21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інтерактивні методи вивчення нумерації в межах тисячі№ роботи: 2126
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості застосування інтерактивних методів
на уроках математики в початкових класах
1.1. Загальна характеристика інтерактивних методів навчання
1.2. Використання інтерактивних методів навчання на уроках
математики
РОЗДІЛ 2. Експерементальне вивчення використання
інтерактивних методів на уроках математики при вивчення
нумерації в концентрі тисячі
2.1. Констатуючий етап експерименту
2.2. Формуючий етап експерименту
2.3. Аналіз результатів експерементальної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВступ
У сучасному інформаційному суспільстві, коли високорозвинені технології потребують нової системи мислення, школа повинна навчити учнів комунікативності, уміння працювати з будь-якою інформацією, уміння мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації. Готувати дитину до життя у суспільстві до¬помагають інтерактивні технології навчання, які широко застосовуються на Заході, а в останнє десятиріччя поширились і в нашій державі, хоча для української школи вони не є новими.
Як показує практика школи, вчителі початкових класів недостатньо уваги приділяють ролі учня на уроці. Існуючий стан навчання молодших школярів засвідчує, що майже 80% дітей залишаються на уро¬ці пасивними, і ця пасивність спостерігається протя¬гом багатьох років шкільного навчання. Іншими сло¬вами, дитина «відсиджує» уроки. Вплинути на тради¬ційний процес навчання, підвищити його ефектив¬ність, спрямувати його на розвиток особистості учня, на наш погляд, може використання інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів. Суть ін¬терактивного навчання полягає в тому що навчаль¬ний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, що дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу [29].
Гіпотеза дослідження - використання інтерактивних методів на уроках математики сприяє кращому засвоєнню молодшими школярами нумерації в концентрі тисячі.
Обєкт дослідження - методика викладання математики.
Предмет дослідження - інтерактивні методи вивчення нумерації в концентрі тисячі.
Мета дослідження - дослідити специфіку використання інтерактивних методів на уроках математики в початковій школі при вивченні нумерації в концентрі тисячі проведення.
Задачі дослідження:
1. Розглянути загальну характеристику інтерактивних методів навчання.
2. Розглянути особливості застосування інтерактивних методів на уроках математики в початкових класах.
3. Експерементально вивчити використання інтерактивних методів на уроках математики при вивчення нумерації в концентрі тисячі.
Методи дослідження: спостереження, аналіз інформаційних джерел, фонд підручників, періодичних видань з досліджуємої тематики; педагогічне спостереження, експеремент.
   
Список літератури

1. Богданович М.В. Математика: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - 160с.
2. Богданович М.В. Математика: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2002. - 160с.
3. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посіб. - Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2006. - 336с.
4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Математика. Методика викладання у початковій школі. - К.: Освіта, 2005. - 227 с.
5. Вербицька О. Інтерактивні методи навчання предметів. // Початкова школа. - 2007. - № 6. - С. 25-27.
6. Власенко Л.В. Інтегрування інтерактивних технологій у традиційну систему навчання // Початкове навчання та виховання. - 2005. - №19-21. - С. 65-77.
7. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу у сучасній школі. - Харків: Вид-во “Ранок”, “Веста”, 2003. - 236с.
8. Дудар І.Й. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних технологій навчання. // Математика в школах України (Основа): Науково-методичний журнал. - 2007. - №33. - С. 8
9. Захарова А.М. Розвивальне навчання математики в початковій школі. // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 1.
10. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: ме¬тод, посіб. Авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. - 136с.
11. Калініченко Р. Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. Науково-методичний журнал. - 2008. - №6. - С. 75-77.
12. Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики. // Початкова школа. - 2007. - № 11. - С. 16-21.
13. Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики. // Початкова школа. - 2007. - № 9. - С. 13-16.
14. Комар О. Інтерактивні технології - технології співпраці // Початкова школа. - 2004. - № 9. - С. 5-7.
15. Комар О. Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями. // Початкова школа. - 2007. - № 12. - С. 26-29.
16. Кочина Л. Особливості побудови уроку в початкових класах. // Початкова школа. - 2006. - № 8. - С. 22-24.
17. Крих Л. Цікаво вивчаємо математику. // Початкова школа. - 2002. - № 6. - С. 57-58.
18. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод. посіб. /А. Панченков, О. Пометун, Т. Ре¬мех. - К.: А.П.Н., 2002. - 72с.
19. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. - К: А.П.Н., 2000. - 368 с.
20. Новицька Л. Б. Інтерактивні методи навчання математики: практичний посібник // Математика в школах України (Основа): Науково-методичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 5-9.
21. Петерсон Л. Комплексний розвиток особистості учня засобами математики. // Початкова школа. - 2002. - № 5. - С. 24-27.
22. Пєхота О.М. Освпні технології. - К.: Наука, 2002. - 255 с.
23. Подольська О.М. Інтерактивні методи навчання // Управління школою (Основа): Науково - методичний журнал. - 2008. - №19-21. - С. 87-89.
24. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технологи навчання: теорія і практика. - К.: вид-во «Літера», 2002. - 136с.
25. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучас¬ний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
26. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // По¬чаткова школа. - 2002. - №3.
27. Скворцова С., Тарновська С. Програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів (1-4 класи). // Початкова школа. - 2006. - № 11. - С. 43-50.
28. Сматлій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики. // Початкова школа. - 2003. - № 7. - С. 20-21.
29. Удовенко О.М. Інтерактивні методи навчання // Управління школою. - 2004. - №34. - С. 11-13.
30. Федоренко Н. Інтеграційні аспекти викладання математики. Шкільні технології. // Завуч. - 2003. - №6.
31. Шевчук І., Котельнікова Л. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах. // Початкова школа. - 2005. - № 8. - С. 33-35.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.