23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ№ роботи: 2131
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 101
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та зміст конкурентоспроможності продукції підприємства
1.2. Основні методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства
1.3. Конкурентні стратегії підприємства
2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ЕВРІКА»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз конкурентних переваг підприємства
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ЕВРІКА»
3.1. Розробка концепції підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства
3.2. Розрахунок економічного ефекту запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВИСНОВК И

Отже, відповідно до теми роботи та поставлених завдань в роботі було зроблено наступні висновки.
Провівши огляд літературних джерел, можна зробити наступні висновки: конкурентоспроможність багаторівнева економічна категорія; це поняття має властивість універсальності і поширюється як на обєкти ринкових відносин (товар, послуга), так і на субєкт (організація, галузь, країна в цілому); конкурентоспроможність обєктів та субєктів господарювання знаходиться в динамічному та нестійкому стані у звязку з мінливим конкурентним середовищем. Таким чином, на сьогоднішний день не вирішеною частиною даної проблеми є відсутність єдиного поняття конкурентоспроможності. Кожне з існуючих визначень має свої недоліки — привязку до конкретної її складової чи ринку, що в підсумку створює проблеми управління конкурентоспроможністю.
На нашу думку, найкращим є визначення поняття конкурентоспроможності товару авторів сучасного економічного словника, оскільки воно визначає його не лише як сукупність властивостей товару, але і враховує співвідношення «ціна-якість», яке для споживача в сучасних ринкових умовах є визначальним.
В ході дослідженя встановлено, що за великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на ринку, пріоритетну роль відіграють наступні:
- корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність задовольнити вимоги, що предявляються до даного типу і виду товару з боку споживача);
- ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть перевагу дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться для нього кориснішим; виняток – престижні або статусні товари, придбання яких необхідне для підтримки певного соціального статусу покупця);
- інноваційність продукції (введення важливої для покупця новизни у товар, що робить його оригінальним (ексклюзивним).
3. Після проведеного огляду літературних джерел ми дійшли висновку, що методики оцінки конкурентоспроможності продукції можна обєднати у три групи:
- підходи, що базуються на традиційному методі оцінки конкурентоспроможності товару та описують розрахунки одиничних і групових показників;
- маркетинговий підхід передбачає необхідність врахування не лише вимог споживача до його ціни та якості при оцінці конкурентоспроможності товару, а й чинників, що визначають конкурентоспроможність усієї маркетингової діяльності підприємства;
- виробничий підхід – заснований на оцінці рентабельності продажів конкретного товару та його ринкової частки. При розрахунку показника конкурентоспроможності автори пропонують використовувати середню геометричну від конкурентних переваг.
На основі аналізу існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції можна стверджувати, що практиками та науковцями постійно ведуться пошуки нових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції. Якогось одного універсального підходу не може існувати, оскільки умови функціонування підприємств є змінними, а не постійними.
В ході дослідження встановлено, що конкурентна стратегія повинна ґрунтуватися на всебічному розумінні структури галузі й процесу її зміни. У будь-якій галузі економіки (немає значення, діє вона тільки на внутрішньому ринку чи й на зовнішньому теж) – суть конкуренції виражається пятьма силами:
- загрозою появи нових конкурентів;
- загрозою появи товарів або послуг-замінників;
- здатністю постачальників комплектуючих виробів торгуватися;
- здатністю покупців торгуватися;
- суперництвом уже наявних конкурентів між собою.
Дослідження проведено на прикладі ТОВ «Евріка». Підприємсто створене та діє у відповідності з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими актами чинного законодавства та статутом.
На сьогоднішній день підприємство займається роздрібною та оптовою торгівлею побутової техніки.
Аналізуючи основні показники діяльності ТОВ «Евріка» зроблено наступні висновки:
- чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг даного підприємства має нестабільну динаміку, а саме: зростання показника у 2012 році (65347 тис. грн.) та 2014 році (до 84502 тис. грн.) та зменшення у 2015 році (до 73054 тис. грн.). Нестабільна динаміка пояснюється зменшенням попиту на продукцію підприємства та посилення конкурентної боротьби;
- протягом досліджуваного періоду підприємство було прибутковим, проте такі суттєві коливання показника вказують на нестабільність його роботи;
- середньоблікова чисельність протягом періоду, що аналізується має несуттєві коливання в межах від 21 до 25 осіб. У 2015 році середньооблікова чисельність працівників склала 22 особи..
