12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Навчання молодших школярів складати задачі Навчання молодших школярів складати задачі№ роботи: 2127
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Складові процесу розв’язування задач
2. Формування навичок розв’язувати прості задачі
3. Розвиток умінь учнів розв’язувати складені задачі
4. Практична частина
4.1. Методика роботи над задачами на пропорційне ділення
4.2. Методика роботи із складеними задачами на рух
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Застосову вати математичні методи і знання після закінчення школи будуть усі. Тому вже в процесі вивчення математика має виступати перед учнями не тільки як система логічних правил і дедуктивних доведень, а й як метод пізнання, засіб розвязування питань практичного характеру. Істотне значення для виконання цих завдань мають зміст і методика навчання учнів початкової школи розвязувати задачі.
Математичну задачу розуміють як будь-яку вимогу обчислити, побудувати, довести що-небудь, що стосується кількісних відношень і просторових форм, створених людським розумом на основі знань про навколишній світ.
Арифметичною задачею називають вимогу знайти числове значення деякої величини, якщо дано числові значення інших величин та існує залежність, що повязує ці величини як між собою, так і з шуканою величиною. У системі навчання дітей початкових класів загальноосвітньої школи переважають арифметичні задачі. Задачі на побудову, найпростіші доведення, а також завдання логічного порядку займають порівняно незначне місце.
Задачі у початковому курсі математики з одного боку становлять специфічний розділ програми, матеріал якого учні повинні засвоїти, а з іншого - є дидактичним засобом навчання, виховання і розвитку школярів.
Отже, задачі мають як навчальні, так і виховні та розвивальні функції.
Навчальні функції задач спрямовані на формування системи математичних знань, умінь і навичок на різних етапах її засвоєння. Початкове розкриття змісту арифметичних дій здійснюється за допомогою відповідних операцій над предметними множинами. Засобом переходу від операцій над множинами предметів до дій над натуральними числами є задачі. Розвязуючи задачі, учні спираються на уявлення про предмети, що згадуються в умові, але оперують уже числами.
Текстові задачі, що відображають конкретні життєві ситуації, використо¬вуються для ознайомлення - школярів з певними математичними поняттями та закономірностями, для зясування взаємозвязків між словом і символом. У деяких випадках формування теоретичних знань через задачі може бути організоване у вигляді проблемної форми навчання.
Навчальні функції задач виявляються також у здійсненні принципу політехнізації та в процесі контролю знань і математичного розвитку учнів. Самостійне розвязування ними задач як засіб оберненого звязку (учень - учитель) дає змогу виявляти вміння правильно вибирати і виконувати арифметичні дії, робити висновок про розвиток мислення школярів.
Виховні функції задач допомагають повязати навчання з життям, ознайомити учнів з пізнавальне важливими фактами, виховують у дітей свідоме ставлення до навчання, любов до Батьківщини, бажання зробити власний внесок у загальну справу. Внутрішня краса самої математики, оригінальність прийомів розвязування задач збуджують у дітей естетичні почуття.
Розвивальними вважають функції задач, спрямовані на формування в учнів науково-теоретичного, зокрема функціонального, стилю мислення, на оволодіння ними прийомами розумової діяльності. У процесі розвязування задач діти виконують різні розумові операції (аналіз, синтез, конкретизація й абстрагування, порівняння, узагальнення), висловлюють судження і міркування.
У початкових класах переважно розглядають так звані сюжетні задачі, в яких описується кількісний бік якихось явищ, а знаходження невідомого зводиться до виконання певних арифметичних дій. В умові сюжетних задач подаються значення величин і деякі залежності (відношення) між цими значеннями, причому ці залежності мають певні числові характеристики.
Предмет - навчання молодших школярів складати задачі
Обєкт - задачі
Отже, основна мета даної роботи полягає у розкритті питання про навчання молодших школярів складати задачі.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Розглянути складові процесу розвязування задач
2. Розкрити питання формування навичок розвязувати прості задачі
3. Розглянути питання про розвиток умінь учнів розвязувати складені задачі
4. Визначити методику роботи над задачами на пропорційне ділення
5. Провести аналіз методики роботи із складеними задачами на рух
   
Список літератури

1. Байтова М.А., Бельтюкова Г.В., Полевщикова А.М. Методика преподавания математики в начальних класах. - М.: Просвещение, 1978. - 304 с.
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - Вища шкл., К., 1989
3. Бельтюкова Г.В. Совершенствование контроля и оценки учебной работы школьника по математике //Начальная школа №8,1990.
4. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах: Навчально-методичний посібник.-К.,1999
5. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Богдан, 2006. - 336с.
6. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 368с.
7. Захарова А.М. Розвивальне навчання математики в початковій школі//Педагогіка і психологія.-2000.-№ 1
8. Иржавцева В.П., Федченко Л.Я. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики -Киев:Радянська школа,1988.
9. Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах.-М.,1992
10. Камышева Н.Н. Пособие для самоконтроля на уроках математики //Начальная школа №9, 1982.
11. Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності навчання математики. Організація творчої діяльності учнів: Навчально-методичний посібник.-К.,1980
12. Король Я.А. Математика в початкових класах. Культура усного і писемного мовлення. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - С. 122- 129с.
13. Король Я.А., Романишин І.Я. Математика. Методика роботи над текстовими задачами. 1 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.-68с.
14. Кузнецов В.И. Контроль и самоконтроль- важные условия формирования учебных навыков //Начальная школа №2, 1986.
15. Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся- М.: Высшая школа, 1979.
16. Манвелов С.Г. Задания по математике на развитие самоконтроля учащихся- М.: Просвещение, 1997.
17. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посіб. / Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А.; [Голов. ред. Будний Б.Є.]. - 2-е вид., перероб. і допов.. - Тернопіль: Навч. кн.- Богдан, 2001. - 367 с.
18. Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности- Томск: Пеленг, 1993.
19. Романишин І.Я. Математика. Методика роботи над текстовими задачами. 2 клас. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 152 с.
20. Романишин І.Я. Математика. Методика роботи над текстовими задачами. З клас. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 196 с.
21. Харченко А.А. Методика викладання математики в середній школах. - Харків, 1990. - 278с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.