20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА№ роботи: 2133
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Конкурентоспроможність підприємства, зміст та основи управління
1.2 Фактори, що впливають конкурентоспроможність підприємства
1.3 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
2 АНАЛІЗ КОНКРУЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПАТ «ОБОЛОНЬ»
2.1 Організаційно-економічна та фінансово-господарча характеристика підприємства
2.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства
2.3 Аналіз конкурентоспроможності підприємства
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.2 Розробка алгоритму підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ


Отже, узагальнючи власні теоретичні та практичні дослідженя зробимо наступні висновки.
1. Проведений аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що загальноприйнятого визначення конкурентоспроможності підприємств, що задовольняє всіх учасників ринкових відносин і сприяє розробці методів вирішення поставлених перед ними управлінських завдань, досі не існує. Так, постає необхідність у формуванні такого підходу до розуміння терміну "конкурентоспроможність підприємства", який мав би управлінську спрямованість; встановлював взаємозвязок цього поняття і його змістовних елементів з іншими категоріями наочної області; вказував би напрям до методу оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства; доз-воляв би вести оцінку незалежно від часових меж; уможливлював проведення подальших досліджень у даному напрямі.
2. В роботі запропоновано наступне визначення поняття, а саме: конкурентоспроможність підприємства – це оцінена субєктами зовнішнього середовища його перевага на вибраних сегментах ринку над конкурентами у даний момент часу, визначувана конкурентоспроможністю його конкретних товарів і рівнем конкурентного потенціалу, що характеризує здатність в даний момент часу і у майбутньому розробляти, виготовляти, збувати і обслуговувати товари (послуги), що перевершують відповідні аналоги за ціною та якістю відповідні аналоги.
3. Проведений аналіз економічної літератури з проблеми визначення факторів, що впливають на забезпечення конкурентоспроможності підприємств показав, що фактори конкурентоспроможності підприємства розглядають за наступними ознаками: обєктом дослідження, природою виникнення, сферою дії, керованістю, рівнем спеціалізації та конкуренції.
4. Встановлено, що нині у вітчизняній практиці відсутня загальноприйнята методика визначення та оцінки конкурентоспроможності підприємства. Усі існуючі методи оцінки можна класифікувати за такими ознаками:
1) за ступенем охоплення аспектів функціонування підприємства;
2) за формою вираження результату оцінки.
Залежно від ступеня охоплення аспектів функціонування підприємства методи оцінки поділяються на спеціальні і комплексні. Спеціальні методи – методи, що дозволяють оцінити конкурентоспроможність підприємства по окремих аспектах його діяльності – виробничому, інноваційному, маркетинговому, фінансовому тощо. Комплексні методи базуються на комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності підприємства.
5. Дослідженя проводяться на прикладі ПАТ «Оболонь». «Оболо́нь» — корпорація з виробництва пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.
Структура ПАТ «Оболонь» наділена значною гнучкістю, враховуючи вимоги ринку та сучасного менеджменту. Дана структура є структурою лінійно-функціонального типу.
6. Здійснен аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2015 році склав 3 577 451,0 тис. грн. в 2014 році він дорівнював 3 352 095,0 тис. грн. У 2015 році у порівняні з минулим 2014 роком доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 225356,0 тис. грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток збільшився на 15875,0 тис. грн. Середньорічна вартість основних засобів ПАТ «Оболонь» збільшилась у 2015 році на 255404,5 тис. грн. або 15,7 %, вартість основних засобів у 2015 році склала 1880883 тис. грн. Середньорічна вартість оборотних коштів збільшилась у 2015 році лише на 146306,5 тис. грн., або 14,3 %, вартість їх у 2015 році дорівнює 1166553,0 тис. грн.
7. Використовуючи сильні ринкові позиції, аналіз ринкової ситуації, конкурентні переваги ПАТ «Оболонь» може ввійти в нові сегменти ринку, обслуговувати додаткові групи споживачів; також маючи значні виробничі потужності ПАТ «Оболонь» може розширити виробництво. Найбільшу увагу необхідно приділити слабкостям і загрозам компанії, щоб вплив цих факторів не призвів до погіршення стану заводу.
7. Для оцінки конкурентоспроможності ПАТ «Оболонь» застосуємо наступні методи: матриця BCG, матриця GE/McKinsey та матриця ADL/LC.
Сегмент пиво можна віднести до «зірок», що переходять у «дійні корови», адже пиво займає лідируюче положення у галузі, що поступово переходить до зрілої. Частка ринку пива ПАТ "Оболонь" може підтримуватись або збільшуватись за рахунок зниження ціни, але в той самий час витрати на маркетинг та розробки майже стабільні оскільки споживачі достатньо обізнані про товар та прихильні до нього, доцільно впроваджувати стратегію підтримки конкурентних переваг з метою збереження ринково частки.
