09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка кадрової політики організації№ роботи: 2134
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 131
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ
1.1. Поняття та завдання кадрової політики та чинники, що впливають на неї
1.2. Типи кадрової політки та етапи її розробки
1.3. Зарубіжний досвід формування кадрової політики в організації
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КАДРОВОЇ ПОЛІТКИ НА ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз кадрового потенціалу ПрАТ «Райз-Максимко»
2.3. Аналіз ефективності кадрової політики ПрАТ «Райз-Максимко»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
3.1. Впровадження системи розвитку персоналу
3.2. Розробка системи мотивації
3.3. Удосконалення організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві
РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
4.1. Система управління охороною праці в організації
4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПрАТ «Райз-Максимко»
4.3. Управління безпекою в надзвичайних ситуаціях в ПрАТ «Райз-Максимко»
ВИСНОВКИ
СПИ СОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВИСНОВК И

Отже, на основі власних теоретичних та практичних досліджень зробимо наступні висновки.
1. Проаналізувавши відомі визначення термі¬на «кадрова політика», сформовано авторське трактування: кадрова по¬літика підприємства – це генеральний напрям кадрової роботи організації, система принци¬пів, методів, форм і організаційного механіз¬му визначення цілей і завдань для створення, збереження і розвитку кадрового потенціалу; ціннісні орієнтири, процедури, способи оцін¬ки персоналу, необхідні для досягнення довго¬строкових стратегічних цілей розвитку орга¬нізації та реалізації її місії в сучасних умовах розвитку економіки.
2. Встановлено, що обєктом кадрової політики організації є персонал підприємства, субєктом кадрової політики є система управління персоналом організації, яка складається з керівників всіх рівнів і кадрової служби. Метою кадрової політики організації – за¬безпечення балансу між економічною та соці¬альною ефективністю використання ресурсів персоналу, своєчасне забезпечення підрозділів компанії кваліфікованими співробітниками, створення умов для ефективного використан¬ня та розвитку потенціалу персоналу компанії, задоволення соціально-економічних сподівань та інтересів робітників.
3. В ході дослідження ми дійшли висновку, що на формування пріоритетів кадрової полі¬тики впливають внутрішні та зовнішні факто¬ри, характерні для сьогодення та майбутнього. Чинники зовнішнього середовища організація як субєкт господарювання не може змінити, але повинна враховувати, щоб правильно ви¬значити потреби в персоналі та знайти оптимальні джерела задоволення цієї потреби. До зовнішніх чинників, що визначають кадрову політику підприємства, належать: тенденції економічного розвитку (стабільність еконо¬мічних, політичних факторів і законів, поси¬лення позицій конкурентів, зміна попиту на товари та послуги організації); національне трудове законодавство та нормативно-правове середовище (законодавство у сфері охорони праці, зайнятості, соціальні гарантії, програ¬ми соціально-економічного розвитку країни); ситуація на ринку праці та перспективи його розвитку (демографічні чинники, політи¬ка сфери освіти, взаємини із профспілками); особливості сфери бізнесу та науково-техніч¬ний прогрес (інноваційний вплив на потреби в особливих спеціалістах, можливості пере¬кваліфікації та розвитку персоналу, культурні традиції та особливості).
4. Залежно від ступеня впливу та контролю від керівництва організації на кадрову ситуацію, процедур, направлених на прогнозування кількості та якості персо¬налу виділяють такі типи кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна.
Кадрову політику також розділяють на за¬криту та відкриту, це залежить від орієнтації організації на зовнішнє або внутрішнє середовище в процесі формування складу персо¬налу, тобто підприємства залучають персонал або ж принципово розвивають лише власні кадри.
5. Під час дослідження встановлено, що процес розробки кадрової політики на під¬приємстві проходить ряд етапів. Досить часто у наукових публікаціях виокрем¬люють такі етапи розробки кадрової політики: нормування, програмування, моніторинг пер¬сонату.