Провівши аналіз фінансового стану виникає наступна характеристика:
- за досліджуваний період ТОВ «Евріка» характеризується низьким коефіцієнтом покриття, який не відповідає оптимальному значенню;
- на досліджуваному підприємстві значення коефіцієнта маневрування є високим. У 2014-2015рр. воно відповідало оптимальним значенням. Це свідчить про можливість підприємства швидко відреагувати на зміни ринку, гнучкість використання власних коштів;
- коефіцієнт фінансової автономії дає оцінку рівню фінансування діяльності за рахунок власних коштів. За досліджуваний період цей коефіцієнт не відповідає оптимальним значенням, оскільки <0,5. Оцінка рівня заборгованості характеризується коефіцієнтом заборгованості. Оскільки його значення значно більше 0,5, можна сказати про високий рівень заборгованості ТОВ «Евріка»
В результаті аналізу макросередовища середовища встановлено, що значний негативний вплив на діяльність підприємства справляють фактори зовнішнього середовища, а наявність слабких сторін послаблює конкурентні позиції, проте підприємство все ж має сильні сторони, які забезпечують йому конкурентні переваги.
В результаті проведення матричного аналізу ми отримали наступні результати: товарна група «газові та електроплитии» потрапила до квадрату «зірки», що дозволяє їй зайняти домінантну позицію. До квадрату «дійні корови» та «знаки запитання» потрапили відповідно товарні групи «теле та відео техніка» та «холодильне обладнання». Товарна група «пральні машини» розташувалася у квадраті матриці БКГ «собаки».
Для підприємства ТОВ «Евріка» була зібрана інформація щодо існуючих конкурентів за наступними параметрами: розмір та територіальна спеціалізація підприємств, наявність ексклюзивних договорів з виробниками на дистрибуцію тощо. У ході дослідження було визначено, що на території Київської області та м. Києва всього діяльність з реалізації побутової техніки здійснюють 47 підприємств. Усього 25 підприємств реалізують дані товари на міжрегіональному рівні, 20 підприємства у своїй діяльності не виходять за рамки м. Києва та Київської області. Реалізацією виключно побутової техніки займаються 29 підприємств. Широкий сервісний пакет товарів надають 18 компаній.
На основі експертних оцінок було визначено, що основними конкурентами ТОВ «Евріка» у Київському регіоні є 2 підприємства, які здійснюють торговельну діяльність подібного масштабу товарами аналогічного асортименту: ТОВ «Побутрадіотехніка» та ТОВ «Тритон».
В результатті SWOT-аналізу встановлено, що сильними сторонами підприємства є високий інвестиційний рейтинг, система контролю якості, рівень кваліфікації торговельного персоналу.
Відповідно до профілю підприємства, виявлено, що до конкурентних переваг ТОВ «Евріка» можна віднести наявність ресурсів, активний маркетинг, високу якість продукції та кваліфікацію персоналу
Для оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Евріка» за фінансовими показниками було обрано наступні методи:
- метод рангів;
- метод зведених часткових показників ефективності до співставної бази;
- інтегральний метод.
Зроблено висновок, що основним конкурентом досліджуваного підприємства за трьома методами є ТОВ «Тритон», яке у двох із трьох методів посідало перше місце, а за методом рангів розділило перше місце з ТОВ «Евріка». Отже, в результаті оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Евріка» серед його конкурентів ТОВ «Тритон» та ТОВ «Побутрадіотехніка» загалом є конкурентоспроможним.
Для аналізу конкурентоспроможності продукції застосовано метод рангів, який ґрунтується на визначенні місця підприємств-конкурентів за кожним обєктом оцінки шляхом ранжування значень окремих показників.
Оцінка конкурентоспроможності досліджуваних зразків продукції показала, що продукція ТОВ «Тритон» є більш конкурентоспрожною ніж продукція ТОВ «Евріка».
Розроблено концепцію підвищення конкурентоспроможності продукції. Першим етапом у даній концепції є комплексна діагностика конкурентоспроможності підприємства. Після проведення комплексної діагностики, за необхідності приймається рішення про доцільність підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. На наступному етапі розробляється ряд заходів. Заключним етапом є контроль над реалізацією запропонованих заходів.
