20 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління вартістю підприємства



№ роботи: 2132
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 120
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Характеристика сутності та класифікація видів вартості підприємства
1.2 Поняття та методологічні засади управління вартістю підприємства
1.3 Систематизація та характеристика методів оцінки вартості підприємства
РОЗДІЛ ІІ ОЦІНКА ВАРТОСТІ ФГ «ШМАГАЙЛО» З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДОХОДНОГО ПІДХОДУ
2.1 Аналіз фінансових результатів діяльності ФГ «Шмагайло» з позицій впливу на формування його вартості
2.2 Аналіз активів та капіталу ФГ «Шмагайло» з позицій впливу на формування його вартості
2.3 Аналіз зовнішнього середовища діяльності ФГ «Шмагайло» з позицій впливу на формування його вартості
2.4 Оцінка вартості ФГ «Шмагайло» методом дисконтування грошових потоків
РОЗДІЛ ІІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ФГ «ШМАГАЙЛО» В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ
3.1 Формування системи управління вартістю ФГ «Шмагайло»
3.2 Обґрунтування напрямів зростання вартості ФГ "Шмагайло" в прогнозному періоді
3.3 Удосконалення інформаційного забезпечення управління вартістю ФГ «Шмагайло»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах стабілізації економіки країни нарощування потенціалу вітчизняного бізнесу - обєктивний економічний процес слідством якого, як правило, є управління вартістю підприємства. Підвищення вартості підприємства впливає на зростання показників конкурентоспроможності, фінансової стійкості та інвестиційної привабливості підприємств.
Управління вартістю підприємства належить до найскладніших питань фінансової діяльності.
Окрім того, актуальність управління вартістю підприємства зростає через посилення конкурентної боротьби організацій за капітал інвесторів та акціонерів.
Необхідність подальшого дослідження та поглиблення теоретичних, методичних і прикладних аспектів організаційно-методичного забезпечення управління вартістю підприємства визначає актуальність дослідження.
На сучасному етапі наукових досліджень проблематика управління вартістю підприємства знаходиться в центрі уваги багатьох науковців та практиків. Теоретичні та практичні аспекти управління вартістю підприємства висвітлюється в наукових публікаціях багатьох сучасних дослідників, зокрема Валдайцева С.В., Григорєва В.В., Ковальова В.В., Міллера М., Модільяні Ф., Ордуей Н., Савицької Г.В., Федотової М.О., Фрідмана Дж., Шеремета А.Д., Дж. К. Ван Хорна, Френка Ч. Еванса, Девіза М. Бішопа, Роберта Дж. Екклза, Грязнової А. Г., Коупленда Т., Уолша К., Дамодарана А., Івашковської І. В., Костирко Р. О., Мендрула О. Г. та багатьох інших.
Не дивлячись на значні результати досліджень в сфері управління вартістю підприємства, динамічність розвитку умов функціонування підприємств та економічної науки потребує постійної адаптації методології управління ними. Особливо актуальним це є для вартісно-орієтованого управління як невідємної складованої фінансового менеджменту.
Метою роботи є обгрунтування пропозиції щодо зростання вартості досліджуваного підприємства за результатми дослідження теоретичних основ та практичних аспектів її формування.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання:
- охарактеризовано сутність вартості підприємства та класифікацію її видів;
- визначено поняття та методологічні засади управління вартістю підприємства;
- систематизовано та охарактеризовано методи оцінки вартості підприємства;
- проаналізовано фінансові результати діяльності досліджуваного підприємства з позицій впливу на його вартість;
- проаналізовано активи та капітал даного підприємства з позиції впливу на його вартість;
- проведено аналіз зовнішнього середовища та виявлено його вплив на формування вартості майні підприємства;
- проведено оцінку вартості майна досліджуваного підприємства з використанням методу дисконтування чистих грошових потоків;
- сформовано систему управління вартістю підприємства;
- обґрунтовано напрями зростання вартості майна досліджуваного підприємства у прогнозному періоді;
- розроблено пропозиції з удосконалення інформаційного забезпечення управління вартістю досліджуваного підприємства.
Обєктом дослідження є процес формування вартості підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні основи та практичний інструментарій управління вартістю підприємства.
Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми, що розглядається, законодавчі та нормативні акти України, що регулюють господарсько-фінансову діяльність підприємств. У процесі дослідження застосовувались загальноприйняті методи вивчення економічних процесів: абстракції, аналізу та синтезу, порівняння, метод групувань, економіко-статистичні методи, метод техніко-економічних розрахунків методи тощо. Обробка даних здійснювалася за допомогою персонального компютера з використанням програми MS Excel з пакету MS Office 2007 для MS Windows ХР.
Практичну частину роботи виконано на матеріалах ФГ «Шмагайло». Юридична адреса – Кіровоградська область, Долинський район, смт. Долинське, вул. Нова, буд. 86, кв. 103.
