12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка цінової політики та стратегії підприємства№ роботи: 2135
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТА СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
1.1. Сутність, поняття ціни та її функції
1.2. Цінова політика як елемент загальної стратегії підприємства
1.3. Стратегія ціноутворення підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ТОВ «ЮНІСІСТЕМ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Цінова політика підприємства та принципи її формування
2.3. Оцінка стратегії підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «ЮНІСІСТЕМ»
3.1. Розробка цінової стратегії підприємства
3.2. Заходи щодо вдосконалення ціноутворення на підприємстві
3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИВідповідно до мети та поставлених завдань в процесі написання магістерської роботи зроблено ряд висновків.
Встановлено, що незважаючи на багатостолітні дослідження сутності та економічної природи ціни, вчені не дійшли єдиної думки стосовно цих питань. Це свідчить про складність і багатогранність змісту, економічної природи ціни і ціноутворення та підтверджується існуванням різноманітних визначень, що характеризують сутність ціни.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що економічна суть ціни проявляється насамперед через виконання нею окремих функцій:
• облікової;
• збалансовування попиту та пропозиції;
• стимулюючої;
• розподільчої;
• засобу розміщення виробництва.
Сутність цінової політики підприємства полягає в створенні і підтримці оптимального рівня і структури ціни, у зміні їх у часі за товарами і ринками з метою досягнення максимально можливого успіху в тій чи іншій ринковій ситуації для досягнення кінцевих цілей підприємства, а саме отримання прибутку. Тому вона є невідємною і однією з найважливіших складових діяльності підприємства, яка повинна постійно піддаватись аналізу, діагностиці, коригуванню.
Обгрунтовано, що цінова політика є важливим елементом загальної стратегії підприємства, безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Стратегічні аспекти цінової політики включають договірні заходи по встановленню і зміненню цін, які спрямовані на врегулювання діяльності підприємства, і підтримку конкурентоспроможності продукції і послуг у співвідношенні з цілями і задачами загальної стратегії фірми.
Цінова стратегія являє собою систему організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації процесу реалізації продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію продукції. Ця стратегія передбачає контроль за збутом і ринком для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки, втілюється у програмі заходів щодо удосконалення просування, розподілу та реалізації продукції з метою забезпечення стійких прибутків.
Обєктом дослідження обрано ТОВ «Юнісістем» - відомий вітчизняний бренд. Найпопулярніша продукція компанії - касові апарати серії MINI.
Проведено аналіз зовнішнього середовища підприємства. На діяльність підприємства найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, міжнародне оточення.
Розглянуто основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Юнісістем». Аналізуючи виручку від реалізації продукції бачимо, що вона має зростаючу тенденцію. У 2014 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 18070 тис. грн., у 2015 році його величина зросла на 4127,0 тис. грн. та становила 22197,0 тис. грн. У 2016 році обсяги реалізації зросли майже вдвічі і склали 44009 тис. грн.
Під час аналізу фінансового проведено горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, аналіз фінансових коефіцієнтів та фінансових результатів. В ході такого аналізу встановлено, що підприємство є платоспроможним, а прибуток підприємства має позитивну тенденцію.
Здійснено аналіз цінової політки, на підставі чого зробленно наступні висновки:
– досліджуване підприємство перебуває на стадії зростання, що підтверджується збільшенням обсягів реалізованої продукції;
– підприємство працює на специфічному ринку касових апаратів, де конкуренція досить інтенсивна;
– цінова політика підприємства має своєю метою забезпечення підприємству завоювання частки ринку не менш 40%;
– у формуванні цінової політики враховуються специфічні фактори, які повязані із виробництво та продажем касових апаратів;
– підприємство має цінову перевагу перед найбільш великим конкурентами;
– недоліком у ціновій політиці підприємства є слабкий рівень дослідження ринку, відсутність нфективної системи знижок.
За результатами проведеного SWOT-аналізу вивлено ряд сильних сторін і можливостей підприємства, а також розглянуто можливі стратегічні альтернативи розвитку.
Також для аналізу стратегічного стану застосовано модель стратегічного кубу. В нашому випадку домінує організаційний аспект на шкоду двом іншим, то фірма прийде до такого стану, що можна назвати “бюрократія, що ричить”. У цьому випадку вся діяльність всередині фірми орієнтована в основному на процес, що строго регламентується чинними внутрішньофірмовими правилами і процедурами, а не на кінцевий результат.
