22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Шляхи удосконалення транспортної логістики№ роботи: 2107
розділ: Логістика
тип: Дипломна робота
об'єм: 152
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
1.1 Сутність та завдання транспортної логістики
1.2 Сучасні підходи до ціноутворення роботи транспортних підприємств
1.3 Особливості технології служби транспортної логістики
2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз матеріальної бази ТОВ «Універсалавтотранс»
2.3 Оцінка перевезень та транспортного обслуговування на підприємстві
2.4 Дослідження вантажопотоків на підприємстві
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Заходи щодо автоматизації процесу управління транспортних витрат на підприємстві
3.2 Економічна оцінка заходів щодо зниження собівартості перевезень в ТОВ "Універсалавтотранс"
3.3 Економічна оцінка впровадження запропонованих заходів 3
ВИСНОВКИ 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


РЕФЕРАТ

Робота містить: 126 сторінок, 38 таблиць, 19 рисунків, 2 додатка, 91 джерел.
Обєкт дослідження - транспортне забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємств. Предмет дослідження - сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів управління формуванням та функціонуванням транспортно-логістичних систем підприємств.
Мета роботи - теоретичне узагальнення методологічних аспектів, розробка наукового обґрунтування та рекомендацій щодо удосконалення управління транспортно-логістичними системами підприємств.
У першому розділі магістерської роботи розглянуто теоретичні аспекти транспортної логістики.
У другому розділі магістерської роботи розглянуто практичні аспекти основних показників роботи підприємства.
У третьому розділі магістерської роботи розглянуто пропозиції щодо удосконалення транспортної логістики на підприємстві.
Методи дослідження – системно-аналітичний, історичний, логічний, економіко-статистичний, програмно-цільовий, порівняльного аналізу, функціонально-структурного аналізу.
В ході дослідження узагальнено теоретичні та науково-методичні основи аналізу основних показників роботи підприємства.
Наукова новизна даної роботи визначається зверненням до актуальної в прикладному плані теми, комплексному її розгляду, запропонуванням до розгляду ефективності транспортної логістики підприємств.
Сфера практичного застосування – у практичній діяльності в Україні в сфері автотранспортних підприємств.
ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА, ПОТОКИ, ЗАПАСИ, КАПІТАЛ, ЛІКВІДНІСТЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
   
Список літератури

1. Анискин Л.Г. Види транспорта и их взаимодействие: Конспект лекций. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. - 150 с.
2. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильние перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 465 с.
3. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. - М.: Олимп-Бизнес, 2001. - 640с.
4. Безуглова М.А. Транспортние услуги в международной торговле: Учебн. пособие. - Мурманск: Изд-во МГТУ, 2001. - 91 с.
5. Беленький А.С. Исследование операций в транспортних системах: идеи и схеми методов оптимизации планирования. - М.: Мир, 1992. - 582 с.
6. Беленький А.С. Левнер Е.В. Применение моделей и методов теории расписаний в задачах оптимального планирования на грузовом транспорте: Обзор // Автоматика и телемеханика. - 1989 - №1 - с. 3-77.
7. Белий О.В. и др. Транспортний сети Росси. - СПб.: СПГУВК, 1999. - 146 с.
8. Бенсон Д., Уайхед Дж. Транспорт и доставка грузов: Пер. с англ. - М.: Транспорт, 1990. - 279 с.
9. Бережной В.И. Методи и модели логистического подхода к управлению автотранспортним предприятием. - Ставрополь: Изд-во «Интеллект-сервис», 1996.-338 с.
10. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебн. для вузов. 2-е изд. - М.: Инфра - М, 2000. - 400 с.
11. Вельможин А.В., Гудков В.А. Основи технологии, организации и управления автомобильними перевозками: Учебн. пособие. Часть 1. - Волгоград: ВолгГТУ, 1997. - 104 с.
12. Вельможин А.В., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Теория транспртних процессов и систем: Учеб. для вузов. -М. : Транспорт, 1998. - 167 с.
