21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ№ роботи: 2113
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 129
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ
1.1. Поняття кадрового потенціалу та його складові
1.2. Основні методологічні підходи щодо оцінки кадрового потенціалу підприємства
1.3. Концепція кадрової політики в умовах кризи
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організаційна структура підприємтва
2.2. Аналіз формування кадрового потенціалу підприємства
2.3. Якісна оцінка кадрового потенціалу персоналу
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ
3.1. Пропозиції удосконалення формування кадрового потенціалу в умовах кризи
3.2. Напрями удосконалення підвищення ефективності антикризової кадрової політики на підприємстві
3.3. Удосконалення якостей кадрового потенціалу персоналу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ
ДОДАТКИ


РЕФЕРAТ


Дипломна робота: 129 с., табл. 31, рис.24, 50 джерел, 2 додатки.
Обєкт дослідження: процес формування кадрового потенціалу підприємства.
Мета роботи - розробка практичних рекомендацiй, спрямованих на удосконалення формування кадрового потенціалу підприємства в умовах кризи.
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.

Кадровий потенціал представляє собою особистісні можливості, притаманні персоналу фірми, які при вимаганні певною практикою можуть бути використані, задіяні, а також можуть збільшуватися у відповідності до нових конкретних умов даної практики.
Фундаментальною складовою процесу управління кадровим потенціалом підприємства є розробка шляхів вдосконалення та стратегії розвитку. Від ступеня валідності розробки стратегії з урахуванням усіх факторів впливу та ступня їх розкриття на даний момент, а також резервів основних його складових факторів залежить успішність підприємства як комерційної структури.
   