Для підвищення конкурентоспроможності продукції запропоновано провести рекламну компанію. Планування рекламної діяльності необхідне для проведення ефективної рекламної кампанії. Оскільки фірмі ТОВ «Евріка» потрібно підняти реалізацію по асортиментних групах, підвищити конкурентоспроможність, то необхідно провести ефективну рекламну кампанію.
ТОВ «Евріка», виходячи зі своїх маркетингових цілей, надає перевагу екстенсивній рекламній кампанії, щоб охопити більшу кількість цільової аудиторії. Акцент на охопленні аудиторії дає змогу проінформувати про товари велику кількість потенційних споживачів. Економічний ефект від рекламної кампанії становить 617,24 тис. грн., показник рентабельності реклами скоадає 544,7%, що вказує на ефективність даного заходу.
Також запропоновано запровадження нової системи мотивації для персоналу підприємства. З метою підвищення мотивації персоналу пропонується дещо модифікувати діючу форму оплати праці, а саме: додати до заробітної плати торговельного персоналу відсоток від суми продажу. Отже, очікуваний економічний ефект від впровадження заходу становитиме 146,10 тис. грн.
   
Список літератури

1. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы [Текст] - М.: ОАО «Тип «НОВОСТИ», 2000.- 256 с.
2. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист. 2004. № 1. С. 81—88..
3. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. – СПб. : ПитерКом, 1999. – 416 с.
4. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації [Текст] / Монографія / Антонюк Л.Л.. - К.: КНЕУ, 2004.-275 с.
5. Астахова И. Повышение конкурентоспособности изделий [Текст] // Бизнес Ин-форм. - 1997. -№21. С. 71-74.
6. Блонська В.І. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства як основний фактор ефективності його діяльності/ В.І.Блонська, П.Ю.Яцусь//Науковий вісник. – 2008. - №18.1. – с.173-177.
7. Бобоєв О. М. Імідж підприємства як елемент конкурентоспроможності [Текст] / О. М. Бобоєв // Фінансові механізми та організаційн-управлінські засади сталого розвитку субєктів економічної діяльності. — 2007. — С. 145.
8. Буркинский Б.В. Конкурентоспособность продукции и предприятия / Б.В.іБуркинский, Е.В. Лазарева. – Одесса, 2002. – 132 с.
9. Бухалков М. Маркетинг [Текст] / М. Бухалков. — М. : Экономика, 2010. — 318 с.
10. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия [Текст] : диагностика и организация / за заг. ред. проф. А. Е. Воронкової. - Луганск: Изд-во Восточно-украинского нац. ун-та, 2000. -315 с.
11. Галелюк М.М. Підходи до підвищення конкурентоспроможності компаній // Вісник економічної науки України. – 2008. - №1. – с.10-14.
12. Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю/Ю.О.Гар ачук // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– №2 (80). – С. 60–65.
13. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник/С.С.Гаркавенко. - Київ: Лібра, 2004. - с. 210-220
14. Гранатуров В.М., Осипов В.М. Усовершенствование системы определений в сфере конкурентоспособности [Текст] // Економіка промисловості. -Донецк, 2005. -N3. С. 72-78
15. Данилов И.П. Проблемы конкурентоспособности электротехнической продукции. М.: Пресс-сервис, 1997.- 129с.
16. Дмитренко Н.М. Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Н.М. Дмитренко. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2013. – С.6.
17. Довгань Л.Є. Стратегічне управління/Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П.Артеменко: Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – с.181-197.
18. Дядечко В.В. Основы формирования конкурентоспособности предпринимательских структур в современных рыночных условиях // Вестник национальной академии туризма. 2010. - № 3. - С. 34-39.
19. Захаров А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения // Бизнес и банки. 2014. № 1-2, С. 1-5.
20. Іваненко С.В. Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах//Менеджмент виробництва. – № 61(27). – 03.06.2010. - с.209-213.
21. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації //Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В.Белінська та ін. – К.:НІСД. – 2005. - с. 8-9.
22. Журило І.В. Конкурентоспроможність нової продукції промислово- виробничого призначення : теоретичні аспекти, методика прогнозування та забезпечення: моногр. / І.В. Журило. – Кіровоград, Мавік, 2007. – 186 с.