Продукція – мінеральна вода, відноситься до «собак», що знаходяться на межі з «важкими дітьми». Це означає, що продукція збувається обмеженим обємом, хоча і галузь відносно нарощує темпи зростання. ПАТ "Оболонь" має достатньо серйозно підійти до оцінки цього сегменту та вирішити питання про доцільність або його виходу з ринку або вкладення значних коштів або зайняття певної ніші на ринку та втримання цієї позиції. Для цього сегменту доцільним буде впроваджувати стратегію або "зняття вершків" або елімінації в залежності від того на скільки сильно оцінює цей сегмент підприємство і наскільки воно буде спроможним надалі бути присутнім на ринку.
За матрицею "Мак Кінсі - Дженерал-Електрик" можна зробити такі висновки та пропозиції для кожного із видів продукції ПАТ "Оболонь":
- пиво та слабоалкогольні напої мають високі позиції та відносяться до переможців №1, характеризуються високою привабливістю ринку і сильним конкурентним статусом, тобто мають лідерські позиції, доцільно буде впроваджувати щодо цих сегментів стратегії розвитку та підтримки конкурентних позицій за рахунок пріоритетного інвестування;
- безалкогольні напої мають високу привабливість ринку та середній конкурентний статус, тобто не є лідируючими, але і не відстають (переможець №2), стратегічними завданнями при цьому мають бути чітке розмежування сильних та слабких сторін продукції, здійснення цільового інвестування для одержання максимального прибутку, впровадження стратегій інтенсифікації зусиль та розвитку;
- мінеральна вода відноситься до категорії Переможений №1, тобто має середню привабливість ринків та низьку конкурентоспроможність, для цього сегменту доцільно буде впроваджувати стратегію зняття вершків та отримання прибутку хоч і мінімального, якщо ж ці стратегії не нададуть вдалого результату, то потрібно впроваджувати стратегію відходу з позиції аж до елімінації.
8. Для розробки напрямів підвищення конкурентоспроможності визначено можливі резерви. З метою цілеспрямованого використання резервів для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Оболонь» виділено наступні групи: резерви використання виробничо-технологічного потенціалу, резерви кадрового потенціалу, резерви маркетингового потенціалу та фінансово-економічного потенціалу
9. На підставі резервів для підвищення конкурентоспроможності на ПАТ «Оболонь», запропоновано систему заходів, а саме: підвищення якості продукції, вдосконалення системи мотивації для працівників відділу маркетингу та розробка фінансової стратегії.
Отже, для даного підприємства необхідно застосувати нову систему управління якістю, більш вдосконалену, ситуація вимагає нової версії стандартів ISO-9001 на базі системи тотального управління якістю (TQM). Це дасть змогу удосконалити діяльність кожного підрозділу і ПАТ «Оболонь» в цілому.
З метою підвищення мотивації персоналу відділу маркетингу і залучення їх до досягнення фінансових результатів пропонується дещо модифікувати діючу форму оплати праці, а саме: додати до заробітної плати працівників відділу маркетингу відсоток від суми кожного укладеного ним договору.
В межах фінансової стратегії пропонується розробити конкретні заходи (інструменти ) фінансової стратегії, а саме: оптимізація витрат.
10. Розроблено алгоритмом підвищення конкурентоспроможності, а саме комплекс робіт, спрямований на вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності підприємства, виконання якого обмежено в часі, а також повязано зі споживанням конкретних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
11. По всім заходам розраховано економічний ефект, що вказує на економічну ефективність пропонованих заходів.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
2. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоївта тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 15 липня 2005р. № 587. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/587-2005-%D0%BF
4. Алексеев С.Б. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий // Економіка: проблеми теорії та прак¬тики. Збірник наукових праць. Випуск 191: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 614–619.
5. Бекетов Н. В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция / Бекетов Н. В. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 6. – С. 83–86.
6. Быков В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность / В. А. Быков, Т. Г. Философова. – М. : Изд. "ЭКСМО№, 2008. – 296 с.
7. Бобоєв О. М. Імідж підприємства як елемент конкурентоспроможності [Текст] / О. М. Бобоєв // Фінансові механізми та організаційн-управлінські засади сталого розвитку субєктів економічної діяльності. — 2007. — С. 145.
8. Бондаренко С. Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства / С. Бондаренко, В. Бокій // Економіка підприємств. – 2001 – № 9 – С. 58–59.
9. Воронин Г.О. Конкурентоспособность промышленных предприятий // Экономист. – М, 2004. – № 6. – С. 18.
10. Воронкова А.Е. Управління конкурентоспроможним потенціалом промислового підприємства: організаційний аспект / А.Е. Воронкова // Економіка. Менеджмент. Підприємство: зб. наукових праць Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 22-29.
11. П. Друкер. Энциклопедия менеджмента. М. 2004 - 423 с.
12. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
13. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.
14. Иванова Е. А. Оценка конкурентоспособности предприятия : учеб. пособ. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 184 с.
15. Енциклопедія бізнесмена, менеджера, економіста/ Під ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 706 с.
16. Ермолов М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара [Текст] / М. О. Ермолов // Как продать ваш товар на рынке : Справочник. — М. : Мысль, 1990. — С. 228—241.