6. Проаналізовано зарубіжний досвід організації кадрової політики. На підставі наукового аналізу сучасної літератури можна виділити два основних та повністю протилежних стилі розуміння суті й організації управлінської діяльності: японський та західний (американський). Вітчизняні організації можуть багато запозичити з досвіду іноземних компаній. Ідеться насамперед про узагальнення й запозичення керівниками підприємств та організацій зарубіжного прогресивного досвіду стосовно внутрішньофірмової підготовки кадрів, використання сучасних систем оцінювання персоналу, формування й застосування системи матеріального та психологічного заохочення різних категорій працівників до високоефективної трудової діяльності, а також залучення значної частини персоналу до управління виробництвом. Безумовно, просте копіювання зарубіжних методів роботи з персоналом без урахування особливостей українських підприємств може мати значний негативний ефект – як економічний, так і психологічний. Оскільки в роботі з людьми велике значення мають ментальність, традиції, особливості духовного й соціально-економічного середовища, в якому виросли і сформувалися особистості.
7. Обєктом дослідження обрано ПрАТ «Райз-Максимко»..
Предметом діяльності ПрАТ «Райс-Максимко» є:
- оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- оптова, роздрібна торгівля насінням сільськогосподарських культур, діяльність повязана з реалізацією та забезпеченням в будь-яких інших формах, ринкових потреб у сільськогосподарській техніці, запасних частин та комплектуючих до неї; надання послуг по ремонту, сервісному (технічному) обслуговуванню сільськогосподарської техніки, її ремонт та технічне обслуговування;
- купівля, збір, переробка, складання (зберігання) та реалізація сільськогосподарської продукції;
- оренда землі (в тому числі земель сільськогосподарського призначення з метою організації та здійснення сільськогосподарського виробництва, вирощування насіння сільськогосподарських культур;
- виробництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, виробництво мікродобрив.
8. Провівши аналіз організаційної структури слідд зробити висновок, що у наведеній організаційній структурі управління агропромисловим формуванням ПрАТ «Райз-Максимко» спостерігаємо досить громіздку систему департаментів.
9. Дослідивши основні техніко-економічні показники, можна підкреслити позитивні зміни більшості показників у 2014 році, проте уже в 2015 році спостерігається різке погіршення всіх показників.
10. Проаналізувавши кадровий потенціал підприємства виникає наступна характеристика:
- середньооблікова чисельність працівників в з року в рік знижується. Якщо у 2013 році чисельність працівників становила 586 осіб, то в 2014 – 561 особа, а в 2015 році ця величина знизилась до 405 осіб. Найбільшу частку в структурі персоналу займають робітники, які зайняті безпосереднім виробництвом продукції 77,47% у 2013 році, 79,86% у 2014 році, 76,30% у 2015 році. Спостерігається збільшення частки робітників в загальній структурі працюючих у 2014 році;
- загальний фонд оплати праці та фонд заробітної плати робітників протягом 2013-2014 років збільшується, а у 2015 році значно скорочується (на 36,31% та 39,79 % відповідно). При цьому також скорочується фонд оплати праці інших категорій персоналу(на 22,66% у 2014 році та 22,54% у 2015 році). При цьому середньорічна заробітна плата одного працівника і одного робітника збільшились в 2014 році на 18,9% і 38,70%. Збільшення фонду оплати праці персоналу є результатом збільшення мінімальної заробітної плати (на рівні законодавства), збільшення доплат до тарифних ставок та посадових окладів, збільшення матеріальної допомоги та інших факторів. У 2015 році цей показник зменшився на 11,77% для працівників та 13, 71% для робітників, що є негативним моментом в діяльності будь-якого підприємства.
11. Щодо ефективності кадрової поліиткии, то протягом 2013-2015 років підприємство зменшило кількість прийнятих на роботу осіб зі 200 осіб у 2013 році до 25 – у 2015 році. Разом з цим, істотно зростає кількість звільнених з роботи осіб: у 2014 році темп зростання даного показника становить 117,47%, а в 2015 році вона зменшується і дорівнює – 52,31%. Кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни в 2014 році зростає на 16,36%, тобто на 27 осіб.
Це є негативним моментом у роботі даного підприємства, так як конкретними причинами звільнення за власним бажанням можуть бути: незадоволення оплатою праці, тяжкі умови праці, шкідливі умови праці, відсутність перспектив професійного зростання, незадовільний психологічний клімат тощо. У 2015 році кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни зменшується на 127 осіб (66,15%). Внаслідок вищенаведених змін, відбулися зрушення в коефіцієнтах обороту з прийому, вибуття та плинності кадрів.
Так, зменшення прийнятих на роботу осіб у 2014 році зменшило коефіцієнт обороту по прийому з 0,34 у 2013 році до 0,31 у 2014 та 0,07 у 2015 році. Разом з цим у 2014 році зростає коефіцієнт обороту з вибуття на 20,51%, хоча у 2015 році він дещо знизився.
