22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення механізму поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства№ роботи: 2108
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 103
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану як структурної складової фінансового аналізу
1.2 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства
1.3 Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства ПАТ «ЗАЗ»
2.3 Оцінка балансу підприємства ПАТ «ЗАЗ»
2.4 Аналіз і оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства
2.5 Аналіз складу, динаміки і структури оборотних коштів ПАТ «ЗАЗ»
2.6 Аналіз фінансових результатів ПАТ «ЗАЗ»
3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Основні напрями поліпшення показників роботи підприємства
3.2 Оцінка запропонованих рекомендацій з урахуванням ризику
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 103 с., 15 рис, 25 таблиць, 4 додатка, 55 джерел.
Обєкт дослідження - фінансова діяльність ПАТ «ЗАЗ».
Предмет дослідження – управління фінансовими результатами підприємства.
Мета дипломної роботи полягає в розробці шляхів поліпшення результатів діяльності підприємства.
Завдання дипломної роботи навести теоретичні та практичні аспекти розрахунку основних показників роботи підприємства і визначення шляхів їх поліпшення.
У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні аспекти розрахунку основних фінансових показників роботи підприємства.
У другому розділі дипломної роботи проведено аналіз фінансового стану підприємства.
У третьому розділі дипломної роботи розглянуто пропозиції щодо поліпшення фінансових результатів роботи підприємства.
Методи дослідження – системно-аналітичний, історичний, логічний, економіко-статистичний, програмно-цільовий, порівняльного аналізу, функціонально-структурного аналізу.
В ході дослідження узагальнено теоретичні та науково-методичні основи аналізу основних фінансових показників роботи підприємства. Досліджено фінансовий стан підприємства, показники ефективності управління активами.
ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, АКТИВ, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ГРОШОВІ КОШТИ ЗАПАСИ, КАПІТАЛ, КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ОБОРОТНІ КОШТИ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ


ВИСНОВКИ

За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо управління фінансовими результатами діяльності підприємства.
1. Розглянуто економічну сутність фінансових результатів. Фінансові результати є найважливішим стимулом діяльності будь-якого субєкта підприємницької діяльності, її результатом, заради якого і працюють робітники, інвестується капітал, провадяться розробки та різноманітні заходи щодо поліпшення виробництва. Найважливішим показником фінансових результатів виступає прибуток - в абсолютному виразі, показники прибутковості та рентабельності - у відносному виразі. Прибуток являє собою суму доходів за мінусом витрат; а саме: валовий прибуток є різницею між виручкою від реалізації, податку на додану вартість та собівартістю продукції, щоб отримати чистий прибуток треба ще відрахувати витрати на збут, інші операційні та поза операційні витрати, додати інші доходи. Оптимізація цих складових є основою поліпшення показників фінансових результатів. Основним джерелом інформації для аналізу прибутку є форма №2 фінансової звітності «Звіт про фінансові результати».
Прибуток є якісним показником поза як в його розмірі відображається зміна обсягу товарообігу, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат обертання. Засади розрахунку показників фінансових результатів регламентуються нормативно-правовими актами, такими, як Конституція України, Закон про оподаткування прибутку підприємств, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1,2,3,9,16 та іншими, а також окремими правовими актами, що регулюють діяльність окремих галузей та видів діяльності.
2. Виявлено особливості фінансових показників. Підприємства автомобілебудівної промисловості відрізняються базовим положенням щодо інших галузей виробництва, характеризується енерго-, фондо- та трудомісткістю, великою долею амортизаційних відрахувань і неможливістю подальшого використання основних фондів, обмеженим терміном існування підприємств і багато чим іншим. Тому і методика обчислення результатів повинна відрізнятися.
3. Вивчено існуючи методи аналізування фінансових результатів та їх формування. Визначення фінансових результатів можна оцінити за допомогою абсолютних і відносних показників, до перших належить прибуток по елементам його формування, до других - показники рентабельності. Сам механізм визначення фінансових результатів, який служить основою для прийняття управлінських рішень на рівні керівництва підприємства є першим етапом, на другому етапі відбувається планування фінансових результатів з врахуванням висновків фінансового аналізу, головною метою якого є максимізація доходів, що дозволяє забезпечувати фінансування великого обсягу потреб підприємства в його розвитку.
4. Проаналізовано формування фінансових результатів ПАТ «ЗАЗ» та виявити його слабкі сторони. По використаній методиці проведений аналіз є порівняльним і чинником. При проведенні аналізу чинника використовувався метод ланцюгових підстановок.
5. Визначені можливі шляхи максимізації прибутку ПАТ «ЗАЗ» та надати практичні рекомендації щодо їх впровадження, оцінено вірогідність отримання належних результатів з урахуванням впливу ризику.
Взявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації по вдосконаленню управління оборотними активами:
- слід збільшити обєм інвестицій в оборотний капітал і його частку в загальному майні організації;
- структура оборотних активів повинна забезпечувати мінімальний ризик неплатоспроможності підприємства;
- необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства; особливо звернути увагу на приріст бистрореалізуємих активів;
Можна виділити наступні основні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів:
1) на стадії підготовки до виробництва – розрахунок науково обгрунтованих норм і нормативів оборотних коштів;
2) на стадії виробництва
- скорочення тривалості виробничого циклу за допомогою автоматизації, комплексної механізації,
- вживання новітніх наукових відкриттів і технічних винаходів,
- заміна дорогих матеріалів дешевшими,
- повторне використовування тари, інструменту,
- ритмічність випуску продукції і т. д.;
3) на стадії обігу :
–обеспечение ритмічності продажу продукції, що сприяє безперебійного відвантаження покупцям і своєчасному надходженню грошових коштів за неї на розрахунковий рахунок;
- розвиток системи розрахунків,
- своєчасне оформлення документів і строге дотримання платіжної дисципліни.
Оскільки оборотність активів залежить і від обємів реалізації, то підприємству можна запропонувати наступні заходи у сфері маркетингу і збільшення обємів продажів:
- ревізія наявних виробництв підприємства і закриття неефективних, непрофільних, технічно відсталих виробництв;
- реклама продукції і інформування споживачів про її споживацькі властивості, якість, сервіс;
- пошук сегментів ринку профільної продукції підприємства або технологічно-близьких видів продукції, на яких існує незадоволений платоспроможний попит;
- формування збутової і ділерської мережі;
- розробка нових конкурентоздатних видів продукції;
- підвищення якості і надійності продукції в результаті проведення організаційно-технічних заходів;
- формування системи післяпродажного обслуговування продукції;
- розробка системи договорів з гнучкими умовами поставки і оплати.
Необхідною умовою підвищення ефективності використовування оборотних коштів – продумане економічне визначення потреби в них. Оскільки визначення такого їх оптимального розміру, який би при мінімальному запасі забезпечив виробництво. В цьому лежить суть нормування оборотних коштів, основною особливістю якого в умовах ринку є те, що воно має розглядатися не тільки як економічний метод обчислення необхідного розміру оборотних коштів, а перш за все як спосіб виявлення і мобілізації на кожному підприємстві внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.