14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВАТ «МОТОР СІЧ»№ роботи: 2111
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 119
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСАДИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1.1. Сутність стратегічного управління підприємством та його персоналом
1.2. Сучасне розуміння стратегій управління персоналом підприємства
1.3. Стратегічний підхід до управління персоналом підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «МОТОР СІЧ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз управління кадрами підприємства ПАТ «Мотор Січ»
2.3. Аналіз кадрової стратегії на підприємстві ПАТ «Мотор Січ»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «МОТОР СІЧ»
3.1. Розробка заходів, спрямованих на вдосконалення кадрової стратегії
3.2. Формування програм розвитку кадрового потенціалу ПАТ «Мотор Січ» 3
3.3. Удосконалення організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИРЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 119 сторінок, 29 таблиць, 18 рисунків, 70 джерел, 20 додатків.
Обєктом дослідження є процес кадрової стратегії на підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність принципів та методів формування та розвитку кадрової стратегії підприємства.
Метою дипломної роботі є теоретичне обґрунтування і дослідження кадрової стратегії і розробка методичних рекомендацій щодо її реалізації в ПАТ «Мотор Січ».
В першому розділі дипломної роботи представлені теоретичні і методичні основи кадрової стратегії; розглянуто класифікацію кадрових стратегій; вивчений вітчизняний та зарубіжний досвід формування та розвитку кадрової стратегії підприємства.
В другому розділі надано організаційно-економічну характеристику ПАТ «Мотор Січ»; представлена характеристика кадрової стратегії досліджуваного підприємства; проаналізована система підбору кадрів підприємства; проведене дослідження стану використання трудових ресурсів ПАТ «Мотор Січ» на основі внутрішніх документів.
В третьому розділі визначені перспективні напрямки кадрової стратегії; розроблені рекомендації щодо вдосконалення кадрової стратегії підприємства; проведена оцінка кадрової стратегії на підприємстві після впровадження запропонованих рекомендацій.
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.

КАДРОВА ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЯ, КАДРОВА СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
   