17. Жовновач Р. І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural /npkntu_e/2010_18_1/stat.../50 .pdf.
18. Зайцев Н. Л. Экономика организации : учебник для вузов / Зайцев Н. Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2004. – 624 с.
19. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
20. Карпенко Е.М. и др. Методологические подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятий // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2–3. – С. 256–259.
21. Кирчата І.М. Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.М. Кирчата // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Х., 2006. – № 7. – С. 19-21.
22. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник [Текст] / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко., А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
23. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 302 с.
24. Кривовязюк І.В. Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія / Кривовязюк І.В., Божидарнік Т.В. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.
25. Круг Э. А. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий: позиции разных авторов [Электронный ресурс] / Э.А. Круг // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2008. – №10 (48). – С. 96–99.— Режим доступа:http://www1.asau.ru/do c/nauka/vestnik/2008/10/Ekonom ika%20APK_Krug.pdf
26. Кузьминич Г. Г. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предпринимательских структур [Электронный ресурс] / Г.Г. Кузьминич // Материалы Международной научно-практической конференции / Байкальский государственный университет экономики и права, – Иркутск, 2010.— Режим доступа: http://com-nauka.isea.ru/files /s1/37%20%20Кузьминич.pdf
27. Кураков Л. П. Экономика : учебник / Л. П. Кураков, Г. Е. Яковлев. – 2011. 540 с.
28. Кураков, Л. П. Большой толковый словарь экономических и юридических терминов / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков. – М. : Вуз и школа, 2001. – 720 с.
29. Кухарук А. Д. Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс]/ А. Д. Кухарук // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejourna ls/ PSPE/2011_1/Kuharuk_111.htm
3 0. Лозовський О. М. Основні детермінанти конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський, К. С. Рибачок — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_ 2011/Economics/6_80087.doc.htm
31. Марцин В. Умови виникнення та показники оцінки факторів, що формують конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] / В. Марцинttp://www.anvou.org.ua/a cademy/herald_info/visnyk_61_5 _08/visnyk_61_5_08_98-113.pdf
32. Миронов М. Г. Ваша конкурентоспособность / М. Г. Миронов. – М. : Альфа-Пресс, 2004. – 160 с.
33. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: ТОВ»УВПК»ЕксОб», 2004. – 559 с.
34. Панасенко Д. А. Системний підхід до показників конкурентоспроможності / Д. А. Панасенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008 – № 3(82) – С. 19–24.
35. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / С. Ф. Покропивний – [2-ге вид. перероб та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 352 c.
36. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер, [Пер. с англ. ]. – М.: Издательский Вильямс, 2002. – 496 с.
37. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер [Пер. с англ.].— М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.
38. Россіхіна О. Є. Основні фактори конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс]/ О. Є. Россіхіна — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Dtr_ep/2010_2/files/EC 210_39.pdf
39. Рубанова М. В. Показники та критерії підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства [Текст] / М. В. Рубанов // Труды Одесского политехнического университета. — 2014. — № 1(31). — С. 221—224.
40. Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва // Економіст. – М., 2001. – № 12. – С. 58–61.
41. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: „Економічна думка”. – 2006. – 390 с.
42. Смольянова Е. Л. К вопросу о классификации факторов и резервов обеспечения конкурентоспособности предприятия / Е. Л. Смольянова, В. Б. Малицкая // Вестник ТГУ. – 2009. – Вып. 2 (70). – С. 336–344.
43. Стельмах М., Крисько Ж. Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства [Текст] / М. Стельмах, Ж. Крисько // „Економічний аналіз”. – 2007. – Вип. 1(17) – С. 287-292.
44. Сумець О М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навчал.-практич. посібн. / О М. Сумець, Є. Ф. Пєліхов. – Вид. : "ПРОФЕСІОНАЛ", 2009. – 462 с.
45. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. —М., 1998. —576 с.
46. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2008. — 520 с.
47. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А Фатхутдинов – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.
48. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации / Фатхутдинов Р. А. – М. : Высшая школа, 2007. – 624 с.
49. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М: ИНФРА-М, 2000. – 311 с.
50. Филатов О. К. Проблема повышения уровня конкурентоспособности продукции предприятий / О. К. Филатов // Пищевая промышленность. — 1999. -№ 3. — С. 30.
51. Царенко О. В. Класифікація факторів конкурентних переваг галузі регіонів / О. В. Царенко // Економічний простір. – 2009. – № 2. – С. 13-25.
52. Чепурна О. П. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності субєктів господарювання [Текст] / О. П. Чепурна // Вісн. СевНТУ. Економіка і фінанси. – 2009. – Вип. 98 – С. 180-185.
53. Шеховцева Л. С. Конкурентоспособность предприятия: факторы и метод создания / Л. С. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 4. – С. 18–24.
54. Ярошенко С.П. Резерви підвищення конкурентоспроможності мясного підкомплексу України. – Суми: Козацький вал, 1998. – 249 с.
55. Офіційний сайт Корпорації Оболонь. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://obolon.ua/.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.