На увагу заслуговує зміна коефіцієнта плинності кадрів. У 2014 році даний показник зростає з 0,28 до 0,33. Це свідчить про збільшення величини звільнень за порушення трудової дисципліни, у разі невідповідності, за власним бажанням, а також звільнень за прогули без поважних причин. У 2015 році цей показник скорочується майже вдвічі і складає 0,17. Слід зазначити, що величина даного коефіцієнта все ще є досить високою.
Також, ефективність кадрової політки на ПрАТ «Райз-Максимко» оцінео на основі бальної оцінки. На підставі чого можна зробити висновок, що рівень кадрової політики достатній для даної організації.
12. До найбільш слабких місць кадрової політики на ПрАТ «Райз-Максимко» відносяться система розвитку персоналу, система мотивації та кваліфікація кадрів.
13. Серед заходів вдосконаленя кадрової політики розроблено ряд заходів, а саме:
- система професійного розвитку персоналу;
- система мотивації;
- система підвищення кваліфікації (навчання) персоналу.
14. Ефективна система професійного розвитку персоналу – це система, яка досягла поставлених цілей та результати якої можна виміряти у відподвідних одиницях. Відповідно професійний розвиток – це засвоєння працівником нових знань, умінь та навичок, які вони використовуватимуть у своїй професійній діяльності.
15. Для ефективного управління мотивацією необхідно:
- чітко усвідомити модель основного процесу мотивації: потреба - мета - дія - досвід - очікування;
- знати фактори, які впливають на мотивацію;
- набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені;
- знати, що мотивація - не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та інерції.
16. Організація навчання кадрів на договірних умовах за межами підприємства включає такі етапи:
– узгодження навчально-програмної документації;
– узгодження кошторису витрат на професійне навчання працівників підприємства;
– укладення договору на професійне навчання персоналу підприємства;
– забезпечення направлення працівників на навчання у визначені терміни;
– контроль за дотриманням термінів навчання, виконанням навчальних планів і програм;
– участь у роботі кваліфікаційної комісії.
17. Проаналізовано систему управління охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях. На підставі чого можна стверджувати, що дане підприємство достатньо приділяє уваги питанням охорони праці.
   
Список літератури

1. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 212 с.
2. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
3. Базаров Т.Ю. Типи кадрової політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://homework.net.ua/tipi-ka drovoji-politiki/.
4. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Современный менеджмент: теория и практика: Обзорная информация / сост. В.И. Яровой; под ред. Г.В. Щекина. – К.: МЗУУП, 2014. – 144 с.
5. Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководите- лей / Е.А. Борисова. — СПб.: Питер, 2013. — 445 с.
6. Варнавська Д. С. Кадрова політика як основний інструмент формування мотивації на підприємстві / Д. С. Варнавська // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові аспекти наукової діяльності – 2013». – Том III. Дніпропетровськ, 2013. – 296 с.
7. Виноградський М. Д. Управління персоналом. 2-ге видання: навч. посіб / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.
8. Види кадрової політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/26179/mened zhment/vidi_kadrovoyi_politiki .
9. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. К. Видавництво УАДУ 2010. – 156 с.
10. Воронкова В. Г. Управління людськими ре¬сурсами: філософські засади : навч. посіб. / Воронкова В. Г. – К. : Професіонал, 2006. – 576 с.
11. Гаврилюк Т. І. Шляхи удосконалення кадрової політики підприємства // Економічні науки / Управління трудовими ресурсами. – 2010 - №5. – С. 43-51.
12. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу : навч. посібн. / Н. Л. Гавкалова. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 276 с.
13. Галкіна В.В. Кадрове діловодство // Кадровик України. – 2014. - №12. с. 70-72.
14. Гордиенко Л.Ю., Зима А.Г. Основы кадрового менеджмента: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2014. – 376 с.
15. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Нормування праці: Навчальний посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго – Восток, ЛТД», 2014. – 133 с.
16. Ділові ігри, виробничі ситуації та практичні завдання з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» усіх форм навчання / Укл. С.К. Потьомкін, Т.С. Шапошнікова, І.М. Козлова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 108 с.
17. Друкер П., Макьярело Дж. А. Менеджмент Издательство: М.: ООО «И.Д. Вильямс» Перевод Анна Свирид 2010 (417) 710 с.
18. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. – Львів, 2011. – 220 с.
19. Іванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурси управлення / Дж. М. Іванцевич, А.А. Лобанов. - М.: Дело, 2013. – 288 с.
20. Економика труда: (социально-трудовые отношения) / под ред. Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. – М. : Издательство "ЭКЗАМЕН", 2003. – 736 с.
21. Єкімова О. О. Типи кадрової політики та необхідність оцінки обраного типу управління людськими ресурсами / О.О.Єкімова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - № 1 (Том 3). – 2012. – С. 260-264.
22. Жуковський М. О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007 – №2. – С.54 – 58.
23. Закон України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403
24. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668
25. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 5, ст. 21
26. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоровя» від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19;
27. Конституція України прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
28. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375
29. Знаменский Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учебник для магистров / Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 365 с.
30. Кадрова політика: суть і завдання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/m anagement/13947/.
31. Кадрова політика підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/33464/ .
32. Кадрова політика організації: визначення, цілі та засоби. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elkniga.info/book_203_ glava_17_3.3_Kadrova_pol%D1%96 tika_organ%D1%96z.html.
33. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - К.: «Кондор», 2005. – 308 с.
34. Кадровая политика ОАО «ФСК ЕЭС» [Елек¬тронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.fsk-ees.ru/staff/pe rsonnel_policy/. – Назва з екрана.
35. Комаров И. Гарантии занятости и мотивация персонала / А. Комаров // Персонал. – 2001. – № 4. – С. 40–46.
36. Клименко В.І. Особливості інноваційної активності персоналу під час зростання конкурентних переваг підприємств / В.І. Клименко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1 (8). – С. 57–62.
37. Кузнєцова Т. В. Методичні підходи до формування кадрової політики експортоорієнтованих підприємств з урахуванням міжнародного досвіду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-b in/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P 21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWN LOAD=1&Image_file_name=PDF /econpr_2012_1-2_48.pdf.
38. Лисак У. А як у них? Особливості кадрової політики Японії / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2014. – № 08 (98). – С. 71–73.
39. Лисак У. Управління персоналом у Сполучених Штатах Америки / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2014. – № 09 (99). – С. 78 – 80.
40. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия [Электронный ресурс] / Е. В. Маслов. – Режим доступа : www.polbu.ru.
41. Менеджмент організацій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шморгун Л.Г. — К., 2010. — 452 с.
42. Менеджмент організації : підручник / за заг. ред. Федулової Л. І. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.
43. Миша В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки. – 2008 – №6. – С.165 – 168.
44. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
45. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
46. Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие. - 2-е изд., - М.: ИНФРА - М,2007. - 272 с.
47. Палеха І.Ю. Кадрове діловодство: Навчальний посібник – К.: Ліра-К, 2011. – 472 с.
48. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – К.: Ліра - К, 2010. – 338 с.
49. Пархимчик Е. П. Кадровая политика органи¬зации : учеб. пособие / Е. П. Пархимчик. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – 128 с.
50. Петрова І.Л. Формування оцінки праці в умовах переходу до ринкової економіки // Зайнятість та ринок праці: вип. 2. - 2006. - С. 62-69.
51. Пономаренко Л.Е., Стельмах О.О. Удосконалення кадрової політики підприємства // Економічні науки / « Інноваційні методи кадрової політики українських підприємств. Ефективні методи та стилі управління персоналом.» - 2012 – с. 131 – 134.
52. Побережна Н.М. Кадрова політика як основа розроблення стратегії управління персоналом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kpi.kharkov.ua/archive/Нау кова_періодика/vestnik/.../7_1 5.pdf.
53. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
54. Пучкова С.І. Проблеми кадрової політики підприємств в умовах ринкової трансформації економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspu i/bitstream.pdf.
55. Ремизов К.С. Управление кадрами предприятий в условиях рынка // Весник МТУ. Серия 6 «Экономика» - 2007. - №4 - С. 74-79.
56. Рофе А.И. Экономика труда : учебник / А.И. Рофе. - М.: КНОРУС, 2010.
57. Саакян А. К. Экономика и социология труда / А. К. Саакян. – СПб. : Питер-Юг, 2004. – 128 с.
58. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посібн. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2012. – 352 с.
59. Севастьянов Р.В. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/e vzdia_5_177.pdf.
60. Співак В. А. Ідеальний керівник, ідеальний підприємець. - СПб.: Видавницький дім “Нева”, 2006. - 320 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.