22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз моделі організації фінансового управління на підприємстві№ роботи: 2116
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 42
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ЧАСТИНА 1. Студент на прикладі підприємства, що є базою проходження виробничої практики, має вивчити та відобразити у роботі такі питання.
1. Аналіз моделі організації фінансового управління на підприємстві та зясування наявності функціональних блоків (підрозділів, відділів і .т.п.) управління ризиками.
2. Ознайомлення з обовязками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства, на який покладено управління фінансовими ризиками. Аналіз таких обовязків та повноважень відповідних структур та визначення їх достатності (виправданості). За відсутності відповідного підрозділу студент обґрунтовує, хто і в межах яких компетенцій мав би виконувати такі функції та визначає його обовязки та необхідні компетенції.
3. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Проведення ідентифікації усіх джерел формування фінансових ризиків такого підприємства. Виявлені ризики ідентифікуються та групуються по видам фінансових ризиків. В рамках основних видів фінансових ризиків здійснюється аналіз індивідуальних ризиків та їх можливий взаємний вплив.
ЧАСТИНА 2. Студент обирає один із основних виявлених фінансових ризиків підприємства, відображених у ЧАСТИНІ 1 та проводить його поглиблене дослідження, яке включає:
 аналіз та деталізацію причин виникнення даного виду ризику;
 оцінювання значимості такого ризику та виявлення його потенційного впливу на результативність функціонування субєкта господарювання;
 обґрунтування вибору методу кількісної оцінки обраного ризику, що найбільш повно відповідає його специфіці;
 розробка індивідуальної моделі кількісної оцінки (формули) даного ризику з урахування специфіки діяльності підприємства.
ЧАСТИНА 3 (оцінюється в 5 балів). Відповідно до розробленої моделі кількісної оцінки обраного виду фінансового ризику студент визначає рекомендовані критерії обґрунтування управлінських фінансових рішень з позицій управління таким ризиком (шкала катастрофічності ризику; межі ігнорування, утримання чи трансферу ризику і т.д.). Відповідні рекомендації викладаються із належним обґрунтуванням в даній частині контрольної роботи.
ЧАСТИНА 4. Студент на основі історичних даних (дані фінансового та/або управлінського обліку, статистична інформація про ринок і т.д.) щодо діяльності підприємства та результатів господарської діяльності у поточному році проводить аналіз стійкості (стрес-тест) запропонованої моделі та верифікацію її надійності. Відповідно до отриманих результатів формулюються рекомендації щодо її застосування та/або коригування. Обґрунтовані пропозиції із відповідним обґрунтуванням викладаються в даній частині роботи.

Уривки з роботи:

Підприємство «ТехноМир» створено у формі приватного підприємства. Основний вид діяльності – торгівля побутовою технікою. Структурну схему «ТехноМир» наведено на рис. 1.
Головним керуючим органом підприємства є Рада власників в яку входять 4 особи, що створили дане підприємство. В компетенцію Ради власників, згідно Статуту підприємства, входить визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства, обрання генерального директора та призначення головного бухгалтера підприємства.
Генеральний директор займається поточним управлінням підприємством, до його компетенції входить прийняття рішень щодо управління підприємством як фінансового так і організаційного змісту, найом працівників (крім головного бухгалтера, так як це компетенція Ради власників). Має право підпису фінансових документів.
При аналізі макросередовища підприємства автором була застосована методика складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як позитивного (вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»). В якості групи експертів виступали співробітники компанії (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії, співробітники провідних операторів ринку.
Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожнім окремому факторі. Перший стовпчик кожної з нижче наведених таблиць носить найменування фактора, другий – важливість даного фактора для ринку на якому працює «ТехноМир», третя – вплив на діяльність компанії, четверта – напрямок і модуль впливу даного фактора, і пятий стовпчик – ступінь важливості даного фактора для діяльності компанії. Дані пятого стовпчика таблиць отримані як добуток другого, третього і четвертого.
Основні фактори, що визначають макросередовище маркетингу і роблять безпосередній вплив на «ТехноМир» й ефективність реалізації маркетингової концепції представлені на рис. 2.


На підставі експертної оцінки впливу чинників на стан фінансової безпеки підприємства та визначення можливих втрат прибутку під їх негативним впливом встановлено найбільш значущі з них. Виявлено, що на стан фінансової безпеки підприємства найбільш вагомий вплив мають чинники внутрішнього характеру. Серед них найбільш впливовими є: організаційно-управлінського характеру (26%); інвестиційні (23%) та фінансові (20%). Трохи менший вплив мають чинники зовнішнього характеру. Найбільші впливовими сере яких є: чинники загальноекономічного характеру (21%), інституційного характеру та політичні (по 10%) [9, с.39].

Відповідно до шкали вірогідності ризику (таблиця 15) дане значення відноситься до ризику середнього рівня. Тобто, для зменшення цієї величини необхідно розробити шляхи оптимізації ризиків маркетингових інвестицій.
Основними методами оптимізації ризиків можуть бути: розподіл ризиків у часі; ухилення від ризиків; компенсація ризиків тощо.
Розподіл ризиків в часі залежить як від видів діяльності, так і споживачів, постачальників, числа учасників. Диверсифікація видів діяльності припускає виробництво таких видів товарів і послуг, попит на які змінюється в протилежному напрямі.
Диверсифікація споживачів означає вихід на різні ринкові сегменти, що в разі зниження попиту на одному з них істотно не вплине на загальну виручку і прибуток підприємства.
Диверсифікація між постачальниками означатиме наявність декількох укладених контрактів на поставку однієї і тієї ж сировини або матеріалів, що дозволить навіть у разі непоставки матеріалів у строк одним із них забезпечити безперебійну роботу підприємства за рахунок матеріалів, поставлених іншим.
Розподіл проектного ризику між його учасниками є ефективним способом його зниження. Логічно при цьому зробити відповідальним за конкретний вид ризику того з його учасників, який володіє можливістю точно і якісно розраховувати і контролювати даний ризик.
Також доцільно здійснювати розподіл ризику в часі за допомогою виділення окремих етапів проекту.
Ухилення від ризиків. Серед методів ухилення від ризиків можна виділити страхування ризику, яке є наступним можливим способом його зниження і полягає в передачі певних ризиків страховій компанії.
Компенсація ризиків передбачає створення певних резервів: фінансових, матеріальних, інформаційних.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.