Розроблено структурно-логічну схему управління ціноутворенням на підприємстві, яка включає наступні етапи:
- визначення місії і цілей;
- аналіз зовнішнього середовища;
- - аналіз сильних та слабких сторін;
- ідентифікація оцінення та мінімізація ризиків;
- вивчення цінових стратегічних альтернатив;
- вибір цінової стратегії;
- реалізація цінової стратегії;
- організація, планування і контроль реалізації цінової стратегії;
- оцінка цінової стратегії.
Для розробки та реалізації стратегії ціноутворення запропоновано ввести посаду менеджера з ціноутворення. Розроблено основні обовязки та права щодо даної посади.
Запропоновано знизити ціни на продукцію підприємства і тим самим максимізувати його прибуток. Стратегія максимізації прибутку передбачає зіставлення попиту і витрат на виробництво з альтернативними цінами і обрання тієї з них, яка забезпечить максимальний при¬буток. На основі проведених маркетингових обгрунтовано, що оптимальною ціною для касового апарату MINI-T 400МЕ є ціна нижча на 150 грн від діючої ціни.
Також на підприємстві для стимулювання збуту запропоновано впровадити гнучку систему знижок для дилерів.
Зменшення ціни на продукцію підприємства запропоновано реалізувати за рахунок зменшення собівартості продукції підприємства та впровадження ситсеми якості.
Скорочення витрат даного підприємства необхідно здійснювати насамперед, через створення системи управління витратами на підприємстві та ситсеми якості
Загальне управління якістю (ТQМ) дозволяє знизити витрати споживача і виробника. Витрати на усунення дефектів готової продукції до моменту її надходження до споживача, витрати на усунення дефектів уже в процесі експлуатації (гарантійне обслуговування) за традиційної до останнього часу системи забезпечення якості розподіляються між виробником і споживачем. До витрат споживача належать також витрати на і усунення дефектів, які не внесені виробником і у гарантійні умови поставки.
Здійснено оцінку можливих ризиків проекту та розраховано економічний ефект.
Здійснено оцінку можливих ризиків проекту та розраховано економічний ефект.
Серед ризиків реалізації запропонованих заходів виділено наступні
- ризик появи нових конкурентів
- ризик зміни законодавства щодо касових апаратів
- ризик зростання цін на сировину та матеріали
- процентний ризик
- несприятливої конюнктури
- ризик упущеної вигоди
- ризик зниження ділової активності в країні
- інфляційний ризик
- податковий ризик
- політичний ризик
Економічний ефект від провадження даних заходів складає 303,62 тис. грн., що вказує на ефективність даного проекту.
   
Список літератури

1. Абрютина М. С. Ценообразование в рыночной экономике : учебник / М. С. Абрютина. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 256 с.
2. Артус М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки : монографія / М. М. Артус. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 354 с.
3. Багиев Г. Л. Маркетинг / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. – М. : Экономика, 2007. – 625 с.
4. Баздникин А. С. Цены и ценообразование : учебн. пособ. для вузов / А. С. Баздникин. – М. : Юрайт, 2014. – 332 с.
5. Балабанова Л. В., Сердак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сердак. – Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2003. - 156 с.
6. Балабанова Л. В., Сердак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сердак. – К.: 2004.
7. Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства: авч. посіб./ Л. В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 180 с.
8. Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 6. – С. 31–34.
9. Безкоровайна С.В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. − 2003. − № 2 (20). − С. 49-52.
10. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В. И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2005. – 672 с.
11. Бланк И. А. Торговый менеджмент / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.] – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
12. Бойчик І. Економіка підприємства : навч. посібник / І. Бойчик, П. Харів. – [2-ге вид., доповн. і переробл.] – К. : Атіка, 2007. – 528 с.
13. Булій М. В. Розробка асортиментної політики торговельного підприємства в умовах трансформаційної економіки / М. В. Булій // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія екононмічна, випуск 19. – Львів: видавництво ЛКА, 2005. – С.460-466.
14. Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін. Фінансово-економічний аналіз: підруч. / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М. Т. Биць та ін.; Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.
15. Верхоглядова Н.І. Основи ціноутворення: Навчальний посібник.-К.: Кондор, 2007. - 315 с.
16. Волков О. И. Экономика предприятия : курс лекций / О. И. Волков, В. К. Скляренко. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 280 с.
17. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2002. – 248 с.
18. Гончаров В.М., Солоха Д.В., Гладка С.Л., Висоцький О.П. Стратегічні засади ціноутворення за умов ризику та невизначеності в системі інноваційного розвитку економічної системи України: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2007. - 208 с.
19. Данченок Л. А. Маркетинговое ценообразование: политика; методы; практика : учебное пособие / Л. А. Данченок, А. Г. Иванова. – М. : ООО "Издательство "Эксмо", 2006. – 464 с.
