19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інтернет-залежність та ігроманія у підлітків№ роботи: 2137
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІГРОМАНІЇ У ПІДЛІТКІВ
1.1. Сутність явища Інтернет-залежності
1.2. Структура та стадії формування психологічноі залежності від комп’ютерних ігор
1.3. Мотиви та чинники Інтернет-залежності та ігроманії
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІГРОМАНІЇ У ПІДЛІТКІВ
2.1. Організація і методи емпіричного дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІГРОМАНІЇ
3.1. Засоби позбавлення від комп"ютерної залежності
3.2. Розробка методичних рекомендацій щодо запобігання виникнення комп"ютерної залежності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВСТУП


Аналіз історико-психологічної літератури та сучасної соціально-педагогічної практики дає змогу констатувати, що проблема виникнення поведінки, Інтернет-залежності та ігроманії, сьогодні виявилася навряд чи не найбільш актуальною та важко вирішуваною зі всіх, які поставали перед людством труднощів. Компютер став важливим та невідємним атрибутом повсякденного сучасного життя. У процесі взаємодії людини та компютера виникає безліч проблем, найактуальнішою з яких є проблема змін у психіці та особистісній сфері людини. У сучасному цивілізованому світі узалежнення стали звичним явищем повсякденного життя, набуваючи поширення серед усіх прошарків суспільства, а особливо серед підлітків. Слід зазначити, що залежність від компютера у них на першому місці з чітко окресленою тенденцією до стрімкого зростання.
Дослідженням проблеми виникнення Інтернет-залежності та ігроманії займалася значна кількість вчених, а саме: В. Курбатов, В. Нікітін, О. Змановська, П. Павленюк, М. Фірсова, О. Студьонова, М. Галолузова, Н. Дереклєєва, А. Підаєв, О. Возіанов, В. Москаленко, Б. Наумова. На наше глибоке переконання, проблема Інтернет-залежності та ігроманії, хоч і представлена вагомим науковим доробком, проте багато аспектів даної проблеми залишаються незясованими.
Мета роботи – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити поширення Інтернет-залежності та ігроманії у підлітків.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- зясувати cутність явища Інтернет-залежності;
- вивчити структуру та стадії формування психологічноі залежності від компютерних ігор;
- дослідити мотиви та чинники Інтернет-залежності та ігроманії;
- здійснити емпіричне дослідженя формування Інтернет-залежності та ігроманії у підлітків;
- вивчити засоби позбавлення від компютерної залежності;
- розробити методичні рекомендації щодо запобігання виникнення компютерної залежності;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєкт дослідження: процес формування Інтернет-залежності та ігроманії у підлітків. Предмет дослідження: психологічні умови формування компютерної залежності та її вплив на підлітків.
Практична значущість полягає, по-перше, в тому, що її результати дають матеріал для подальшої розробки даної проблеми, по-друге, розкриваючи психологічні та особистісні особливості підлітків, які мають компютерну залежність, наша робота допомагає при консультативній роботі з людьми у яких спостерігається подібний вид залежності, і, по-третє, даються рекомендації з профілактики та попередження даної залежності.ВИСНОВКИВідповідно до мети та поставлених завдань в процесі написання роботи ми прийшли до певних висновків.
У першому розділі роботи розглянуто теоретичні проблеми Інтернет-залежності та ігроманії у підлітків. Зокрема зясовано понятійно-терміналогічний апарат теми дослідження.
Термін «інтернет-залежність» вперше був запропонований американським лікарем Голдбергом, кілька років тому. Під цим поняттям він розумів непереборний потяг до Інтернету, що характеризується «згубною дією на побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, фінансову сфери діяльності». За ступенем відходу від реальності інтернет-залежність дуже нагадує потяг до наркотиків, алкоголю, азартних ігор. Термін «Інтернет-залежність» часто трактується дуже широко і позначає велику кількість проблем поведінки і контролю над потягами.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що механізм формування ігрової залежності грунтується на частково неусвідомлюваних прагненнях, потребах: відхід від реальності і прийняття ролі. Ці механізми працюють незалежно від свідомості підлітка й характеру мотивації ігрової діяльності, включаючись відразу після знайомства підлітка з рольовими компютерними іграми та початок більш-менш регулярної гри в них. Тобто незалежно від того, чим керується людина і що нею рухає, коли вона перший час починає грати в компютерні ігри, включаються механізми формування залежності, і надалі та потреба, на якій грунтується превалюючий механізм, набуває першочергового значення в мотивації ігровий діяльності.
Встановлено, що сучасний стан науки дозволяє говорити про низку умов і чинників виникнення різного роду залежностей. Вони традиційно поділяються на:
– психологічні чинники;
– біологічні чинники;
– соціальні чинники.
У другому розділі проведено емпіричне дослідження формування Інтернет-залежності та ігроманії у підлітків.
Мета емпіричного дослідження - вивчити на психодіагностичній основі прояв залежності від інтернету та компютерних ігор у підлітків.
Дослідження проводилося в два етапи. На різних етапах дослідження застосовувалися такі методики: тест на виявлення Інтернет-залежності Кімберлі Янг (адаптований В.А.Буровою); анкета, складена для виявлення підлітків, які грають у компютерні ігри).
За даними дослідження Інтернет-залежності, отримані наступні результати:
- 20 % на стадії захопленості. На цьому етапі можна поспостерігати сильну втомлюваність підлітка, але, тим не менш, вже існує тяга до компютера.
- 68% з ризиком розвитку компютерної залежності. На цій стадії необхідно провести профілактичні програми, оскільки дитина починає порівнювати світ реальний і світ віртуальний.
- 12% наявність компютерної залежності.
В ході дослідженя встановлено, що залежність від компютерних ігор існує, і виражена вона сильніше у хлопчиків, так як вони частіше користуються компютером, ніж дівчата. Хлопчики проводять за компютерними іграми до трьох-чотирьох годин на день, на відміну від дівчаток, які приділяють компютерним іграм від тридцяти хвилин до двох годин на день.
Для подолання цієї залежності запропоновано ряд вправ які допоможуть підлітку подолати уже набуту компютерну залежність, а саме:
вправа «Згода і протидія» допомагає розкрити поведінку підлітка, зрозуміти його вчинки і мотиви поведінки.
вправа «Створення лінії часу» направлено на складання «вірогіднї лінії життя», яка буде складатися з подій минулих років, плануватися з того, що є на даний момент.
вправа «Позбавлення від негативних емоцій» допоможе зняти нервову напругу і позбавитися від негативних емоцій.
   
