють такі чинники, як: інфраструктура, стан економіки, особливості міжнародних економічних відносин, рівень техніки та технологій та політичні обставини.
Проведено аналіз застосування принципів екологічного маркетингу в діяльності підприємства. Виокремлено вигоди, які отримує ПрАТ «Райз-Максимко» завдяки тому, що притримується принципів екологічного маркетингу, а саме:
- спостерігається зниження виробничих витрат підприємства за рахунок зниження споживання енергії, води, сировини і матеріалів;
- підприємство відмовилося від використання не відновлюваної сировини і матеріалів;
- спостерігається зниження кількості відходів підприємства у звязку з переорієнтування виробничих процесів на маловідходні технології;
- скоротилися транспортні витрати шляхом більш детального опрацювання логістичних схем з позиції підходів екологічного менеджменту;
- відділ охорони праці зафіксував економію на витратах за рахунок попередження позаштатних, аварійних ситуацій і зменшення екологічних ризиків.
Запропоновано впровадити концепцію екологічного маркетингу. Екологічно орієнтована концепція маркетингу має бути заснована на аналізі зовнішньої і внутрішньої ситуацій. «Зелений маркетинг» знаходиться у сфері зіткнення «екологічного тиску» (національні і міжнародні законопроекти із захисту довкілля, вимоги різних соціальних груп тощо) та «екологічного втягування» (зростання попиту на «дружні» довкіллю товари, контроль над забрудненням довкілля як чинник конкуренції тощо).
Серед заходів впровадження принципів екологічного маркетингу на ПрАТ «Райз-Максимко» ми пропонуємо впровадити систему управління якістю за стандартами ISO серії 9000. Економічний ефект від провадження заходу складає 89,0 тис. грн.
   
Список літератури

1. Альфред Ендрес. Економіка навколишнього середовища. — К.: Либідь, 2012. – 249с.
2. Артиш В. І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України / В. І. Артиш // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2016. – № 102. – С. 242-247.
3. Берлач Н.А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи): автореферат дис. на здобуття ступеня доктора юридичних наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.А. Берлач. – К., 2010. – 34 с.
4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: Теорія та практикум. Навч. посіб.- К.: Лібра, 2012. – 390c.
5. Бурлюкіна Е. О. Екологічний маркетинг в сучасному суспільстві / Е. О. Бурлюкіна // Маркетинг. —2012. —№ 4. —С. 16 – 19.
6. Веклич О.А. Эколого-экономические противоречия / О.А.Веклич. - К.: Наук. думка, 2011. –144 с.
7. Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І., Дідович А.П. Екологічний маркетинг: Навч. посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2012. – 248 с.
8. Гринів Л.С. Концептуальні засади просторової парадигми екологічно збалансованої економіки / Л.С. Гринів // Регіональна економіка. – 2011. - № 4. – С.54-63.
9. Должанський А. М . Системи управління якістю/ А. М . Должанський, Н. М . Очеретна, І. М . Ломов. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2013. – 390 с.
10. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія. / Під ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. – 250 с.
11. Калита П. Я . Главное звено. Деловая лирика и публіцистика. Издание пятое, дополненное / П. Я . Калита. - К.: Украинская ассоциация качества. – 2011. – 220 с.
12. Кантемиров Р. Ф. Организационно-экономические аспекты производства экологической сельскохозяйственной продукции в мире : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.14 / Р. Ф. Кантемиров. – М., 2011. – 19 с.
13. Козуб Н. Маркетинг і екологія: особливості і перспективи / Н. Козуб // Аграрний вісник Причорноморя. Економічні науки. —Вип. 49. —2010. —С. 123 – 134.
14. Ласло О.О. Органічне землеробство – шлях до екологічно безпечної продукції / О.О. Ласло // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. - № 1. - С. 137 – 139.
15. Легеза Д.Г. Процес розвитку виробництва органічної продукції в Україні / Д. Г. Легеза // Серія «Проблеми економіки та управління» : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – №683 – С. 99-104.
16. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: [Посібник]. – Сумы: ІТД «Університетська книга », 2012. – 350 с.
17. Мельник Л. Г. Экологическая экономика: учебник / Л. Г. Мельник. — Суммы: Университетская книга, 2011. —350 с.
18. Меркулова А. В. Економічна привабливість виробництва екологічно чистих товарів. Стратегія внутрішнього розвитку промислових регіонів / А. В. Меркулова // Держава та ринок. — Маріуполь: ПДТУ, 2014. — С. 308 – 310.
19. Ойхман Є. Г., Попов Э. В. Реінжиніринг бізнеса. — М.: Фінанси і статистика, 2012.- 305с.
20. Прокопенко Ю. С. Екологічний маркетинг / Ю. С. Прокопенко // Економіка К. 2015. 159 с.
21. Саблук П. Т. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу / П. Т. Саблук, Д. Я. Карич, Ю. С. Коваленко. —К.: Нива, 2010. —146 с.
22. Садченко О. В. Принципи і концепції екологічного маркетингу: монографія / О. В. Садченко. —Одеса: Астропрінт, 2012. —400 с.
23. Сокол Л.М. Екологічне (органічне) землеробство – складова сталого сільського господарства / Сокол Л. М., Стефановська Т. Р., Підліснюк В. В.// Екологічна безпека № 3-4. – 2010. - С. 102-109.
24. Сосюрко Ю. В. /Екологічний маркетинг/ За ред. Сосюрко Ю. В. — К.: « Аверс», 2010. – 198с.
25. Стоволос Н.Б. Екологізація як ключовий елемент розвитку АПК / Н.Б. Стоволос // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Суми: СНАУ. – 2011. – Вип. 9 (50). – С. 170 – 174.
26. Тєлєтов О.С. Проблеми екологічного маркетингу // Маркетинг в Україні, 2013, №1, - С. 7- 8.
27. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М. / Екологічне підприємництво: [Навч. посібник ]— К.: Мета, 2010.
28. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М./Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід / — К.: Символ-Т, 2014.
29. Шевчук В.Я., Білявський Г. О., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М./Єкологізація енергетики: [Навч. посібник ] — К.: Вища освіта, 2012.
30. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. Екологічний аудит. — К.: Вища шк., 2013. – 250с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.