Головною метою діяльності господарства є виробництво продукції рослинництва, рибництва, тваринництва, птахівництва, лісівництва, а також її переробка та реалізація, та інші види господарської діяльності, зокрема, надання сервісу, здійснення маркетингу, збільшення кількості робочих місць у сфері зайнятості населення та з метою отримання прибутку.
За 2015 рік значення основних економічних показників досліджуваного підприємства: чистий дохід - 9544,9 тис. грн., чистий прибуток 1130,84 тис., загальний обсяг активів 11964,3 тис. грн, обсяг власного капіталу 16276,50 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників - 15 осіб.
Практична значущість роботи полягає у формуванні пропозиції щодо впровадження системи управління вартістю підприємства та вдосконалення інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства.
Структура й обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел 60 найменувань та 9 додатків. Основна частина роботи - 120 сторінок, в т.ч. 35 таблиць, 21 рисунок.
   
Список літератури

1. Акулич М. В. Оценка стоимости бизнеса.– СПб.:Питер, 2009.– 272 с.
2. Астраханцева І.А. Фінансове моделювання вартості підприємства в невизначених економічних умовах / І.А. Астраханцева // Фундаментальні дослідження. – 2011. – № 4. – С. 154 – 160.
3. Божко В. П., Синько Г. С. Использование методики планирования эксперементов для оценки рыночной стоимости пред- приятия как бизнеса // Економіка та управління підприємства машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики.– 2008.– № 1(1).– С. 5 – 25
4. Бойко М. Методологічні основи формування ціннісно-орієнтованого управ- ління підприємствами / М. Бойко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – С. 74-84. Boiko, M. (2009), «Methodological Foundations of value-oriented business management», Visnyk KNTEU, no. 5, p. 74-84.
5. Брезіцька О. Управління вартістю: фактори формування вартості підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . Brezitska, A. «Cost Management: factors of enterprise value», available at: http://vlp.com.ua/node/726.
6 . Брюховецька Н. Ю. Підходи до визначення капіталізації підприємств // Наукові праці ДонНТУ. Серія:економічна, 2007.– № 31-1.– С. 224 – 229.
7. Булыга Р.П. Стоимость бизнеса как интегральный финансовый показатель / Р.П. Булыга // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – № 1(16). – С. 138–146.
8. Вишневський В. Теорія вартості в економічній науці / В. Вишневський // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 35 – 46.
9. Волков Д.Л. Управление ценностью: показатели и модели оценки // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3, № 4.
10. Гаджибутаева С. Р. Методология и методы управления эффективностью инновационной деятельности промышленных предприятий : монография / С. Р. Гаджибутаева. – Череповец : [б. и.], 2010. – 126 с.
11. Гринкевич С. Управління ринковою вартістю підприємства / С. Гринкевич, І. Ониськів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 187-190.
12. Грязнова А.Г., Федотова М.А.. Учебник. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) М.: 2003. — 544 с.
13. Даль В.Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. – М.: Рус.яз., 2000. – Т.4: Р-у. – 2000. – 688 с.
14. Ивашковская И. В. Управление стоимостью компании как инновация / И. В. Ивашковская // Российский журнал менеджмента. – 2006. – № 4. – С. 6–20.
15. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 3 / Під ред. С.В. Мочерного та ін. – К.: Академія, 2002. – 952 с. Mochernyi, S.V. (2002), Ekonomichna entsiklopediia [Economic Encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine, 952 р.
16. Есипов В. Е., Маховникова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса.– 2-е изд.– СПб.: Питер, 2006.– 464 с.
17. Єрофєєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання / Т.А. Єрофєєва // Наукові записки НАУКМА. – 2007. – Том 68: Економічні науки. – С. 25–30.
18. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономика / В 4-х томах. – Т. 1. Гл. ред. А. М. Румянцев. – М.: Советская Энциклопедия, 1972. – 560 с.
19. Эдванс Френк Ч., Бишоп Дэвид М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2004. – 332 с.
20. Закон України № 2658-ІІІ від 12 липня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // http: // www.zakon.rada.gov.ua
21. Захарченко В.И., Меркулов М.М., Халікян Н.В. Экономическая безопасность бизнеса: уч.пособие.-Одесса:Наука и техника, 2009-176с.
22. Капранова Л.Д. К вопросу об оценке стоимости компании / Л.Д. Капранова // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 131–137.
23. Козаченко Г. В. Особливості ціннісної орієнтації в управлінні малими підприємствами / Г. В. Козаченко, Г. І. Янчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”. – К.: КНТЕУ, 2006. – С. 126-128.
24. Корягін М.В. Методика визначення неадекватності бухгалтерської оцінки вартості підприємства / М.В. Корягін // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (3). – С. 356 – 363.
25. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин.; пер. с англ. – [2-е изд., стер.]. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – 576 с
26. Костирко Р. О., Тертична Н. В., Шевчук В. О. Комплексна оцінка вартості підприємства: Монографія / За заг. ред. д. е. н., акаде- міка НАН України М. Г. Чумаченка.– 2-ге вид., перероб.і доп.– Х.: Фактор, 2008.– 278 с.