13. Вельможин А.В., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Технология, организация и управление грузовими автомобильними перевозками: Учеб. для вузов. -Волгоград, 1999. - 296 с.
14. Воловик Е. Транзит и национальная экономика // Терминал - №6 - 2008.-с. 16-20.
15. Воркут А.И. Автомобильние перевозки партионних грузов. - Киев: Вища школа, 1974. - 184 с.
16. Воркут А.И. Вибор автомобилей для перевозок груза на развозоч- них маршрутах с помощью номограмм. - Киев, 1967. - 14 с.
17. Воркут А.И. Грузовие автомобильние перевозки: 2-е изд. перераб. и доп. - Киев: Вища школа, 1986. - 447 с.
19. Гаджинский A.M. Логистика: Учебник для висших и средних учебних заведений. - М.: Издательско-книготорговий центр «Маркетинг», 2000. -375 с. 22. Гаджинский A.M. Основи логистики: Учеб. пособие. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. - 124 с.
20. Гаджинский A.M. Практикум по логистике: 2-е изд. перераб.и доп. - М.: Издательско-книготорговий центр «Маркетинг», 2001. - 180с.
21. Геронимус Б.Л, Экономико-математические методи в планировании на автомобильном транспорте: Учебн. для техникумов. - 2-е изд., перераб. и допол. - М.: Транспорт, 1982. - 192 с.
22. Геронимус Б.Л., Максимова Н.И. Совершенствование оперативного планирования доставки продукции автомобильним транспортом. Ринок и логистика / Под. Ред. М.Р. Гордона. - М.: Экономика, 1993. - с. 117 - 127,
23. Глущенко В.В. Разработка управленческого решения, прогнозирование - планирование. Теория проектирования экспериментов. - г. Железнодорожний Моск. Обл.: ТОО НПЦ «Крилья», 1997. - 398 с.
24. Гордон М.П., Карнаухов СБ. Логистика товародвижения. - 2-е изд., перераб., доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 208 с.
25. Горев А. Э., Штерн Л. О. Технология, организация и управление грузовими автомобильними перевозками: Учебн. пособие. - СПб.: СПбГАСУ, 1999.-183 с.
26. Грей К.Ф. Управление проектами. Практическое руководство: Пер. с англ. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 527 с.
27. Гудков В.А., Ширяев А. Логистика: Учебн. пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 1997.-119 с.
28. Данилин A.M. Внешняя торговля России в 2002 году //Внешнеэкономический бюллетень - № 4 - 2008. - с. 39 - 51.
29. Кацман Ф.М., Королева Е.А. Функционирование международних и национальних транспортних коридоров.- СПб.: СПГУВК, 2002. - 292 с.
30. Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методи в планировании и управлении грузовими автомобильними перевозками: Учебн. для вузов. - М.: Транспорт, 1994. - 304 с.
31. Коммерческая деятельность предприятия: Стратегия. Организация. Управление / Под ред. В.К. Козлова, А. Уварова. - М.: Политехника, 2000. -321с.
32. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопроси профессионалов /Под общ. и научн. редакцией проф. В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА - М, 2009. -976 с.
33. Котиков Ю.Г. Основи теории транспортних систем: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГАСУ, 2000. - 216 с.
34. Котляренок А., Куренков П. К логистическим технологиям смешанних перевозок // Логистика - 2002 - № 3. - с. 8-10.
35. Кузнецов А.П. Методологические основи управления грузовими перевозками в транспортних системах. - М.: ВИНИТИ: Институт проблем транспорта и логистики, 2002. - 274 с.
36. Кузнецов Е.И. Экономическая эффективность применения различних видов подвижного состава в зависимости от вида перевозимих грузов // Совершенствование организации перевозки грузов автомобильним транспортом: Материали семинара. - М.,1985. - с. 53-61.
38. Куренков П.В., Котляренко А.Ф. Внешнеторговие перевозки в смешанном сообщении. Экономика. Логистика. Управление. - Самара: СамГАПС, 2002.-636 с.
39. Левиков Г.А., Шермухамедов А.Т. Международние смешанние перевозки грузов.- М.: Транспорт, 1993. - 141 с.
