22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналітична оцінка податкового потенціалу України№ роботи: 2121
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Ефективна діяльність держави та реалізація її основних функцій неможливі без налагодженої соціально-економічної політики, одне з чільних місць у якій належить саме фіскальній політиці. Завдяки податковим надходженням держава стимулює розвиток господарської діяльності, допомагає малозабезпеченим верствам населення, впливає на стан і розвиток науково-технічного прогресу. У звязку з цим, необхідно зазначити щодо подальшого розвитку податкового потенціалу, що дана категорія є запорукою успішного вирішення державою завдань економічної та соціальної політики, здійснення соціальних та інших програм, належного функціонування державного апарату і всієї системи установ, які діють у бюджетній сфері.
Даною проблемою в теорії оподаткування широко займаються як видатні вчені зарубіжних країн, такі, як: Т. Юткіна, А. Паскачев, Ф. Садигов, В. Мішин, В. Дик, І. Горський, М. Кашина, А. Коломієць, А. Мельник, так і українські вчені: В. Прусс, Н. Шпак, В. Пітерська, В. Панасюк, Є. Ковальчук, В. Бюряковський, В. Кармазін, С. Каламбет та ін.
Незважаючи на те, що останнім часом наша країна провела значну модернізацію у фіскальній системі, вчені поки що не знайшли єдиного висновку щодо розробки підходу відносно визначення податкового потенціалу країни. Саме тому актуальність теми даної статі полягає у підвищенні інтересу до питань стратегічного планування економічного розвитку та до розробки нового науково-методичного підходу визначення сутності й кількісної оцінки податкового потенціалу взагалі.
Сучасна економічна думка ще не дійшла однозначного висновку щодо визначення сутності, значення та критеріїв оцінки податкового потенціалу. На думку Тарангул Л. Л., поняття "податковий потенціал" необхідно розглядати як у широкому, так і у вузькому тлумаченні. У широкому розумінні поняття "податковий потенціал" – це обсяг реальних і потенційних ресурсів регіону, які підлягають оподаткуванню, а також можуть бути обєктом оподаткування при розширенні його податкової бази. У більш вузькому розумінні податковий потенціал – це фактичний обсяг податків, зборів та інших обовязкових платежів, які акумулює регіон при використанні своїх ресурсів в умовах діючого податкового законодавства [1].
У практичному розумінні податковий потенціал, як правило, розглядають як податкові можливості окремих регіонів або ж максимально можливу в умовах діючого податкового законодавства суму нарахувань податків. Остання враховує суми податків, що підлягають сплаті в даному періоді, і донараховані податки за результатами контрольної роботи податкових органів [2, с. 35].
Дослідивши різні методи формування податкового потенціалу варто зауважити, що для аналізу податкової бази та оцінки потенціалу оподаткування повинна використовуватися система показників, яка аналізує тенденції розвитку макроекономічної ситуації в регіоні, а також вплив галузевих і регіональних факторів на структуру фінансових потоків, що в кінцевому результаті впливає на перспективу розвитку податкової бази. При цьому визначення податкової бази в якості реального економічного показника є неможливим, оскільки обєкти оподаткування мають різні характеристики. Саме тому, реальний зміст і статистично можливе вираження має показник податкового потенціалу, який являє собою максимально можливу суму нарахування податків і зборів в умовах діючого податкового законодавства.
Взагалі, розрахунок податкового потенціалу може бути здійснений на основі різних показників: рівня сукупних оподатковуваних ресурсів регіону, репрезентативної податкової системи, поєднання методу репрезентативної податкової системи з використанням регресійного аналізу та ін. Але аналіз на основі цих показників є недоцільним при розрахунку податкового потенціалу в українській економіці. Саме тому постає можливість доцільної оцінки податкового потенціалу в Україні із застосуванням індексу податкового потенціалу на основі валового регіонального продукту. Використання цього показника дозволить обєктивно оцінити реальні доходні можливості конкретного регіону у порівнянні з визначеним стандартом. В загальному вигляді індекс податкового потенціалу територій можна розрахувати за наступною формулою:
ІППР = (ВРПкр / ВРПспр) * Кпмв, (1)
де ІППР – індекс податкового потенціалу регіону,
ВРПкр – валовий регіональний продукт конкретного регіону в розрахунку на одного жителя території,
ВРПспр – середній показник валового регіонального продукту по регіонах країни в розрахунку на одного жителя території,
Кпмв – коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади.
Відповідно, коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади можна розрахувати за формулою:
Кпмв = ДРн / ДРс, (2)
де ДРн – доходи регіону в розрахунку на душу населення,
ДРс – середні доходи в розрахунку на душу населення по регіонах країни [2].
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта податкових можливостей місцевих органів влади за період 2012-2014 років (за 2015 р. дані відсутні) по регіонах наведено в табл.1.
Найбільший показник доходів на душу населення в Україні за період 2012-2014 роки припадає на місто Київ. Серед областей найбільша частка надходжень у розрахунку на одну особу припадає на Дніпропетровську область, за нею Запорізька, Київська, Харківська, та Полтавська.
Таблиця 1
Наявні доходи АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя у розрахунку на одну особу (грн.)*
Найбільший показник коефіцієнта податкових можливостей місцевих органів влади серед областей України (див. табл.2) встановлено у 2013 році в м.Києві (3,04), причому він мав тенденцію до зростання в 2013 році становив 3,27 в 2014 році – 3,36. На другому місці знаходилась Дніпропетровська область. Коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади по області мав тенденцію до зростання.
Волинська область перебуває на 24 місці серед областей та м.Києва і м. Севастополя.
Найменший показник коефіцієнта податкових можливостей місцевих органів влади припадав на Закарпатську область, при цьому він мав тенденцію до зростання. В Чернівецькій області коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади становив у 2014 році - 0,45.
Таблиця 2
Коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади
Рис. 1.1. Коефіцієнт податкових можливостей регіонів України за 2014р.

