22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль практичних робіт при вивченні геометричного матеріалу№ роботи: 2125
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1. Загальна характеристика геометричної пропедевтики
1.2. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань
учнів 3 класів
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ
ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
2.1. Методика вивчення геометричного матеріалу
в початковій школі
2.2. Розвиток просторових уявлень молодших школярів
2.3. Формування уявлень про лінії і відрізок
2.4. Введення в початковій школі поняття кута
2.5. Ознайомлення учнів з многокутниками
2.6. Формування уявлень про коло і круг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Ши рокі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів, а саме: сприймання, памяті, мислення, уяви та уявлення, волі, уваги, створює вивчення математики. Ця наука допомагає учням доказово міркувати та пояснювати свої дії, логічно мислити та знаходити вихід із будь-якої ситуації. Важко знайти таку галузь людської діяльності, де можна було б обійтися без математичних знань, причому з кожним роком діапазон їх практичних застосувань все збільшується.
Зважаючи на те, що основною метою сучасної школи, як зазначає О. Я. Савченко, є підготовка учнів до життя, до суспільно - корисної праці, особливої ваги слід надавати тим питанням програми, з якими її вихованці не раз зустрічатимуться у своїй життєдіяльності, і одним з цих питань курсу математики є вивчення геометричного матеріалу.
Геометрія, як наука, зародилася багато тисячоліть тому у звязку з потребою виміру землі. Отже, в перекладі з грецької слово «геометрія» означає «землемірство».
Вивчаючи геометрію, діти знайомляться з різними просторовими формами та тілами, геометричними фігурами та їх властивостями, набирають навичок вимірювання, побудови, конструювання, малювання.
Особлива роль в ознайомленні учнів з даними питаннями відводиться школі І ступеня, так як саме молодшим школярам притаманні образність мислення, гострота уявлень і сприймань. Елементарні геометричні знання, здобуті в початкових класах, стають основою, на якій зводиться у майбутньому точна і прекрасна будівля науки геометрії. Щоб ця будівля була міцною і надійною, необхідно, щоб поняття, терміни, уявлення, здобуті на початкових етапах навчання, стали міцною опорою для їх розширення і поглиблення.
Практика початкової ланки загальноосвітньої школи, бесіди з учителями та аналіз їхніх відповідей на анкети дають підставу стверджувати, що вивченню геометричної пропедевтики відводиться дуже мало часу та уваги. Дане питання потребує глибоких методичних розробок та доопрацювань.
Тому темою курсової роботи ми обрали «Роль практичних робіт при вивченні геометричного матеріалу».
Предмет дослідження - практичні роботи при вивченні геометричного матеріалу.
Мета роботи - розкрити теоретичні основи та методику організації практичних робіт при вивченні геометричного матеріалу.
Для досягнення мети в курсовій роботі вирішено такі завдання:
дано загальну характеристику геометричної пропедевтики та розкрито програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 3 класів на кінець навчального року;
проведено аналіз діючої педагогічної практики відповідно до складових геометричної пропедевтики та розроблено ряд завдань для покращення якості вивчення геометричного матеріалу.
   
Список літератури

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - 2-е вид., пероробл. і допов. - К.: Рад. шк., 1981. - 206 с.
2. Артемьев А.К. Состав и методика формирования геометрических умений школьников. Приволжское книжное издательство. Пензенское отделение, 199. - 385 с.
3. Бантова М.О. Бельтюкова Г.В. Полевщикова О.М. Методика викладання математики в початкових класах, - Київ: Вища школа 1982 - 171 С.
4. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. - М.: Нар. образование, 2000. - 248 с.
5. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1989. - 367 с.
6. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: А.С.К., 1999. - 352 с.
7. Богданович М.В. Урок в початковій школі. Посібник для вчителя. - Київ: Радянська школа, 1990 - 192 с.
8. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 368 с.
9. Василь Гречук. Математика. Зошит з геометрії. 3 клас. - К.: Богдан, 2009. - 40с.
10. Великохатська Л.Ф. Кочіна Л.П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах, - Київ: Радянська школа, 1979 - 41 с.
11. Водопьянова Н. В. Робота с геометрическим материалом. // Начальная школа, 1995, №6.- с. 66 - 69.
12. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики. // Початкова школа, 1998, №6. - с. 19 - 22.
13. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур. // Початкова школа, 1998, №7. - с. 21 - 23.
14. Глейзер Г.Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии. - М.: Педагогика, 1998. - 104 с.
15. Голубева Н. О., Щеглова Т. М. Формирование геометрических представлений у первокласников. // Начальная школа, 1996, № 3.-с. 44.
16. Груденов Я.И. Психолого-педагогичеокие основы методики обучения математике. - М.: Педагогика, 1997. - 158 с.
17. Довга Т.Я., Завіна В.І. Шляхи раціоналізації навчальної праці молодших школярів // Початкова шк. - 1990. - №3. - с. 58-60.
18. Друзі Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. - Київ: Радянська школа, 1988 - 37 с.
19. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів: Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1988.
20. Дятлова С.І. Наочні посібники для уроків математики. Початкова школа, - 1997 - №5
21. Епишев О.Б., Крупич В.И. Учат школьников учиться математике: Формирование приемов учебной деятельности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 126 с.
22. Завдання навчання математики в І-III класах // Бантова М.О., Бельтюкова Г.В., Полевщикова О.М. Методика викладання математики в початкових класах / За загальною редакцією М.О. Бантової. - Київ: Головне видавництво видавничого обєднання «Вища школа» 1977. - С. 7-8.
23. Зильберберг Н.И. Урок математики: подготовка и проведение: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1995. - 178 с.
24. Кухар В. М., Титова Г. С. Наступність у формуванні геометричних уявлень. //Початкова школа,1982,№6.-с.40-42.
25. Програми середньої загальноосвітньої школи 3 класи. - К. : Освіта, 2001. - 285 с.
26. Пышкало А. М. Изучение елементов геометрии в 1 классе. // Начальная школа, 1969, №5. - с.37 - 38.
27. Пышкало А. М. Особенности изучения геометрического материала. // Начальная школа, 1971, №4. - с.42 - 45.
28. Уманець А. В., Дудка О. М. Викладання пропедевтичного курсу геометрії у початкових класах. // Початкова школа, 1991, № 11. - с. 43 - 45.
29. Уткіна С. В. Наступність у формуванні геометричних понять. // Початкова школа, 1983, №2. - с. 25 - 27.
30. Шмырева Г. Г. Практические работы при ознакомлении с геометрическими фігурами в 1 классе. // Начальная школа, 1982, № 10. - с. 34 - 36.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.