Список літератури

1. Конституція України (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про охорону праці» №2694-XІІ від 14.10.1992 (в редакції Закону №229-ІV від 21.11.2002 (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №2. - Ст.10.
3. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф: сокр.пер.с англ./науч.ред. и авт.предисл. Л.И.Евенко.- М.: Экономика, 2007. - 519 с.
4. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг: пер. с англ. -М.:ИНФРА - М, 2008. - 328 с.
5. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учебн. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. - 432 с.
6. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки // Журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2009. – №10. – С. 68.
7. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. -М.: ЮНИТИ, 2008. - 423 с.
8. Балабанова Л. В. Управление персоналом на основе маркетинга: Моногр. / Л. В. Балабанова, Е. К. Воробьева. - Донецк: ДонГУЭТ, 2006. - 212 с.
9. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 512 с.
10. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / Серия «Учебники, учебньїе пособия». - Ростов н/Д: Феникс, 2007. -384 с.
11. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навчальний посібник. - 2-е вид., виправл. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 400 с.
12. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М: Юристь, 2010. - 495 с.
13. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шкано-ва О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літера¬тури, 2009. - 504 с.
14. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании) / Х. Виссема: пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, - 2008. -288с.
15. Власова А. Еволюція концепції управління людськими ресурсами / А. Власова, Ж. Левицькі // Києво-Могилянська Бізнес Студія. - 2010. - № 7. - С. 57-61.
16. Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Менеджмент персонала: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – 304 с.
17. Глазов М.М., Фирова И.П., Истомина О.Н. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-менеджмента. Учебник / Под ред. М.М. Гла-зова. - СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2008. - 251 с.
18. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 384 с.
19. Журавлев П.В., Карташов С.А., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджеров. - М.: Экзамен, 2007. - 576 с.
20. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символи / Б.Карлоф - М.: Зкономика, 2008.- 239 с.
21. Карпенко С.В. Управління персоналом: Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко ; [За наук. ред. А. В. Базилюк]. – К. : Університет «Україна», 2007. – 273 с.
22. Кибанов А.Я. Управление персоналом. - М.: Инфра-М, 2009. - 638 с.
23. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебн. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 301 с.
24. Клейнер Т.В., Предприятие в нестабильной зкономической среде: риски, стратегия, безопасность / Т.В.Клейнер, В.Л.Тамбовцев, Р.М.Качалов. - М.: Экономика, 2010. - 286с.
25. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник / А. М. Колот. - 2-ге вид., без змін. — К.: КНЕУ, 2007. — 340 с.
26. Кранснопутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н.С. Кранснопутська. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 356 с.
27. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. Г. Мельничук. — К.: Кондор, 2008. - 296 с.
28. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2009. – 340 с.
29. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник / О.В. Крушельницька Д.П. Мельничук. - К.: «Кондор», 2007. - 296 с.
30. Мазур И.И. Управление проектами / Справочное пособие / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро и др. - М.: Вмсшая школа. 2007. - 875с.
31. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підруч¬ник. - К.: Каравела, 2006. - 320 с.
32. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях зффективной организационной культури: Учебник. - М.: Финпресс, 2008. - 288 с.
33. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П. В. Шеметова. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. – 240 с.
34. Менеджмент персоналу : навч. посібник / В.М. Канюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. - К.: КНЕУ, 2008. - 398 с.
35. Минцберг Г. Школы стратегий, стратегическое сафари / Г.Минцберг., Б.Альстренд, Дж. Лзмпел -Спб.: Питер, 2009. - 366 с.
36. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
37. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Монди Уэйн Р., Роберт М. Ноу, Шейн Р. Премо; Пер. с англ.; Под ред. И. В. Андреевой, С. В. Кошелевой. — СПб.: Изд. дом «Нева», 2008. — 640 с.
38. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия / А. В. Антонец, Н. А. Белов, С. М. Бухало и др.; Под ред. С. М. Бухало. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища шк., 2009. - 472 с.
39. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2007. - 336 с.
40. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : монографія / В.А. Павлова. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2006. -276 с.
41. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. Посібник для самос. вивчення дисципліни. – К., 2008.
42. Плаксов В.А., Пальчевич Г.Т. Економічний аналіз показників праці та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Кіровоград: ДКП «Поліграфія», 2009. - 182 с.
43. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
44. Поддерегин А. М., Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: Підручник. - Київ.: КНЕУ, 2007. -460 с.
45. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 304 с.
46. Портер М. Конкуренція / М.Портер: пер. с англ.- М.: Издат. «Вильямс», 2009. – 495 с.
47. Саакян А. К., Зайцев Г. Г., Лашманова Н. В., Дягилева Н. В. Управление персоналом организации, М.: ПИТЕР, 2008. – 124 с.
48. Савельева В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів вузів / Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 2007. -224 с.
49. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 336 с.
50. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. -К.: КНЕУ, 2008. - 351 с.
51. Стратегічне управління: навч. посіб. / С.Ю. Гончарова, І.П. Отенко; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 163 с.
52. Стратегічне управління : підручник / З.Є.Шершньова ; Київськ. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2007. - 699 с.
53. Стратегічне управління розвитком підприємства : навч. посібник / В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, О.М. Тридід ; Харк. держ. екон. ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2008. - 639 с.
54. Стратегия повышения зффективности функционирования производства / И.П. Булеев, Н.Д. Прокопенко, М.В. Мельникова и др..: моногр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2007. -278 с.
55. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учебн. пособие / Ю.В. Соболев, В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова. -Харьков: ООО «Олант», 2009. - 416 с.
56. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего в будущее) : монография / С.О.Гримблат, М.В.Воронов. - К. : Ника-Центр, 2007. - 190 с.
57. Томпсон А. Стратегический медежмент. Искусство разработки и реализации / А.Томпсон, Дж. Стрикленд . - М.: Юнити, 2007. - 576с.
58. Управління персоналом : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук ; Житомирськ. інж.-технологіч. ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2007. - 345 с.
59. Управління персоналом підприємства : учебник / В.Г. Щербак. - Наук. вид. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 218 с.
60. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Ки-банова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 638 с.
61. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособие для вузов / Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Прушинского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
62. Управление персоналом: Учебник для ВУЗов / Под ред. Т.Ю. База-рова, Б.Л. Яремина. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 423 с.
63. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: ВД «Професіонал», 2008 - 512 с.
64. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность : учебник / Р.А. Фатхутдинов. - М.: Дело, 2007. - 448 с.
65. Хміль Ф.І. Управління персоналом / Ф.І. Хміль. - К.: Видавничий центр «Академія», 2006. - 488 с.
66. Храмов В.О. Основи управління персоналом : навчально-методичний посібник / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук. - К.: МАУП, 2009. - 112 с.
67. Шершньова З.С. Стратегічне управління: навч.посіб./ З.С.Шершньова, С.В.Оборська. - К.: КНЕУ, 2008.- 384 с.
68. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: науч.-практ. пособие / Г.В.Щекин. - К.: МАУП, 2007. - 400с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.