20. Деева А. И. Цены и ценообразование : учебн. пособ. / А. И. Деева. – М. : Экзамен, 2003. – 286 с.
21. Долан Р. Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование / Р. Дж. Долан, Г. Саймон. – М. : Изд-во "Экзамен", 2005. – 416 с.
22. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С. І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
23. Економіка та організація виробництва : підручник / за ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678 с.
24. Желтякова И. А. Цены и ценообразование. Краткий курс : учебное пособие / И. А. Желтякова, Г. А. Маховикова, Н. Ю. Пузыня. – СПБ. : "Питер", 2001. – 108 с.
25. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособ. / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 496 с.
26. Иваниенко В. В. Ценообразование :учебн. пособ. для вузов / В. В. Иваниенко, М. В. Чечетов. – 3-е изд., доп. – Х. : Изд. дом ИНЖЕК, 2004. – 220 с.
27. Колесников О.В. Ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 144 с.
28. Кисельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища шк.., 1998. – С. 70–81.
29. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. посіб. - Львів: «Новий світ – 2000», 2005. - 388 с.
30. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємств. – К., 2001.
31. Коринев В. А. Цінові аспекти маркетингової діяльності підприємства в умовах переходу вітчизняної економіки до ринку // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2008. – № 6 (13). – С. 68–76.
32. Корнієв В. Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства / В. Л. Корнієв // Актуальні проблеми економіки. - №2(44) 2005. – с. 92-99.
33. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ.- Москва, : Бизнес – книга, 2003.
34. Куденко Н. В. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.06.01 / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 36 с.
35. Ламбен Ж. - Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж. - Ж. Ламбен ; пер. с франц. Б. И. Лифлендчик, В. Л. Дунаевский, С. А. Бурьен. – СПб. : Наука, 1996. – 508 с.
36. Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование / И. В. Липсиц. – М. : БЕК, 2000. – 368 с.
37. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / Я. В. Литвиненко. – 2-ге вид. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
38. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : навчальний посібник / О. Є. Мазур. – К. : "Центр учбової літератури", 2012. – 480 с.
39. Макаренко М. І. Бюджетне регулювання цін у трансформаційній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.01.01 / М. І. Макаренко. – Харків, 2003. – 30 с.
40. Наумов В. В. Ценообразование / В. В. Наумов. – М. : МИ- ЭМП, 2010. – 190 с.
41. Нэгл Т. Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений; приносящих прибыль / Т. Т. Нэгл ; пер. с англ. Г. Маховикова, С. Котляров. – СПб. : Питер, 2004. – 571 с.
42. Парнюк В. Активізація лізингу – запорука структурних зрушень в економіці // Вісник НБУ. – 2003. – № 4. – С. 49–52.
43. Пінішко В. С. Ціно- і тарифотворення: навч. посіб. / В. С. Пінішко. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 303 с.
44. Розенова Л. И. Цена и новая техника. – М.: Экономика, 2009. – 234 с.
45. Саболчик М. Цены в системе планового управлення: пер. с чешск. – М.: Экономика, 2008. – 346 с.
46. Салимжанов И. К. Цена, качество, эффективность. – М.: Финансы, 2007. – № 6. – С. 16–21.
47. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия : учебник / В. М. Тарасевич. – [2-е изд.] – СПб. : Питер, 2003. – 288 с.
48. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2003. – 91 с.
49. Цены и ценообразование : учебник для вузов / под ред. И. К. Салимжанова. – М. : ЗАО "Финстатинформ", 2001. – 304 с.
50. Цены и ценообразование : конспект лекций / О. Г. Абакумова. – М. : Приор-издат, 2007. – 192 с.
51. Цены и ценообразование : учебник / [под ред. В. Е. Есипова]. – [5-е изд.] – СПб. : Питер, 2008. – 480 с.
52. Цены и ценообразование: управленческий аспект / В. В. Головинский, О. В. Панина, И. Ю. Беляе- ва. – M. : КноРус, 2004. – 160 с.
53. Ценообразование и налогообложение: Учебник / Под ред. И. К. Салимжанова. – М.: ТК Веби, 2010. – 424 с.
54. Чечевицына Л. Н. Экономика фирмы : учеб- ное пособие для студентов вузов / Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чуев. – Ростов н/Д : Феникс, 2006 – 400 с.
55. Шаркаді Н. В. Цінова політика як інструмент реалізації ринкової стратегії банку // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2 (62). – С. 112–120.
56. Шемятихина Л. Ю. Маркетинг : учебно-методический комплекс / Л. Ю. Шемятихина. – Екатеринбург : ГОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т", 2006. – 208 с.
57. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 214 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.