40. Леншин И.А. Основи логистики: Учебн. пособие. - М.: Машиностроение, 2002. - 464 с.
41. Литл Дж., Суини Д., Кэрел К. Алгоритм для решения задачи о коммивояжере // Экономика и математические методи - 1965 - том. І - вип. 1 - с. 94-107.
42. Логистика: управление в грузових транспортно - логистических системах: Учебн. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина. - М.: Юристъ, 2002. - 414 с.
43. Лукинский B.C. и др. Логистика автомобильного транспорта. Концепция, методи, модели. - М.: Финанси и статистика, 2000.
44. Лукинский B.C., Пластуняк И.А., Цвиринько И.А. Иерархия методов решения задач автотранспортних перевозок в транспортной логистике. // Вестник университета: Серия управление на транспорте: Сб. научн. трудов. -М.:ГУУ,2001.-с. 140-148.
45. Лукинский B.C., Пластуняк И.А., Штин А.А. Применение сетевих графиков для планирования международних смешанних перевозок грузов. -МАП №1,2010.-с.
46. Лукинский B.C., Пластуняк И.А., Штин А.А. Разработка обобщенного алгоритма вибора вариантов логистической транспортно-складской сети // Инструментальние методи в экономике: Сб. научн. тр. - СПб: СПбГИЭУ, 2009.-с. 123-126.
47. Лукинский B.C., Троянов А.Э., Штин А.А. Логистизация перевозочного процесса / Экономика и менеджмент на транспорте: Сб. научн. тр. Випуск 3. - СПб.: СПбГИЭУ, 2009. - с. 163 - 168.
48. Лукинский B.C., Цвиринько И.А., Пластуняк И.А. Транспортная логистика: общий алгоритм планирования грузових автомобильних перевозок // Вестник РШЖЕКОНа. Серия Экономика: Випуск 1, 2008. - с. 89 - 99.
49. Лукинский B.C., Штин А.А. Логистический подход к оптимизации грузових автомобильних перевозок // Коммерция и логистика: Сб. научн. тр. -СПб.: СПбГУЭФ, 2009. - с. 141 145.
50. Малашенко Н.П. Транспортная логистика: Учебн. пособие. - Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. - 96 с.
51. Маринецас В. Перспективи портов Балтийского региона // MaxіBuіld - Большие стройки - № 5 - б - 2008. - с. 4 - 5.
52. Международние автомобильние перевозки. Ч. І. Организационние и правовие аспекти: Учебн. пособие / Под ред. Ю.С. Сухина, B.C. Лукинского. - СПб.:-СПбГИЭА, 2000. - 170 с.
53. Международние автомобильние перевозки Ч. П. Экономические и управленческие аспекти: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.С. Сухина, B.C. Лукинского. - СПб.:СПбГИЭУ, 2001. - 204 с.
54. Милославская СВ., Плужников К.И. мультимодальние и интермодальние перевозки: учеб. Пособие. - М.: РосКонсультант, 2001. - 364 с.
55. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. и др. Транспортная логистика: Учебн. пособие. - М.: Брандес, 1996. - 211 с.
56. Модели и методи теории логистики / Под ред. B.C. Лукинского.- СПб.: Питер, 2008. - 176 с.
57. Нагловский СМ. Экономика и надежность логистических контейнерних систем. - Ростов - на - Дону: РГЭА, 1996, - 139 с.
58. Неруш. Ю.М. Логистика: Учебн. вузов. - 2-е изд., переаб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
59. Никифоров B.C. Мультимодальная перевозка и транспортная логистика: Учебн. пособие. - Новосибирск: НГАВТ, 1999. - 103 с.
60. Организация и планирование грузових автомобильних перевозок: Учебн. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Л. А. Александрова. - М.: Висшая школа, 1986. - 336 с.
61. Организация логистических систем для перевозки экспортно- импортних грузов / Под ред. Кириченко А.В. - СПб.:ИПО «Базис», 2001. - 306 с.
