23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості поведінки особистості у групі№ роботи: 2128
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІНДИВІД, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ОСОБИСТІСТЬ
В УПРАВЛІННІ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У ГРУПІ
2.1. Вплив статусу на поведінку особистості у групі
2.2. Позиція особистості
2.3. Спосіб поведінки особистості у групі
2.4. Групові норми як важливий засіб регуляції
поведінки осіб групи
2.5. Групова згуртованість
2.6. Міжособистісна сумісність
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
3.1. Опис методики дослідження
3.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИВСТ УП
Суттєвою характеристикою особистості є її поведінка у групі, вміння контактувати і взаємодіяти з іншими людьми, дотримуватися групових норм і правил. Оскільки процес відносин особистості й групи є надзвичайно складним, для їх розуміння й оцінювання важливі як властивості особистості, котра займає певні статус і позицію в групі, так і склад, характер діяльності, рівень організації групи та групові процеси.
Психологія послуговується поняттями, котрі визначають місце й особливості поведінки особистості в групі та в ширших соціальних обєднаннях. Найважливішими серед них є статус, позиція і роль.
Предмет дослідження - особливості поведінки особистості у групі.
Обєкт дослідження - поведінка особистості у групі.
Мета роботи полягає у дослідженні особливостей поведінки особистості у групі.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Визначити основні поняття індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.
2. Дослідити теоретичні основи особливостей поведінки особистості у групі.
3. Провести експерементальне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці.
   
Список літератури

1. Варій М.Й. Загальна психологія. - К.: ЦУЛ, 2009. - 968 с.
2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка - К.: Форум, 2000. - 533 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М., Изд-во МГУ, 1982.
4. Рубинштейн С. Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М.: Изд-во МГУ, 1982.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.