17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Система і характеристики сучасного маркетингу№ роботи: 2124
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Маркетингова товарна політика
2. Система і характеристики сучасного маркетингу
Список використаних джерел

Уривки з роботи:

1. Питання
Маркетингова товарна політика одна з найбільш істотних і складних сфер маркетингової діяльності підприємства, що вимагає глибоких знань, досконалого пророблення при її формуванні і наступній адаптації до сучасних умов розвитку вітчизняної економіки. Плюралізм думок щодо сутності, призначення та тлумачення маркетингової товарної політики підприємства зумовлює доцільність аналізу найбільш поширених поглядів/
Найповніше, на нашу думку, розкриває поняття "маркетингова товарна політика" підхід, який розглядає її як складову частину маркетингової діяльності підприємства, тому що маркетингова товарна політика є невідємною частиною маркетингу та не може розглядатися окремо, зміст якої полягає в ухваленні і реалізації обґрунтованих управлінських рішень відносно розробки та вдосконалення товарної номенклатури, щоб відповідне товарне виробництво було для підприємства максимально ефективним.
До завдань маркетингової товарної політики від¬носяться:
1. формування ідеї та реальне створення ексклю¬зивного товару, стосовно якого решта факторів маркетингу мала б виключно додатковий (обслуговуючий) характер;
2. розроблення нового товару та оновлення тих виробів, що вже існують на ринку;
3. розроблення товарного асортименту, упаковки та товарних марок;
4. забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів;
5. позиціонування товарів на ринку;
6. аналіз та прогнозування життєвого циклу товарів [1].
Далі проаналізуємо на конкретному прикладі маркетингову товарну політику підприємства (ПОСП ім. Т.Г.Шевченка).
Слід відмітити, що на даному підприємстві відсутній відділ маркетингу чи посадова особа, яка б займалась питаннями маркетингу. Тому питання, що стосуються маркетингу на підприємстві не систематизовані, а функціями збуту займається директор.

2. Питання
Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний підхід до господарювання за ринкових умов ґрунтується на відповідних принципах. Серед них насамперед треба назвати такі.
Свобода вибору, тобто пошуку і визначення власної мети, завдань, стратегії і тактики функціонування та розвитку, сфер діяльності, цільових ринків та методів їх освоєння, асортименту та номенклатури своїх товарних пропозиції тощо. Безумовно, така свобода є обмеженою (регулювальна політика держави, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні чинники навколишнього бізнес-середовища, ресурси підприємства), але саме наявність різноманітних потенційних варіантів діяльності, можливостей їх використання робить маркетинг реальним, породжує попит на нього.
Напрямленість на споживачів. Цей принцип означає, з одного боку, пристосування підприємницької діяльності до реальних потреб, побажань і в цілому поведінки споживачів, намагання розвязати їхні проблеми, а з другого — активний цілеспрямований вплив на споживачів з метою формування належного попиту на товари чи послуги. Останнє особливо важливе в сучасному та інноваційному маркетингу.
Спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності — прибуток і водночас на тривалу перспективу розвитку підприємства. Таке поєднання означає, що маркетингова діяльність має базуватись передовсім на відповідних стратегічних рішеннях щодо освоєння цільових ринків, запровадження нових видів товарів та послуг, формування стійкого і достатнього попиту на них. На початкових етапах реалізації таких стратегій прибутку може і не бути. Але згодом, у тому разі, коли перспективу було визначено правильно, підприємство може розраховувати на достойне «місце під сонцем».
   
Список літератури

1. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. –3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. –1600 с.
2. Алексеев А. А. Маркетинговые исследования рынка услуг : учебн. пособ. / Алексеев А. А. – СПб. : Изд. СПбГУЭФ, 1998. – 87 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф. ; пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1996. – 704 с.
4. Маркетинг : учебник для вузов / под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНТИ, 1996. – 534 с.
5. Фирсенко С. С. Товарная политика предприятия: учебн. пособ. / С. С. Фирсенко, Е. В. Щербенко. – Красноярск : Краснояр. гос. торг.- экон. ин-т. – 2008. – 278 с.
6. Басовский Л. Е. Маркетинг: курс лекций / Басовский Л. Е. –М.: ИНФРА - М, 1999. – 219 с.
7. Маркетинг : конспект лекций // Либрусек. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/165947/rea d
8. Холодний Г. О. Організаційно-економічний механізм реалізації товарної інноваційної політики: монографія / Холодний Г. О., Борисенко М. А.–Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 196 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.