27. Круш П.В. Оцінка бізнесу: навч. посібн. / П.В. Круш, С.В. Поліщук. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 264 с.
28. Кулієва Е.Т. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: Монография. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
29. Левчак І.Я. Вартість підприємства як критерій ефективності управління / І.Я. Левчак // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Економіка. – 2014. – Випуск 1 (42). – С. 104 – 108.
30. Маренков В. Концепция управления стоимостью [Электронный ресурс] / В. Маренков, В. Демшин // Управление компанией. – 2001. – № 4. – Режим доступа: . Marenkov, B. and Demshin, V. (2001), «The concept of value management», available at: http:// www.cfin.ru.
31. Международные стандарты оценки / Г. И. Микерин, М. И. Недужий, Н. В. Павлов и др. – Кн. 2. – М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”, 2000. – 360 с.
32. Мендрул О. Управління вартістю підприємств: монографія / О. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с. Mendrul, A. (2002), Upravlinnia vartistiu pidpryemstv [Cost Management companies], KNEU, Kyiv, Ukraine, 272 р.
33. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні спекти / Автореф. ... докт. екон. наук. – Спеціальність 08.06.01 економіка, організація та управління підприємствами. – К, 2003. – 34 с.
34. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. Под ред. Я.В.Соколова, И.А.Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
35. Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” / Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1440.
36. Островська Г. Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості / Г. Островська, І. Серединська // Галицький еконо- мічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 10-18. Ostrovska, G. and Seredinskа, I. (2009), «Review of theoretical concepts of strategic management based on the increase in the cost», Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 1, р. 10-18.
37. Оценка бизнеса / Под ред. Грязновой А. Г., Федотовой М. А..– М.: Финансы и статистика, 2004.– 625 с.
38. Панков В. В. Анализ и оценка состояния бизнеса: Методология и практика.– М.: Финансы и статистика, 2003.– 206 с.
39. Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.03 р. №1440 «Про затвердження національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» // http: // www.zakon. rada.gov.ua
40. Птіцин А.В. Фінансовий контроль в системі управління фінансами підприємств / Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. – С. 116–120.
41. Румянцева Е. Е. Оценка рыночной стоимости машин и обору- дования.– М.: Дело, 1998.– 238 с.
42. Сарапіна О.А. Визначення та управління вартістю харчових підприємств як основа здійснення їх реструктуризації / О.А. Сарапіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2. – Том 2. – С. 239–245.
43. Смірнова Н.М. Концепція ЕVA і оцінка ефективності менеджменту компанії /Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів. Тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2005. – с.86-89.
44. Стандарты по оценке бизеса АSA: Терминология // http://www.cfin.ru/finanalysis /value.
45. Стандарты по оценке бизеса АSA: Терминология // http://www.cfin.ru/finanalysis /value.
46. Сухоребська О. Особливості впровадження венчурного контролінгу та вартісно-орієнтованого управління для підвищення ефективності оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій
47. Тарасенко С. Формування системи факторів вартості підприємства [Електронний ресурс] / С. Тарасенко // Проблемы материальной культуры. – Эко номические науки. – Режим доступу: . Tarasenko, S. «Formation of factors of value», available at: http://archive.nbuv. gov.ua/.../knp80_149-153.pdf.
48. Терещенко О. О. Фінансова діяльність субєктів господарювання: Навчальний посібник.. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
49. Тополя І.В. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології. – Х.: Фактор, 2007. – 224 с.
50. Турило А.М. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку / А.М. Турило // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 95 – 100.
51. Хаустова В. Е., Курочкіна І. Г. Оцінка вартості бізнеса субєктів господарювання (на прикладі металургійної галузі України): Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.– 268 с.
52. Феррис К., Пешеро Б. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении / Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 256 с.
53. Фридман Дж., Ордуэй П. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Пер. с англ. – М.: Дело, 1995. – 480 c.
54. Шипов В. Деякі особливості оцінки вартості вітчизняних підприємств в умовах перехідної економіки / / Ринок цінних паперів 2000, № 18 С. 91-99
55. Шипов В. Н. Стоимость предприятия: политэкономический анализ и методика оценки : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 "Экономическая теория и история экономической мысли)" / В. Н. Шипов. – Москва, 2003. – 23 с.
56. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия. Практическое руководство. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Омега-Л, 2012. - 315 с. (Серия: Организация и планирование бизнеса).
57. Янчук Г. І. Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с. — укp.
58. Яремко І.Й. Оцінка ринкової вартості підприємств: порівняльний підхід / І.Й. Яремко // Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2005. – С. 311–315.
59. Penman H. Accounting for Value / Stephen H. Penman. – Columbia University Press, 2011 – 244 р.
60. Rappaport A. Creating shareholder value: The New Standard for Business Performance / A. Rappaport. – New York, USA: The FreePress, 1998. Rappaport, A. (1998), Creating shareholder value: The New Standard for Business Performance, The FreePress, New York, USA.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.