15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність, прояви та формування основних рис характеру№ роботи: 2129
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР
1.1. Риси характеру і відносини особистості
1.2. Теоретичні й експериментальні підходи
до дослідження характеру
1.3. Риси характеру як спонукання
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ І
СИМТОМОКОМПЛЕКСИ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ
2.1. Поняття структури характеру і симптомокомплексів
2.2. Закономірності формування характеру
2.3. Структурні властивості та системи характеру
2.4. Роль наслідування і конфліктних ситуацій
у формуванні характеру
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВІВ ТА ФОРМУВАННЯ
ОСНОВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
Звичайн о, коли намагаються оцінити або охарактеризувати конкретну людини, говорять про його характер. У психології поняття «характер» означає сукупність індивідуальних психічних властивостей, що складаються в діяльності і виявляються в типових для даної людини способах діяльності і формах поведінки. Характер є прижиттєвим утворенням. Це означає, що він формується після народження людини.
Вивчення особливостей характера, рис характера особистості є досить актуальною.
Предмет дослідження – характер як сукупність індивідуальних психічних властивостей.
Обєкт дослідження – психологічні особливості особистості.
Мета даної роботи – дослідити характер як сукупність індивідуально-своєрідних психічних властивостей особистості.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Охарактеризувати риси характеру і відносини особистості.
2. Визначити теоретичні й експериментальні підходи до дослідження характеру
3. Проаналізувати риси характеру як спонукання
4. Визначити структуру формування характеру і симптомокомплекси його властивостей.
5. Розробити урок про основні риси характеру та його прояви.
Методи дослідження: спостереження, аналіз інформаційних джерел, фонд підручників, періодичних видань; спостереження.
   
Список літератури

1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1990. – 367 с.
2. Васильев В.Л. Психология: Учебник для ВУЗов – М.: Юридическая литература, 1991. – 464 с.
3. Галів М. Мета й завдання формування характеру особистості у вітчизняній педагогіці. // Шлях освіти. – 2006. – №4. – С. 43–47.
4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: «Юрайт», 2002. – 336 с.
5. Гоноболин Ф. Н. Воля, характер, деятельность. – Минск: Народна асвета, 1986. – 212 с.
6. Дьченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология. Словарь справочник. – Мн.: Хэлсон, 1998. – 564 с.
7. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для ВУЗов. – М.: Юристъ, 1996. – 631 с.
8. Запорожець О.В. Психологія. – К.: Радянська школа, 1967. – 222 с.
9. Ковалев А. Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1990. – 392 с.
10. Левитов Н. Д. Психология характера. – М.: Просвещение, 1989. – 424 с.
11. Мясоїд П. А. Загальна психологія. – К.: Вища шк., 2006 – 487с.
12. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. – 592с.
13. Мегедь В. В. Характеры и рекомендации. // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – № 4. – С. 50–54
14. Немов Р. С. Психология: Учебник. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Владос, 2003. – 300 с.
15. Общая психология. Учебник для студентов пед. Ин-тов. Под ред. Проф. А.В. Петровского. Изд. 2-е., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1976. – С. 405– 421.
16. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на Дону, 1997. – 400 с.
17. Основы психологии. Учебник / Под ред Е.И. Рогова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 455 с.
18. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 159 с.
19. Психологія. Посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Вид центр «Академія», 1999 – 384 с.
20. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 1997. – 226 с.
21. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. – СПб.: Питер, 1999.
22. Русалов В. М. Взаимосвязь характера и темперамента в структуре индивидуальности. // Психологический журнал. – 2005. – № 3. – С. 65–73.
23. Русинська І.І. Психологія: Навч.посібник – К.: Знання, 2007.– 367 с.
24. Семенова Н. Тяжелый характер с точки зрения психолога. // Крестьянка. – 2004. – № 4. – С. 22–23.
25. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. – М.: Наука, 1984. – 397 с.
26. Теофраст Характери. // Дзвін. – 2003. – № 2. – С. 67–82.
27. Чурюмов С. Тип и характер. // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – № 1. – С. 24–38.
28. Рибалка В. Особистість у психологічній теорії В. Мясищева. // Психолог. – 2006. – № 15. – С. 19–25.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.