Список літератури

1. Бєлінська О.Н., Жичкина А. М. Сучасні дослідження віртуальної комунікації: проблеми, гіпотези, результати [електронний ресурс] // www.psychology.ru/internet.
2 . Больбот Т. Ю. Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з компютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук / Т. Ю. Больбот. – К., 2005. – 36 с.
3. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник / За ред проф. С. О. Сисоєвої. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 134 с.
4. Веретенко Т.Г. Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в Інтернет-мережі [електронний ресурс] // http://elibrary.kubg.edu.ua
5 . Вінтюк Ю. Узалежнення від компютера: формування і можливості протидії / Ю. Вінтюк // Вісник Львівського національного університету. – Львів: ЛНУ імені І. Франка; 2010. – Вип.13. – С. 215-226. – (Серія: педагогічні науки).
6. Виничук Н. В. Психология аномального поведения / Н. В. Виничук. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 198 с.
7. Гончарук В.Д. Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія [електронний ресурс] // http://konf.koippo.kr.ua
8. Завьялов В. Ю. Мотивация употребления алкоголя у больных и здоровых / В. Ю. Завьялов // Психологический журнал. – 1986. – № 5. – С. 102– 111.
9. Змановская Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения / Е.В. Змановская – М.: ИЦ «Академия», 2003. – 288 с.
10. Лаврухіна О.І. Інтернет-залежність як проблема сучасності [електронний ресурс] // www.rusnauka.com/10_DN_2012
1 1. Пихтіна Н. П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів: навч. посіб. / Н. П. Пихтіна, Н. І. Яковець. – Ніжин : Ніжин. пед. ун-т ім. М. Гоголя, 2003. – 116 с.
12. Психология и лечение зависимого поведения / [ред. Скотта Даулинга] ; пер. с англ. Р. Р. Муртазина. – М. : Независимая фирма «Класс», 2000. – 240 с. – (Серия «Б-ка психологии и психотерапии». – Вып. 85).
13. Рень Л.В. Дослідження стану схильності до компютерної адикції серед дітей та підлітків / Л. Рень, М. Левенок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – Вип. № 96. – С.177-180. – (Серія педагогічні науки).
14. Сергєєва Н.В. Соціально-педагогічні умови профілактики компютерної адикції підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук : спец. 13.00.05 / Н.В. Сепргєєва. – К., 2010. – 19 с.
15. Церковний А. Аспекти формування Інтернет-залежності [електронний ресурс] // www.politik.org.ua/ vid/magcontent.php
16. Чарушникова В. М. Компютерна залежність. Вигадки чи реальна загроза / Чарушникова В. М., Гарагуля М. В. // Психологічна служба Харківщини. Соціологічне дослідження. – 2006. – № 2. – С. 25–33.
17. Юрєва Л. М. Скринінгова діагностика компютерної залежності / Юрєва Л. М., Больбот Т. І. // Архів психіатрії. – 2005. – № 3(42). – С.12–15.
18. Юрьева Л. Н. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика / Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Бальбот. – Днепропет ровск : ДГУ, 2006. – 196 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.