Список літератури

1. Абрамов В.М., Данюк Д.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса : ОКФА, 2008. – 96 с.
2. Антикризове управління підприємством : навч.-метод. посіб. для самостійн. вмвч. дисц. / З.Є.Шершньова, С.В.Оборська. Київськ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 193 с.
3. Антикризове управління / В.І. Котячий, Л.П. Білих, С.Г. Беляєв та ін. – М.: ІНФРА-М, 2000.– 484 с.
4. Антикризисное управление / под ред. З.С. Минаева и В.П. Панагушина. - М. : ПРИОР, 2005. - 432 с.
5. Антикризисное управление : учеб. для студентов вузов, обучающ. по кон. спец. / З.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.; под ред. З.М. Короткова; Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 432 с.
6. Антикризисное управление : учебник / под ред. З.М. Короткова. - М. : ИНФРА- М, 2000. - 432 с.
7. Антикризисный менеджмент / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, А.Н. Маринюк и др.; под ред. А.Г. Грязновой. - М. : ЗКМОС, 2008. - 368 с.
8. Богиня Д.П. Мотиваційний механізм конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Д.П. Богиня – К. : Ін-т економіки НАН України, 2008. – 188 с.
9. Большаков А.С. Современный менедж¬мент: Теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. - СПб. : Питер, 2000. - 416 с.
10. Булеев И.П. Антикризисное управление предприятием / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая. - Донецк : ИЗП НАН Украина, - 234 с.
11. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством / В.О. Василенко. - К., 2003. - 504 с.
12. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192 с.
13. Воронкова В.Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал». – 2004. – 256 с.
14. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал». – 2004. – 256 с.
15. Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов О.М. та ін.Управління людськими ресурсами. - К. :ВД «Професіонал», 2008.-576 с.
16. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал». – 2004. – 288с.
17. Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Менеджмент персонала: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 304 с.
18. Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л. Мотивация труда в системе корпо-ративного менеджмента: теория и практика. – К.: Наук. світ, 2008. – 73 с.
19. Карєра молодих державних службовців (за підсумками стажування слухачів у 2005 р.) : матеріали наук.-практ. конф., 22 вересня 2005 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т. - Х. : Магістр, 2005. - 219 с.
20. Карпенко Сергій Володимирович. Управління персоналом : Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2009. – 273 с.
21. Колот A.M. Мотивація, стимулювання і оплата персоналу. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.
22. Корпоративна культура організацій ХХІ століття : зб. наук. праць / Донбаськ. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : Поліграф, 2005. - 99 с.
23. Корпоративное управление. Управление изменениями и развитием, формирование будущего фирмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г.А. Коваленко, С.В. Ковалевский. Донбасск. гос. машиностр. акад. - Краматорск : Поліграф, 2005. - 119 с.
24. Методологія сучасного управління : монографія / Маркіна І.А. - К. : Вища школа, 2001. - 311 с.
25. Методы и модели стратегического управления предприятием : монография / Н.Н. Лепа. НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : Поліграф, 2002. - 185 с.
26. Механизм управления потенциалом предприятия : монография / И.П. Отенко, Л.М. Малярец. - Науч. изд. - Х. : ХГЭУ, 2003. - 219 с.
27. Механизм управления предприятием: стратегический аспект : монография / В.С. Пономаренко , Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский и др. - Х. : ХГЭУ, 2002. - 251 с.
28. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
29. Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента: проблемы и решения : учебник / А.Л. Еськов ; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2008. - 389 с.
30. Мотивация и оценка персонала : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. ; Межрегион. акад. упр. персоналом. МАУП. - К. : Поліграф, 2002. - 246 с.
31. Мотивация личности и человеческих ресурсов : монография / И.И. Тимошенко, А.С. Соснин. Европейск. ун-т. - К. : Поліграф, 2002. - 575 с.
32. Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента : учебник / Йосио Кондо, Акиказу Како, Юнаи Сайто. Под ред. Йосио Кондо. - Нижний Новгород : Приоритет, 2009. - 207 с.
33. Організаційно економічний механізм посилення мотивації трудової діяльності : монография / О.Л. Єськов, Р.М. Масалаб, М.Т. Пашута. - К. : Наук. світ, 2009. - 60 с.
34. Організація управління : навч. посібник / М.Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2003. - 173 с.
35. Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків) / Т.О. Крівцова. Харк. держ. екон. ун-т. - Х., 2003. - 21 с.
36. Основы управления : учеб. пособие / В.П. Белогуров. - Х. : Консум, 2003. – 320 с.
37. Осовська Галина Володимирівна. Управління трудовими ресурсами : Навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224 с.
38. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління під¬приємством / Л.С. Ситник. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. - 504 с.
39. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України // «Економіка та держава». – 2009. - №5. – с.96-99.
40. Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г. Дипломне проектування з економіки підприємства: Навч.посібник. – К: Центр учбової літератури, 2007. -124 с.
41. Семенов Г. А. Организация и планирования хозяйственной деятельности на предприятии: монография / Г. А. Семенов, А. Г. Семенов. — Запорожье : ЗГИА, 2001. — 174 с.
42. Стратегічне управління розвитком організації : навч. посібник / В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, О.М. Тридід. Харк. держ. екон. ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2002. - 639 с.
43. Технології антикризового управління : моногр. / С.К. Рамазанов, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Поліграф, 2005. - 191 с.
44. Удосконалення процесу прийняття рішень для забезпечення ефективного управління підприємством / О.Ф. Рогальський.; Мін-во економіки та з питань європ. інтеграції України Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - К., 2005. - 21 с.
45. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая технология / В. В. Авдеев. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 960 с.
46. Управление потенциалом предприятия : учеб. пособ. для студ. экон. спец. / И.З. Должанский, Т.О. Загорная, О.А. Удалых и др. Макеевский экон.-гуманит. ин-т. – Донецк. Макеевка : Норд-пресс, 2008. - 350 с. - (Экономика предприятия).
47. Управління персоналом (Кадровий менеджмент) : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / І.Б. Чудаєва, В.Д. Миленький, В.П. Погребняк, В.М. Шарапов. - Черкаси : ЧДТУ, 2005. - 119 с.
48. Управління персоналом : навч. посіб. / Ю.М. Комар. За заг. ред. В.В. Дорофієнка ; Донецьк. держ. ун-т упр. Каф. менеджменту у невиробнич. сфері. - Донецьк : ДонДУУ, 2005. - 163 с.
49. Управління персоналом : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук ; Житомирськ. інж.-технологіч. ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 345 с.
50. Управління персоналом організації : учебник / В.Г. Щербак. - Наук. вид. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 218 с.
51. Управління персоналом промислового організації в умовах ринкових відносин / С.П. Оксененко ; Харк. держ. екон. ун-т. - Х., 2005. - 21 с.
52. Управління підприємством в умовах розвитку ринку : учебник / В.М. Гриньова, М.М. Новікова, О.М. Красноносова та ін. - Наук. вид. - Х. : ХДЕУ, 2003. - 167 с.
53. Управління проектами : навчальний посібник / Кобиляцький Л.С.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - К. : МАУП, 2002. - 200 с.
54. Управління розвитком організації: навч. посіб. / Ігор Володимирович Кононенко. - Харьков : НТУ ХПІ, 2001. - 136 с.
55. Управління технологічними процесами: теорія і практика : навч. посібник / В.В. Казарцев, О.С. Соснін. Європейськ. ун-т. - К. : Поліграф, 2002. - 109 с.
56. Управлінське консультування : навч. посібник / В.А. Коростельов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. МАУП. - К. : Поліграф, 2003. - 104 с.
57. Управлінський аналіз діяльності субєктів господарювання : навч. посібник / Є.М. Сич, Г.В. Кравчук, В.П. Ільчук. Київськ. ун-т економіки і технологій транспорту. - К. : Аспект-Поліграф, 2005. - 202 с.
58. Управлінський облік на підприємстві : методика ведення / Гарасим П.М., Давидович І.Є., Хомин П.Я. Тернопільськ. акад. нар. гос-ва. - Тернопіль : Поліграф, 2001. - 270 с
59. Формування та підвищення ефективності використання кадрово- управлінського потенціалу агроформувань / В.С. Кропивко. Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2005. - 20 с.
60. Щекин Г. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2008. – 288с. 2
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.