23. Завялов П.С. Ранговая оценка массового потребительского товара / П.С. Зав`ялов, О.В. Каплина, Д.А. Зайченко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 3. – С. 90–103.
24. Закон України «Про засади державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, процесів, робіт, послуг)» [Електронний ресурс] : Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. — Режим доступу : http:// www.bcdst.kiev.ua. — Назва з екрану.
25. Карлоф Б. Деловая стратегия: [Концепция, Содержание, Символы] [Текст]: пер. с англ. / Б. Карлофф. – М. : Экономика, 1999. – 248 с.
26. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції/ В.П.Карпюк//ПВНЗ «Європейський університет». – 2009. – с.3-7.
27. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства/[ С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О. Барабась та ін.]. - К.: КНЕУ, 2008. - 520 с.
28. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://library.if.ua/book/22/ 1674.html]
29. Корінєв Л.В. Урахування конкурентоспроможності продукції в процесі ціноутворення// Вісник економічної науки України. – 2008. - №2. – с.85-88.
30. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я [Текст] / Ф. Котлер ; пер. с англ. под ред. Т. Р. Тэор. – СПб. : Нева, 2003. – 224 с.
31. Корж М.В. Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері / М.В. Корж. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – 196 с.
32. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] / Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
33. Лісовенко С.А. Метод комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №10(124). – с.157.
34. Лісовська Л.С. Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. ек. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» //Л.С.Лісовська – Львів:НУЛП, 2008. – 23с.
35. Літвінова В.О. Проблеми класифікації факторів конкурентоспроможності продукції/В.О.Літвінова//Науко вий вісник Ужгородського університету, 2011. – с.165-171.
36. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : стратегічний підхід : монографія / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2006. – 294 с.
37. Мартиненко В.П. Методи оцінки конкурентоспроможності субєктів господарювання / В.П. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №10. – с.42-45.
38. Марцин В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки//Актуальні проблеми економіки. – К.:Національна Академія Управління. - №179. – 2008. – с.35-44.
39. Марчук Т.С. Показники конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності підприємства// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №7-8. - с.110-113.
40. Мельник Т.С. Комплексна оцінка конкурентоспроможності товарів за умов сучасного ринку / Т.С. Мельник, О.Ф. Христофор // Вісник ВПІ. – 2002. – № 5. – С. 23–28.
41. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємств [Текст].- К.: МАУП, 2010.- 135 с.
42. Осипов В.Н., Диленко В.А., Стрелец А.А. Оценка конкурентоспособности продукции производственного назначения [Текст]. - Одесса: Ин-т проблем рьнка и зкон.-зкол. исслед. НАН Украины, 2001. -152 с.
43. Павлова Н.Н. Маркетинговий подход к оценке конкурентоспособности товара / Н.Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 1. – С.і82–89.
44. Пастущин В. Сучасні погляди на конкурентоспроможність продукції як економічну категорію [Текст] / В. Пастущин // Наука молода. — 2006. — № 6. — С. 24—27.
45. Портер, М. Э. Конкуренция [Текст] : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 496 с.
46. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева — 2_е изд., испр. — М. : ИНФРА_М, 1999. — 479 с.
47. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні [Текст] / За ред. Б.Є. Кваснюка.-К.:ІЕП,2003.
48. Рубанова М. В. Показники та критерії підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства [Текст] / М. В. Рубанов // Труды Одесского политехнического университета. — 2014. — № 1(31). — С. 221—224.
49. Сіваченко І. Ю. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с.
50. Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее [Текст]. - М.: Олимп-бизнес, 2012.-216 с.
51. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономический маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. — М.: Экономика, 2002. — 567 с.
52. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2002. – 439 с. – 206 с.
53. Федотова С.Ю. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та послуг інноваційно-інвестиційних підприємств будівельного комплексу України / С.Ю. Федотова // Економіка та держава. – 2010. - №10. – с.95-97.
54. Чепурна О.П. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності субєктів господарювання/ О.П.Чепурна//Вісник СевНТУ.Вип.98:Економіка і фінанси: зб.наук.пр. – Севастополь: Вид-тво СевНТУ, 2009. – с.180-185.
55. Шпаганко А. Сутність поняття «стратегічна конкурентоспроможність»/ А.Шпаганко// Економіка України. – 2007. - № 6. – С. 45-49.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.