11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Психологія реклами№ роботи: 2102
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ
1.1. Соціально-психологічний підхід до дослідження сучасних
рекламних практик
1.2. Психологічний вплив реклами на сучасне суспільство
1.3. Психологічні механізми сприйняття реклами дітьми
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ВПЛИВУ ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ НА ВПІЗНАННЯ ТОВАРУ
2.1. Методи дослідження
2.2. Результати проведеного дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Акту альність роботи. Наукові дослідження останніх десятиліть у сфері економічних та соціальних наук не раз демонстрували значущість реклами як каналу комунікації для первинної та вторинної соціалізації індивідів, який може бути цілеспрямовано використаний відповідними субєктами для впливу на цінності та способи діяльності соціальних груп. Проте, як відомо, рекламі як соціальному та соціально-психологічному явищу властива антиномічна суперечливість функціональних проявів. З однієї сторони, реклама допомагає людям орієнтуватися у запропонованих спектрах ідей, товарів та послуг. З іншої – кожен, хто задіяний у споживацьких практиках, залучається до величезної кількості рекламних наративів, які складно вписати в систему культурних взаємодій та співвіднести з нормативно-ціннісними преференціями окремого соціального субєкта.
Хоча реклама як соціальне та соціально-психологічне явище має доволі тривалу історію свого становлення та розвитку, гносеологічний інтерес до реклами почав формуватися у період розвитку капіталізму ХІХ та ХХ ст. Це, в свою чергу, дало поштовх до розвитку маркетингового напрямку дослідження реклами. Зазначимо, що у більшості визначень поняття «реклама» відчутних вплив саме маркетингового розуміння феноменальних та процесуальних ознак реклами. Тому примітним може бути наступне типове визначення: «Реклама (advertising) – процес та засоби (преса, кіно, є телебачення тощо), за допомогою яких доступність та якості предметів споживання та послуг доводяться до громадськості.
Загалом позитивно оцінюючи дане визначення, доцільно підкреслити, що у ньому по суті не відображується та важлива обставина, що процес суспільного функціонування реклами породжує складну соціально-психологічну проблему, яка відображує суперечність між потребами людей в інформації, яка спрямована на забезпечення ефективної регуляції їх життєдіяльності та певними способами відображення, трансляції і конструювання реальних або референтних ціннісно-символічних систем, які формують зміст рекламних повідомлень. Саме тому, ми вважаємо, сучасні рекламні практики цілком можливо ефективно досліджувати з позиції реалізації пізнавальних можливостей соціально-психологічного підходу.
Предмет дослідження – психологія реклами.
Обєкт дослідження – процес психологічних особливостей впливу прихованої реклами на впізнання товару.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні психології реклами.
Для досягнення поставленоъ мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Охарактеризувати соціально-психологічний підхід до дослідження
сучасних рекламних практик.
2. Визначити психологічний вплив реклами на сучасне суспільство .
3. Проаналізувати психологічні механізми сприйняття реклами дітьми.
4. Провести експериментальне дослідження ідентифікації
психологічних особливостей впливу реклами на впізнання товару.
   
Список літератури

1. Адлер X. НЛП: современные психотехнологии / Х.Адлер; Спб., 2000. – 204 с.
2. Березкина О. П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы. – СПб.: Питер, 2009. – 208 с.
3. Большой толковый социологический словарь(Collins). – В 2-х т. – Т.2.-М: Вече; АСТ, 2001. – 528с.
4. Бородина В.И. Самореклама: мода и традиции [Текст] / В.И. Бородина. – М.: РИП Холдинг, 2000. – 117 с.
5. Боткіна О. Психология реклами: откуда она пошла /О. Боткіна // Рекламные технологии. – 2001. – №8. – С. 42-43
6. Веркман К. И. Товарные знаки: создание, психология, восприятие [Текст] / К.И. Веркман. - М.: Прогресс, 1986. – 320с.
7. Викентьев И. Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. – Новосибирск, 2003. - 260с.
8. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе [Текст] / В.Г. Зазыкин. – М.:Дата Стром, 1992. – 112с.
9. Конецкая В. П. Социология коммуникаций / В. П. Конецкая; М.: Международный университет бизнеса и управления,1997. – 346с.
10. Лапіна В. В. Психологічний вплив реклами / В.В.Лапіна // Матеріали XVI міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства». – Харків: ХІНЕМ 2011. – С. 82-84.
11. Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы. [Текст] /А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – Спб.:Питер, 2006.- 450 с.
12. Лукянець Т. І. Рекламний менеджмент / Т.І.Лукянець - К.: КНЕУ – 1999.- С.6
13. Мирошник Г. С. Масс-медиа: Психологические процессы и эффекты [Текст] / Г.С. Мирошник. – Спб.,1996. – 96с.
14. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы [Текст] / К.Мозер; пер. с нем. – X.: Гуманитарный Центр, 2004. – 380с.
15. Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз. – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 240 с.
16. Плесси Э. Психология рекламного влияния. Как эффективно воздействовать на потребителей [Текст] / Э. Плесси; пер. с англ.; под ред. Л. Богомоловой. – Спб.: Питер, 2007. – 272 с.
17. Примак Т. О. Рекламний креатив: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т.О. Примак –К.: КНЕУ, 2005. – 168 с.
18. Прохоренко К. М. Паблік Рілейшнз. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005.– 93 с.
19. Ромат Е. В. Реклама: Учебник для вузов. 7-е изд. / Е.В.Ромат. – Питер, 2008. – 506 с.
20. Ромат Є.В. Реклама в системі маркетингу [Текст] / Є.В. Ромат. – Х.: Харк. держ.академія технол.й орг. харчування, 1995. – 145с.
21. Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию [Текст] / Е.В. Сидоренко. – Спб.: Питер, 2000. – 98 с.
22. Фадеев П. Product Placement под грифом «секретно» // «PR в России». – №5 (69) / 2006. – С.6-7.
23. Чалдини Р. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини. – Спб.: Питер, 1999. –126 с.
24. Чудовська-Кандиба І.А. Соціокультурні виміри рекламних практик. – К.: К.І.С., 2010 – 446с.
25. Шерковин Ю. А. Наружная реклама: Тяжелое искусство простоты [Текст] / Ю. А. Шерковин. – М.: Наука, 1995. – 224с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.