27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики по страховій компанії (КНЕУ)№ роботи: 2105
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 80
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Ознайомлення з базою практики. Опрацювання і погодження календарного плану проходження практики
2. Стратегія і бізнес-план страховика
3. Структура й органи управління страхової організації
4. Інформаційне забезпечення менеджменту в страховій організації
5. Ознайомлення з практикою роботи страховика щодо здійснення актуарних розрахунків
6. Вивчення досвіду страхової організації щодо здійснення перестраховувальних операцій
7. Вивчення системи бухгалтерського обліку у страховій організації
8. Ознайомлення із складом фінансової звітності страхової організації
9. Структура доходів страховика та співвідношення між надходженнями від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
10. Визначення особливостей інвестиційної та фінансової діяльності страховика
11. Ознайомлення з досвідом укладання і супроводу договорів страхування майна фізичних та юридичних осіб
12. Ознайомлення з досвідом укладання й обслуговування договорів зі страхування здоровя (страхування обовязкове і добровільне)
13. Ознайомлення з порядком розгляду спорів
14. Система підбору і підвищення кваліфікації кадрів
15. Організація маркетингу в страховій компанії
16. Організація роботи страховика по опрацюванню нових страхових послуг
17. Ознайомлення з досвідом укладання і супроводу договорів автотранспортного страхування
18. Ознайомлення з досвідом укладання і супроводу договорів страхування засобів авіаційного і водного транспорту. Страхування вантажів
19. Організація роботи з укладання і супроводу договорів зі страхування відповідальності
Висновки
Сп исок використаних джерел
Додатки

Висновки


Отже, під час проходження практики зроблено наступні висновки:
1. Обєктом проходження практики обрано страхову компанію ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп". На сьогодні Vienna Insurance Group AG WIENER Versicherung Gruppe - це потужний фінансовий інститут, рейтинг фінансової стабільності та платоспроможності якого, за даними міжнародного рейтингового агентства “STANDARTD & POORS”, складає «А+».
2. Встановлено, що компанії, які входять до складу Vienna Insurance Group мають загальну стратегію, що базується на таких принципах:
- Фокус на страховому бізнесі
- Концентрація на австрійському ринку та на ринках ЦСЄ
- Мультибрендова стратегія
- Довіра керування місцевому менеджменту
3. Проведено аналіз організаційної структури компанії. В результаті чого зроблено висновок, що організаційна структура компанії є доволі складною. Якщо говорити про основні типи організаційних структур, то в ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" використовується дивізіональна організаційна структура. Групування видів діяльності здійснюється за принципом розподілу праці за цілями. На нашу, думку, одним з напрямків вдосконалення даної структури є перехід на організаційну структуру лінійно-функціонального типу або матричну структуру.
4. ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" не має свого власного відділення актуарних розрахунків у компанії. Ск «Княжа» користується послугами актуарія СК «Українська страхова група», яка також є членом VIG. Тому серед пропозицій доцільно розглянути можливість впровадженя такого відділу у структуру підприємства.
5. СК “Княжа” здійсню перестрахувальну діяльність. Але частка премій, переданих перестраховикам, з якими співпрацює дана компанія дуже мала по відношенню до всіх премій, переданих перестраховикам України. Тому керівництву компанії необхідно приділити увагу питанням щодо збільшення обсягів перестрахової діяльності.
6. ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" веде бухгалтерський облік відповідно Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну № 291. При цьому, бухгалтерський облік у страховій діяльності автоматизований неповністю. Для вирішення даної проблеми пропонується застосовувати сучасні програмні продукти.
7. До складу фінансової звітності ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" входять:
• Баланс (звіт про фінансовий стан)
• Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
• Звіт про власний капітал
• Звіт про рух грошових коштів
• Інша пояснювальна інформація щодо фінансової звітності (Примітки).
Проаналізувавши фінансову звітність ми бачимо, що за останні роки чистий фінансовий результат ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" характеризувався збитком. Тому необхідно розробити комплекс заходів щодо виведення компанії з зони збитків (це може бути зміна асортименту послуг, зменшення витрат, розширення зони діяльності тощо).
8. Провівши аналіз ліквідності можна зробити висновок, що СК «Княжа» має достатню кількість ліквідних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності трохи перевищує нормативне значення через великий обсяг страхових резервів.
9. Кадрова політика в ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" здійснюється відділом по роботі з персоналом. Проаналізувавши кадрову політику ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" ми виявили, що в компанії використовується політика закритого типу. Серед рекомендацій слід запропонувати проводити пошук спеціалістів з широкого кола відкритих джерел.
10. Проаналізовано діяльність компанії щодо укладання договорів страхування майна фізичних та юридичних осіб, страхування здоровя, автотранспортного страхування, страхування засобів авіаційного і водного транспорту, страхування відповідальності. Встановлено, що одним з ключових видів страхування, яким займається ПрАТ «Княжа Вієенна Іншуранс Груп» є страхування автотранспорту. Чітко простежується тенденцію до збільшення обсягів надходжень премій зі страхування КАСКО за аналізований період. У 2014 році премії збільшились на 38%, порівняно з 2013 роком, а в 2015 на 22%, порівняно з 2014 роком. Серед заходів пропонується розробити ефективні стратегії також і для інших страхових продуктів.
   
Список літератури

1. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – Ст. 78.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
3. Офіційний сайт ПрАТ «Княжа Вієенна Іншуранс Груп» Електронний ресурс. Режим доступу: http://kniazha.com.ua
4. Базилевич В.Д. Страхування: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
5. Осадець С.С., Артюр Т.М., Гаманкова О.О. Страхові послуги. – К.: КНЕУ, 2007. - 464с.
6. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод. посіб. / Внукова Н.М., Устапенко В.І., Временко В.Л. та ін.; За заг. ред. проф. Внукової Н.М. - Харків: Бурун Книга, 2008. - 376 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.