Проведені дослідження показали, що на рівні економічно розвинених регіонів країни за період 2012-2014 років відбувається зниження коефіцієнта податкових можливостей при його зростанні у економічно відсталих регіонах. Це пояснюється, по-перше, відсутністю ефективної державної фінансової підтримки місцевих органів влади регіонів-донорів, по-друге, посиленням зацікавленості місцевих органів влади регіонів-реципієнтів до розвитку власної доходної бази.
Таким чином, визначення коефіцієнта податкових можливостей місцевих органів влади дозволяє розрахувати індекс податкового потенціалу регіонів України. Вихідні дані для розрахунку індексу податкового потенціалу території наведені у табл.3.
Таблиця 3
Рівень валового регіонального продукту по регіонах України
Так, в 2012 році найбільший індекс податкового потенціалу територій в розрізі обласних бюджетів (табл.4) припав на м. Київ 5,88, причому він мав тенденцію до зниження у 2014 році – 5,33. Серед регіонів найбільший індекс податкового потенціалу територій припав за період 2012-2014 років на Дніпропетровську область. Індекс податкового потенціалу по області мав тенденцію до зростання з 1,59 у 2012 році до 1,76 в 2014 році.
Таблиця 4
Індекс податкового потенціалу регіонів України
Рис. 1.2. Індекс податкового потенціалу регіонів України за 2014 р.

Третє місце за індексом податкового потенціалу за досліджуваний період 2012-2014 років займала Київська область. Індекс податкового потенціалу цієї області мав тенденцію до зростання з 1,15 у 2012 році до 1,24 у 2014 році. В Полтавській області індекс податкового потенціалу становив 1,16 у 2012 році та мав тенденцію до зниження в 2014 році до 1,03.
Зниження індексу податкового потенціалу територій за досліджуваний період 2012-2014 років у економічно розвинутих регіонах країни обумовлено, з однієї сторони, збільшенням обєму міжбюджетних трансфертів у доходах і видатках місцевих бюджетів, зниження зацікавленості органів місцевого самоврядування в розвитку власного податкового потенціалу територій. З іншої сторони, неефективністю розподілу бюджетних ресурсів для підтримки промисловості економічно розвинених регіонів країни.
Найменший індекс податкового потенціалу за досліджуваний період 2012-2014 років припадав на Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Волинську, Херсонську та Житомирську області.
Таким чином, запропонований підхід до визначення індексу податкового потенціалу територій сприятиме підвищенню фінансової самостійності місцевих органів влади, основаному розподілу централізованої фінансової допомоги місцевим органам влади. Комплексне впровадження запропонованих коефіцієнта податкових можливостей та індексу податкового потенціалу територій забезпечить зниження диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів країни, створить ефективну систему оцінки реальних доходних можливостей і потреб місцевих органів влади.
Для підвищення рівня податкового потенціалу в країні можна запропонувати такі заходи:
- спрямувати розвиток потенціалу прямих зборів, непрямих, майнових і інших груп податків. З цього можна визначити також реальний національний дохід, зменшений на суму витрат для від-творення життєво необхідних потреб громадян і капіталу, спрямованого на інвестиційні потреби;
- визначити "податкові можливості" регіонів, завдяки чому можлива різка зміна ймовірності субєктів трактування депресивних територій;
- підвищення ефективності використання наявних податкових резервів;
- стимулювання ділової активності як основи розбудови конкурентоспроможної економіки, а отже, перспективної фіскальної ефективності та економічного зростання;
- оптимізація використання стимулюючого потенціалу спеціальних податкових режимів;
- підготовка законопроектів, що регламентують формування та використання податкового потенціалу економіки України.
Запропоновані напрями підвищення податкового потенціалу повинні бути реалізовані в комплексі, а також скоординовані з відповідними інструментами грошово-кредитної, валютної, бюджетної та митної політик, щоб уникнути конфронтації механізмів при досягненні стратегічних перспектив та цілей соціально-економічного розвитку.
   
Список літератури

1. Тарангул Л. Л. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.04.01 / Л. Л. Тарангул ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2003. – С. 28.
2. Паскачев А. Б. Анализ и планирование налоговых поступлений. Теория и практика / А. Б. Паскачев, Ф. К. Садыгов, В. И. Мишин. – М. : Издательство экономико-правовой литературы, 2004. – 250 с.
3. Основы налогообложения : учебн. пособ. / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба, О. Г. и др. – Х. : ИНЖЭК, 2008. – 278 с.
4. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебн. пособ. / Т. Ф. Юткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА, 2003. – 576 с.
5. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки : підручник / В. Я. Бобров ; за ред. Л. О. Каніщенка. – К. : Либідь, 1995. – 319 с.
6. Горский И. В. Налоговая политика и экономический рост / И. В. Горский. – М. : Финансы, 1999. – 198 с.
7. Державне управління : навч. посібн. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна та ін. ; за ред. А. Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2004. – 342 с.
8. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент / Д. Ю. Мельник. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 349 с.
9. Україна у цифрах 2015 Статистичний збірник. 2016. Режим доступу: http://istmat.info/files/uploa ds/53010/ukraina_v_cifrah_2015 .pdf
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.