62. Основи логистики: Учебн. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. - М.: Инфра - М, 1999. - 200 с.
63. Перевозка экспортно-импортних грузов. Организация логистических систем: 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.В. Кириченско. - СПб.: Питер, 2009. - 506 с.
64. Плоткин Б.К., Щербаков В.В. Коммерческая логистика: Задачи и упражнения: Учебн. пособие. - СПб.: СПбГУЭФ, 2008. - 73 с.
65. Поносов Ю.К., Савушкин А. Моделирование развития транспортной системи России. - М.: ИПТИЛ, 2002. - 112 с.
66. Рогачевский A.M. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие, 4 1 . - Новосибирск: НГАВТ, 2002. - 208 с.
67. Рогачесвкий A.M. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие, Ч П. - Новосибирск: НГАВТ, 2002. - 207 с.
68. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. - М.: Экономика, 1995. - 252 с.
69. Рижиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. - СПб.: Питер, 2001.-384 с.
70. Сафаров Э.А. Перспективи участия России в международних интеграционних процессах // Внешнеэкономический бюллетень - № 11 - 2008. - с. 40 -51 .
71. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 2001.-608 с.
72. Сергеев В.И. Логистика: Учебн. пособие. - СПб.: СПбГИЭА, 1995. - 132 с.
73. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес - логистике. - М.: Филинъ, 1997. - 772 с.
74. Сидоров И.И. Логистическая концепция управления предприятием. - СПб.: ДНТП общество «Знание», ИВЭСЭП, 201. - 168 с.
75. Смехов А.А. Основи транспортной логистики: Учеб. для вузов. - М.: Транспорт, 1995. - 197 с.
76. Транспортная логистика: Учебн. пособие для транспортних вузов / Под общей ред. Л.Б. Миротина. - М.: Изд-во «Экзамен», 2002. - 512 с.
77. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте: Учебн. пособие: 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство РДЛ, 2002. - 256 с.
78. Уваров А. Логистика: общая концепция, теория и практика. - СПб: Инвест-НП, 1996. - 235 с.
79. Уваров А., Королева Е.А. Транспортно-складская логистика: глобализация и интеграция: Учебн. пособие. - СПб.: СПбГУЭФ, 2002 - 147 с.
80. Улицкий М.П., Тихомиров Е.Ф. Методические рекомендации по вибору способа инвестирования для предприятий, виполняющих международние автомобильние перевозки. - М.: АСМАП, 1994. - 24 с.
81. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-503 с.
82. Усков Н.С, Вензик Н.Г. Управление внешнеторговими перевозками: Учебн. пособие. - М.: ГУУ, 2000. - 71 с.
83. Филина В.Н. Транспортная логистика: современние проблеми и направления развития // Проблеми прогнозирования. - №1 - 2009, - с. 110 - 133.
84. Шабарова Э.В. Логистика - объективная реальность XXІ века (Введение в курс транспортной логистики для студентов транспортних вузов) // Транспортная политика, экономика и образование: Сб, трудов ГМА им. адм. СО. Макарова. - СПб., 2000. - с. 43 - 60.
85. Штин А.А. К вопросу об организации смешанних и интермодальних перевозок грузов // Экономика и менеджмент на транспорте: Сб. научн. тр. Випуск 3. - СПб.: СПбГИЭУ, 2009. - с. 95 - 98.
86. Шутка А. Россия - морская держава // Морские порти России. - 2001.-С.7-15.
87. Щербаков В.В. Организация оптовой торговли средствами производства за рубежом: Учебню пособие. - Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991. - 99 с.
88. Щербаков В.В., Уваров А. Современние системи хозяйственних связей и логистика. - СПб.: СПбГУЭФ, 1997. - 167 с.
89. Экономика и организация внешнеторгових перевозок: Учебник / Под ред. К.В. Холопова. - М.: Юристъ, 2000. - 684 с.
90.Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : учебник / В. И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.
91.Логистика : учебник / Б. А. Аникин, В. В. Дибская, А. А. Колобов ; под. ред. Б. А. Аникина; [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 367 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.