21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суспільний поділ праці та його роль у економічному розвитку№ роботи: 2117
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Огляд літературних джерел
2. Сутність суспільного поділу праці та етапи його розвитку
3. Основні види суспільного поділу праці та організаційно-економічні форми його реалізації
4. Місце і роль України в суспільному поділі праці
Висновки
Список використаних джерел


Висновки

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Провівши огляд літературних джерел нами встановлено, що питання суспільного поділу праці займалось багато дослідників, зокрема, серед яких можна виділити настпних: Дж. Міль, К. Маркс, Ф. Енгельса, А. Богданова, Г. Плеханова, М. Бухаріна, М. Д. Кондратьєва А. Сміт Е. Денісона та інші.
2. Комплексний підхід до аналізу місця поділу праці в системі суспільного виробництва веде до розуміння того, що суспільний поділ праці як одна з фундаментальних економічних категорій належить до "стикових" категорій, які включають у себе елементи і продуктивних сил, і економічних виробничих відносин. У визначенні поняття «суспільний поділ праці» нами підтримана позиція в якій під суспільним поділом праці розуміється форма існування виробничих сил; підсистема економічних відносин суспільного виробництва; форма організації взаємодії виробничих сил і економічних відносин; спосіб функціонування економічних виробничих відносин.
3. Досліджено етапи розвитку суспільного поділу праці. Серед етапів ми підтримуємо позицію виокремлення наступних етапів:
I етап. Відділення землеробства від скотарства.
II етап. Відділення ремесла від землеробства.
III етап. Відділення торгівлі від ремесла.
ІV етап. Перехід кількості в якість.
4. Встановлено, що суспільний поділ праці може бути класифікований за вертикальними рівнями народногосподарської структури; основними організаційно-економічними формами реалізації; сферами суспільного виробництва; видами.
У міжнародній економіці існує класифікація суспільного поділу праці за територіальним та виробничим критеріями.
5. В ході дослідження ми дійшли висновку, що основними організаційно-економічними формами реалізації, суспільного поділу праці є: спеціалізація виробництва, його кооперація, концентрація та комбінування
6. Вивчено місце України в суспільному поділі праці. Сьогодні визначальними сферами економічної діяльності в України є промисловість та сільське господарство. Це зумовлено, з одного боку, специфікою спеціалізації української економіки в умовах колишнього Радянського Союзу, з іншого – особливостями сировинної бази та структурою людських ресурсів. Розвиток цих сфер економічної діяльності впливає на динаміку інших і насамперед тих, що надають послуги.
У 2015 р. у створенні валової доданої вартості основна частка належить переробній промисловості (20,0 %), торгівлі (15,9 %), транспорту та звязку (10,6 %), сільському господарству (7,9 %).
7. На розвиток міжнародного поділу праці впливають географічні фактори, нерівномірність поділу природних ресурсів на земній кулі, в тому числі рослинного і тваринного світу, а також відмінності у кліматі та умовах для розвитку сільського господарства тощо. Ми вважаємо, Україна має великі запаси корисних копалин і надзвичайно вигідне територіальне поєднання сировинних родовищ. Але, функціонування народногосподарського комплексу України, як бачимо, значною мірою залежить від поставок з інших країн різних видів мінеральних, паливно-енергетичних, лісових та інших видів сировини.
8. Серед шляхів подальшого поглиблення суспільного поділу праці і стратегічних трансформаційних змін України треба враховувати:
— необхідність подальшого зростання виробництва продукції для забезпечення потреб суспільства і задоволення населення, що повинно ґрунтуватися на повному використанні природноекономічних умов і потребує поглиблення зональної, регіональної, галузевої, господарської і внутрішньогосподарської спеціалізації;
— використання потужностей і ресурсів всіх галузей на основі розвитку кооперації, інтеграції, посилення міжгалузевих звязків;
— забезпечення функціонування ринків;
— формування і регулювання фінансових потоків, залучення і використання вітчизняних і зарубіжних інвестицій;
— вирішення соціально-економічних питань розвитку територій, створення сучасної виробничої і соціальної інфраструктури.
   
Список літератури

1. Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с.
2. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История: монография. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.
3. Башнянин Г. І. та ін. Політична економія. — Львів: «Новий Світ-2000», 2004. — 480 с.
4. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 688 с.
5. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Пер. с англ. / Науч. ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. – М.: НП "Журнал Вопросы экономики", 2004. – 416 с.
6. Ватаманюк З. І. та ін. Економічна теорія: макро- і Мікроекономіка. Навч. посіб. / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. — К.: Вид. Дім Альтернативи, 2001. — 608 с.
7. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.
8. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібн / уклад.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та [ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011.
9. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с.
10. Економічна теорія : навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х. : ХНУМГ , 2014. – 290 с.
11. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - К. :Знання, 2012. - 206 с.
12. Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с.
13. Заглинська Л. В., Заглинський А. О., Матусевич М. К., Самборський І. О. Загальні основи економічної теорії. — Київ, 2002. — 408 с.
14. Заглинський А. О., Матусевич М. К. Політична економія. Навчальний посібник. — Рів- не, Волинські обереги, 2000. — 408 с.
15. Либман А.М. Экономическая теория и социальные науки об экономике: некоторые направления развития. – М.: Институт экономики РАН, 2007.
16. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: В 2 Т. — М.: Республика, 1992. — Т.2. — 400 с.
17. Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с
18. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
19 . Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т. / Ред.: Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова, С.А. Афонцева. – СПб.: Экономическая школа, СПбГУЭФ, ГУ-ВШЭ, 2002. – Т.1. –668 с.
20. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К. Т. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
21. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. Є. С. Шевчук. 4-те вид., перероблене і виправлене. — Львів: «Новий світ-2000», 2005. — 480 с.
22. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 416 с.
23. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В.М. Фещенко. – К. : КНЕУ, 2012.
24. Худокормов А.Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010. – 416 с.
25. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.