22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці№ роботи: 2103
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема
1.1. Поняття міжособистісних стосунків. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках
1.2. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці та особливості психодіагностики цих стосунків
1.2.1. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці
1.2.2. Принципи та методи діагностики міжособистісних відносин
Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці
2.1. Опис методики дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки
Літерат ура
Додатки


ВСТУП
Актуа льність теми дослідження. Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і обєднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи. Група – це відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем життєдіяльності її членів.
У вітчизняній та зарубіжній соціальній психології проблема групи розроблена на досить глибокому науково-методичному рівні. Дослідження Б. Паригіна, Я. Коменського, А. Петровського, Л. Уманської зосереджуються на соціально-психологічних факторах формування та розвитку груп, визначенні специфіки впливу на особистість конкретної соціальної групи, а також питань групових взаємин.
Продуктивними з точки зору методологічного підходу слід вважати соціометричний метод Д. Мореня, який дозволяє визначити структуру міжособистісних взаємин членів групи; школи "групової динаміки" К. Левіна, де досліджуються групові процеси і його "теорія поля", яка покладена в основу вивчення малих груп, соціологічний напрям Е. Мейо, відомий під назвою "хотторнських експериментів" та ін.
Ці та інші теоретичні підходи до вивчення психології груп є свідченням загостреної уваги дослідників даної проблеми і саме тому вони потребують детального аналізу та наукового обґрунтування.
Таких методів, за допомогою яких у психології вивчаються людські взаємини, досить багато. З таких методів можна відібрати декілька достатньо валідних і надійних – таких, які дають різносторонню і цінну інформацію про положення даної людини в системі міжособових відносин у малій групі. Частину таких методів характеризує персональне відношення даної людини до інших людей, інші – положення даної людини в системі внутрішньогрупових відносин, що склалися, треті – психологію тієї соціальної групи, в яку входить даний індивід і в систему міжособистісних відносин якої він включений.
Викладене вище й зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Обєктом дослідження курсової роботи виступає психодіагностика міжособистісних стосунків.
Предмет дослідження – діагностика особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці.
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми діагностики особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі.
сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження;
здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези;
сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження.
Гіпотезу дослідження можна сформулювати наступним чином:
Діагностика особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці визначається комплексом індивідуальних, особистісних та субєктивних якостей конкретної дитини.
Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дослідження можна при роботі психолога в навчальному закладі.
   
Список літератури

1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: МГУ, 1990. – 367 с.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. – М.: Прамеб, 1992. – 384 с.
3. Божович Л. Проблемы формирования личности. – М.: Педагогика, 1995. – 264 с.
4. Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – В 30 т. М.: Сов. энциклопедия, 1970-1978.
5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд. – М., 1979. – 288 с.
6. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. / Гл. ред. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982.
7. Заброцький M.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112 с.
8. Кон И.С. Открытие "Я". М., Политиздат, 1978. – 367 с.
9. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психологический журнал. – 1987. – №4. – С. 126-137.
10. Кон И.С. Психология ранней юности; – М., 1989.
11. Конанко О. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
12. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 992 с.
13. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М., 1985. – 431 с.
14. Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. – СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. – 688 с.
15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 272 с.
16. Насниокская Е.Е. Методы изучения мотивации личности: Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации. – М., 1988.
17. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1995.
18. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 2.: Психология образования. – 2-е изд. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 486 с.
19. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 2-е изд. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с.
20. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология: Учебник. – М.: Российское педагогическое агентство. 1996. – 374 с.
21. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977.
22. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования: Пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 684 с.
23. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – М.: Просвещение, 1979.
24. Пиаже Ж. Избранные психологические труды // Психология интеллекта. – М., 1969. – С. 55-231.
25. Плюснин Ю.М., Богатырева О.А., Биченков О.Е. Пространственное поведение и социальный статус ребенка в группе // Вопр. психологии, 1993. – №2.
26. Пошукова Т.І. Динаміка егоцентризму в підлітковому та юнацькому віці // Психологія: Респ. наук. – метод. зб. / Редкол.: Л.М. Прокопенко (відп. ред.) та ін. – К.: Рад. шк., 1965. – Вип. 35. – 1990. – 119 с.
27. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Е.М. Борисова К.М. Гуревич. Под ред. К.М. Гуревича. – М.: Педагогика, 1981. – 232 с.
28. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979.
29. Психологическое самообразование: читая зарубежные учебники: Проблемы психологии личности. – М.: Знание, 1992. – 358 с.
30. Психология современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М., 1987. – 239 с.
31. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000 – 672 с.
32. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 624 с.
33. Реан А.А. Социальная педагогическая психология. – СПб: Питерком, 1999. – 416 с.
34. Семиченко В.А. Психологія спілкування. – К.: "Магістр-S", 1998. – 152 с. Рос. мовою.
35. Субботский Е. В. Личность. Три аспекта исследования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1987. – № 3. – С. 3-17.
36. Титаренко Т. М. Такие разные дети. – К., 1989.
37. Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М., 1980. – 160 с.
38. Хармич Г.Г Современный факторный анализ. М.. 1972.
39. Шредер X. К дифференциально-психологическо му изучению состояния социальной децентрации // Психологические состояния. Экспериментальная и прикладная психология. – Л., 1981. – Вып. 10. – С. 125-131.
40. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Дайджест, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.