24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Індивідуальна робота з вартісно-орієнтованого управління фінансами (КНЕУ)№ роботи: 2130
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ЗАВДАННЯ 1
А. Загальна характеристика підприємства-бази практики.
Навести загальні відомості про підприємство-базу практики.
- повна назва підприємства, правова форма організації бізнесу;
- форма власності;
- галузева належність, основні види діяльності;
- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;
- загальна чисельність та структура персоналу за останні 3 роки;
- показники обсягів діяльності компанії за минулі 3-5 років: обсяги продажу, собівартість, чистий прибуток тощо.
1) Описати організаційну структуру підприємства-бази практики.
2) Вказати основні функції структурних одиниць (відділів/підрозділів/департам ентів).
3) Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового управління в контексті зростання вартості підприємства-бази практики.
Б. Чи функціонує фінансовий підрозділ на підприємстві як відокремлений структурний підрозділ?
Якщо існує:
1) Навести інформацію про організацію фінансового підрозділу, її функції, завдання та компетенції. Виділити ключове завдання фінансового підрозділу на підприємстві.
2) Підпорядкування та відносини фінансового підрозділу з менеджментом компанії.
3) Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень. Оцінити вплив сучасних інструментів вартісно-орієнтованого управління фінансами на процес прийняття рішень щодо зростання вартості підприємства.
4) Описати методи/інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами, впроваджені на підприємстві. Які інструменти доцільно впровадити додатково?
5) Розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансової роботи на підприємстві-базі практики.
Якщо не існує:
1) Описати причини відсутності фінансового підрозділу на підприємстві.
2) Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень на підприємстві, систему підтримки та інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління фінансами.
3) Визначити, ким виконуються фінансові функції на підприємстві. Чи впроваджені інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами? Які інструменти ви пропонуєте запровадити на підприємстві?
4) Розробити проект впровадження фінансового підрозділу на підприємстві-базі практики. Описати можливий склад, позиціонування, чисельність, обов’язки, взаємодію з іншими структурними одиницями.
5) Обґрунтувати доцільність впровадження фінансового підрозділу на підприємстві.

ЗАВДАННЯ 2
А. Загальна характеристика підприємства-бази практики.
Навести загальні відомості про підприємство-базу практики.
- повна назва підприємства, правова форма організації бізнесу;
- форма власності;
- галузева належність, основні види діяльності;
- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;
- загальна чисельність та структура персоналу за останні 3 роки;
- показники обсягів діяльності компанії за минулі 3-5 років: обсяги продажу, собівартість, чистий прибуток тощо.
Б.
1) Визначити мету, місію, бачення, стратегічну концепцію підприємства. Пояснити різницю між цими поняттями. Описати стратегію вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємства.
2) Визначити вартість і стратегічні показники ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, BSK). Оформити таблицею з висновками.
3) На основі розрахунків навести порівняльний аналіз основних індикаторів створення вартості: ринкової доданої вартості (МVА); економічної доданої вартості (ЕVА); акціонерної доданої вартості (SVA); генерування грошових потоків на інвестиції (CFROI); грошової доданої вартості (CVA). Оформити таблицею з висновками.
4) Визначити вплив кадрової структури фірми на результати діяльності компанії на підставі порівняльного аналізу результатів оцінки людського капіталу (витратного, доходного, експертного). Охарактеризувати діючу на підприємстві, систему мотивації персоналу. Дати їй оцінку і розробити пропозиції щодо побудови системи мотивації на основі вартісно-орієнтованих показників. Пропозиції підкріпити практичними розрахунками.
6) Оцінити рівень капіталізації компанії за різними підходами. Порівняти з результатами досягнення цілей стратегії вартісно-орієнтованого управління фінансами. Оформити таблицями з висновками.
7) Оцінити ризики вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії, розробити шляхи їх мінімізації. Оформити таблицями з висновками.

Висновки

Отж е, обєктом дослідження обрано «Український медичний дім» основними видами діяльності, якого є оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами. Асортимент продукції налічує понад 10000 позицій.
В роботі здійснено аналіз структури персоналу. На підставі чого ми бачимо, що найбільшу частку в структурі у 2015 році займали робітники (68,18%), питома вага керівників та фахівців відповідно становила 18,818% та 13,64%.
Проаналізовано основні показники діяльності підприємства. За результатими аналізу ТОВ «Український медичний дім» спостерігається позитивна динаміка обсягу чистого прибутку в досліджуваному періоді, яка забезпечується позитивною динамікою зниження витрат на фоні зростання доходів від операційної та фінансової діяльності. Зростання обсягу чистого прибутку досліджуваного підприємства в 2015р. забезпечена перевищенням темпів зниження собівартості реалізації продукції над темпами зниження обсягів доходу від її реалізації.
Здійснено аналіз організаційної структури підприємства. Встановлено, що організаційна структура підприємства є структурою лінійно-функціонального типу. В структурі до фінансової служби входить фінансовий директор та бухгалтерія.
Визначено мету, місію та бачення підприємства. Місія ТОВ «Український медичний дім» є реалізація якісної конкурентоспроможної продукції та забезпечення здоровя нації.
Розраховано вартість підприємства методом дисконтування грошових потоків. Отже, вартість ТОВ «Український медичний дім» за даним методом становить 7335,4 тис. грн.
Здійснено розрахунок основних індикаторів створення вартості для ТОВ «Український медичний дім». Ринкова додана вартість зростає та в 2015 році становила 1489,2 тис. грн. Решта показників є відємними.
Проведено оцінку капіталу різними методами. Вартість людського капіталу відповідно до витратного методу склала 115,9 тис. грн., тоді як за доходним методом – 76,5 тис. грн.
Здійснено розрахунок капіталізації за допомогою брутто- та нетто-підходів та запропоновано систему мотивації на основі вартісно-орієнтованих показників.
Визначено можливі ризики при вартісно-орінтованому управління підприємством. Для мінімізації ризиків слід використовують резервування ресурсів на покриття непередбачуваних втрат, розподіл ризику між учасниками, отримання достовірної інформації тощо.
   
Список літератури

1. Контроллинг как инструмент управлення предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г.Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
2. Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Д. Стоимость компаний: оценка и управление: Пер.с англ. -М.: Олимп-Бизнес, 1999.
3. Макарюк О. В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку / О. В.Макарюк //Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 131-138
4. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практики впровадження: Моногр. - X.: ХНАМГ, 2006.
5. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менеджеров по виявленню рычагов создания стоимости: Пер с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2000.-358 с.
6. Терещенко О. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу / О. Терещенко, С. Приймак // Ринок цінних паперів України. - 2007. — №1-2. - С.53-60.
7. Хан Д., Хунгенберг Г. Пик. Стоимостно-ориентрированные концепции контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича и др. – М: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.